BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 12/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 marca 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.30, natomiast zakończenie o godzinie 10.00.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Elżbieta Parzych – Przewodnicząca Komisji.
2. Lech Szabłowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
4. Alfred Szymański – członek Komisji.
5. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Elżbieta Parzych przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Komisji w 2008 roku.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od trybu przetargu przy zawarciu tej umowy.
3. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytała zgromadzonych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosiła przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji przedstawiając sprawozdanie z działalności Komisji w 2008 roku stwierdziła – Komisja w 2008 roku obradowała czterokrotnie, natomiast frekwencja wyniosła 95%. Na posiedzeniu nr 7/08, w dniu 21-go stycznia 2008 roku, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajęcia na okres dłuższy niż trzy lata. Ponadto podczas obrad opracowano i przyjęto plan pracy Komisji na 2008 rok. Na posiedzeniu nr 8/08, w dniu 4-go czerwca 2008 roku, pozytywne zaopiniowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej mienie powiatu łomżyńskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Kolejne posiedzenie nr 9/08, miało miejsce 25-go września 2008 roku. Na posiedzeniu tym wysłuchano informacji o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2008 roku, a także pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Ostatnie z przedmiotowych posiedzeń, nr 10/08, miało miejsce 3-go grudnia 2008 roku. Tego dnia wspólnie z innymi stałymi komisjami Rady Powiatu Łomżyńskiego zaopiniowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży, jak również zaopiniowano projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
Z kolei Elżbieta Parzych zapytała zebranych czy mają jakieś uwagi lub zastrzeżenia do przedmiotowego zagadnienia.

Wobec ich braku ogłosiła przejście do kolejnego tematu.

Ad.2 Wicestarosta – Marek Dworakowski poinformował, że przedłożony projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony i odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia tej umowy. Przedmiotem najmu jest zainstalowanie stacji bazowej telefonii cyfrowej na dachu siedziby Starostwa, chodzi o wynajęcie powierzchni dachu. Rzecz dotyczy trzech anten a także urządzenia nadawczo pomiarowego i przewodu łączącego te poszczególne elementy. W projekcie umowy zawarta jest możliwość rozwiązania umowy przez obie strony z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu. Najemca zobowiązuje się, że dochowa wszystkich niezbędnych przepisów prawa, także do najemcy należy zachowanie wszystkich niezbędnych parametrów wynikających z ustaw. Natomiast Starostwo udostępniłoby tylko powierzchnię dachu. Warunkiem wynajmu jest miesięczny czynsz za używanie przedmiotu najmu – czyli dachu, w kwocie o wysokości 4.800 zł.
W celu uzupełnienia dodam, że przed oddaniem do eksploatacji urządzeń zamontowanych na dachu muszą być wykonane stosowne pomiary, to wynika z przepisów prawa, natomiast w przypadku zakłócenia pracy jakichkolwiek urządzeń pracujących w Starostwie, najemcy zobowiązani będą do usunięcia przyczyn tych zakłóceń. Ze strony inwestorów padły zapewnienia, że nie ma żadnych zagrożeń jeśli chodzi o oddziaływanie tych stacji na nasze zdrowie. Jest przeprowadzony szczegółowy opis stacji i ich parametrów technicznych. Jest to opracowanie rzędu 40 kartek i z niego wynika, że jakichś zakłóceń odnośnie naszych urządzeń nie będzie, jest w nim zawarta cała informacja o planowanym przedsięwzięciu. Natomiast jeżeli chodzi o oddziaływanie na zdrowie to także jest zrobiona odpowiednia ocena, te informacje i opracowania są u mnie i można się z nimi zapoznać. Są zapewnienia, że w przeciągu 14 dni zostanie usunięta przyczyna ewentualnych zakłóceń. Ponadto w ciągu 6 miesięcy możemy rozwiązać. Oczywiście operator kwestionował to gdyż nie chciał się zgodzić na rozwiązanie tej umowy w takim przedziale czasowym, ponieważ będzie musiał ponieść odpowiednio duże koszty na budowę stacji. Wersja zawarcia umowy będzie przedmiotem analizy Zarządu Powiatu – po wyrażeniu tego stanowiska – w formie zaproponowanej uchwały. Inwestor musi zaangażować własne środki finansowe również w przygotowywanie dokumentacji, więc trudno zażądać szczegółowych badań przed rozpoczęciem inwestycji, z tego względu załączona została umowa najmu gdzie zawarte są ograniczenia. Stacja jest jedną z najmniejszych i ma być położona w przypadku miasta – w odległości nie większej niż koło 2 - 3 km od siebie, dlatego sieć takich stacji bazowych będzie istniała w całym mieście.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji 5 głosami, za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od trybu przetargu przy zawarciu tej umowy (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Przewodnicząca Komisji zapytała zgromadzonych czy chcą poruszyć inne tematy, które w ich ocenie wymagają przeprowadzenia analizy na posiedzeniu Komisji.
Zebrani nie zgłosili żadnych zagadnień.
Następnie, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów, które miały być przedmiotem obrad Komisji, Przewodnicząca – Elżbieta Parzych zakończyła 12-te posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.
Data powstania: poniedziałek, 19 paź 2009 09:28
Data opublikowania: poniedziałek, 19 paź 2009 09:30
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1561 razy