BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 82/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 września 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 11.30, natomiast zakończenie o godzinie 12.00.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymańsk - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:

1. Przyjęcie porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne.
2. Przyjęcie porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Spółdzielnia Socjalna – Moja własna szansa na pracę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VI Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich, Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
5. Sprawy różne:


Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta przedstawił treść porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne zostało przyjęte jednogłośnie (porozumienie z dnia 29 września 2009 r. stanowi załącznik Nr 3 do protokółu).

Ad.2 Starosta przedstawił treść porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród zostało przyjęte jednogłośnie (porozumienie z dnia 29 września 2009 r. stanowi załącznik Nr 4 do protokółu).

Ad.3 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok. Wczoraj wpłynęła decyzja Wojewody Podlaskiego zwiększająca dochody powiatu o 556 zł na Domy Pomocy Społecznej w Łomży i Tykocinie. Zwiększa się więc plan finansowy wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała została podjęta jednogłośnie (uchwała Nr 82/250/09 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu).

Ad.4 Starosta – omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Spółdzielnia Socjalna – Moja własna szansa na pracę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VI Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich, Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała została podjęta jednogłośnie (uchwała Nr 82/251/09 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu).

Ad.5 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 82-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 15 paź 2009 12:15
Data opublikowania: czwartek, 15 paź 2009 12:16
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1856 razy