BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 13/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 kwietnia 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 12.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.30.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Elżbieta Parzych – Przewodnicząca Komisji.
2. Lech Szabłowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
4. Alfred Szymański – członek Komisji.
5. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Elżbieta Parzych przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia w formie darowizny nieruchomości stanowiących drogi od Miasta i Gminy Nowogród.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości stanowiących drogi dla Miasta i Gminy Nowogród.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2008 – 2011 dla Powiatu Łomżyńskiego z perspektywą na lata 2012 – 2015”.
4. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytała zgromadzonych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosiła przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przejęcia w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości gruntowych wynika z przejścia dróg do kategorii dróg powiatowych. Zmiana kategorii dróg wynikała z potrzeby racjonalnego uregulowania tego, aby były niższe koszty bieżącego utrzymania tych dróg. Te rozwiązanie było korzystne zarówno dla naszego samorządu jak i Miasta i Gminy Nowogród. Przedmiotowa kwestia dotyczy nieruchomości gruntowych stanowiących pasy drogowe byłych dróg gminnych tj.: odc. ul. Łomżyńskiej od 11 Listopada do drogi woj.645 – dz. nr 1511/2 o pow.1,0154 ha i dz. nr 1035/1 o pow. 0,0846 ha i ul. Zieloną – dz. nr 1819 o pow. 0,4832ha. Jest to dopełnienie formalności.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji 5 głosami, za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przejęcia w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości gruntowych (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Przewodnicząca Komisji ponownie udzieliła głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości stanowiących drogi dla Miasta i Gminy Nowogród jest analogiczną kwestią do poprzedniej, z tym że dotyczy wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy i Miasta Nowogród nieruchomości gruntowych stanowiących pasy drogowe byłych dróg powiatowych, tj.: ul. Rynek – dz. nr 1510/1 o pow. 0,5219 ha, ul. Majora Sikory – dz. nr 1528 o pow. 0,0767 i dz. nr 1529 o pow. 0,0809 ha, ul. 1 Maja – dz. nr 1527 o pow.0,1873 ha, ul. Kościuszki – dz. nr 1834 o pow. 0,1031 ha. Przekazanie nieruchomości ma nastąpić w związku z przejściem w/w dróg do kategorii gminnych.

Radny Lech Szabłowski zapytał czy powierzchnie działek, które będą podlegać zamianie mają podobne powierzchnie oraz z czyjej inicjatywy następuje wymianach problemowych nieruchomości.

Jan Olszewski poinformował, że powierzchnie przekazywanych działek kompensują się, przy czym zamiana nieruchomości jest wynikiem inicjatywy Burmistrza Nowogrodu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji 5 głosami, za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości stanowiących drogi dla Miasta i Gminy Nowogród (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Przewodnicząca Komisji poprosiła o zabranie głosu Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa.

Wacław Sierbiński omawiając najistotniejsze elementy Programu Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami poinformował, że – każdy powiat jest zobowiązany do uchwalenia przez rady powiatu Programu Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami. Są to dwa podstawowe dokumenty z zakresu ochrony środowiska. Takie dokumenty Państwo otrzymaliście – opracowane one zostały na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015. Dokumenty te muszą być uchwalone przez radę powiatu, aby miały moc obowiązującą. Jednym z najważniejszych zadań określonych w tych dokumentach jest selektywna zbiórka odpadów. Normy w tym zakresie są dość restrykcyjne i gminy naszego powiatu powinny rozpocząć intensywne prace nad selektywną zbiórką odpadów. Ponadto należy zaznaczyć, że na ternie gminy Śniadowo – w miejscowości Korytki będzie zlokalizowane składowisko na produkty zawierające azbest. Także będzie budowany zakład unieszkodliwiania odpadów w Czartorii. Inwestycja ta będzie obsługiwać minimum 150.000 mieszkańców – czyli w naszym przypadku mieszkańców z terenu kilku powiatów.
Plany zawarte we wspomnianych opracowaniach muszą być zgodne z planami wyższego szczebla – wojewódzkim i krajowym.
Z kolei Wacław Sierbiński stwierdził, że na sesji Rady Powiatu w uzupełnieniu głos zabierze także Pani Urszula Ilkowska – przedstawicielka firmy „Sukces” S.C. – autora przedmiotowego Programu i Planu.

Radny Lech Szabłowski stwierdził, że ciężko jest zwiększyć świadomość lokalnych społeczności w zakresie potrzeby przestrzegania norm chroniących środowisko.

Starosta dodał, że jeżeli powstaną odpowiednie przepisy to będzie można egzekwować przestrzeganie wytycznych w zakresie ochrony środowiska, w tym także segregacji odpadów.

Radny Mieczysław Chojnowski stwierdził, że poważnym problem stanowi także brak odbioru przesz przedsiębiorców folii zużytej przez rolników.

Radny Lech Szabłowski nawiązując do powyższego podał dane przedsiębiorcy, który odbiera folię zużytą przez rolników.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji 5 głosami, za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały projektu uchwały w sprawie „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2008 – 2011 dla Powiatu Łomżyńskiego z perspektywą na lata 2012 – 2015” (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Przewodnicząca Komisji zapytała zgromadzonych czy chcą poruszyć inne tematy, które w ich ocenie wymagają przeprowadzenia analizy na posiedzeniu Komisji.

Zebrani nie zgłosili żadnych zagadnień.

Następnie, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów, które miały być przedmiotem obrad Komisji, Przewodnicząca – Elżbieta Parzych zakończyła 13-te posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.
Data powstania: poniedziałek, 19 paź 2009 10:06
Data opublikowania: poniedziałek, 19 paź 2009 10:08
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1571 razy