BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 14/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 3 czerwca 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.30.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Elżbieta Parzych – Przewodnicząca Komisji.
2. Lech Szabłowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
4. Alfred Szymański – członek Komisji.
5. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Elżbieta Parzych przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zapoznanie się z realizacją przez dzierżawców (zarządców) obwodów łowieckich obowiązku wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny (Prezesi Kół Łowieckich, Nadleśniczowie Nadleśnictw Łomża i Nowogród, Łowczy Okręgowy w Łomży).
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy Jedwabne mienia Powiatu Łomżyńskiego.
3. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytała zgromadzonych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosiła przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Prezesi kół łowieckich podczas omawiania realizacji przez dzierżawców (zarządców) obwodów łowieckich obowiązku wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny zwrócili uwagę, że w Polsce jest tylko kilku przedsiębiorców, którzy mają stosowne pozwolenia na prowadzenie skupu tusz pozyskanej z dzikiej zwierzy. Taki fakt nie pozwala kołom na pokrywanie szkód wyrządzanych przez dziką zwierzynę w wysokości satysfakcjonującej poszkodowanych rolników, co prowadzi do eskalacji nieporozumień. Zaznaczono przy tym, że cena tuszy dzika jest od dłuższego czasu na poziomie ceny tuszy trzody chlewnej, która jest hodowana na masową skalę, natomiast ceny wędlin z dzikiej zwierzyny wielokrotnie przewyższają ceny wyrobów ze zwierząt hodowanych przez producentów bydła i trzody chlewnej. Ponadto większość dziczyzny jest eksportowana ze względu na swoje wyjątkowe walory smakowe i jakościowe, a monopol w tym zakresie sprzyja bogaceniu się bardzo wąskiej grupy przedsiębiorców, którzy posiadają wyłączność na prowadzenie skupu dziczyzny w naszym kraju.
Reasumując łowczy oraz nadleśniczowie nadleśnictw podkreślili, że powinny być wprowadzone rozwiązania systemowe, które zwiększą dostępność zainteresowanych podmiotów do uzyskania stosownych pozwoleń na prowadzenie skupu tusz pozyskanej z dzikiej zwierzy. W przeciwnym razie koła łowieckie nie będą w stanie dalej funkcjonować, bowiem już teraz nie stać ich na prowadzenie statutowej działalności, która w zasadzie opłacana jest wyłącznie ze składek członkowskich. Coraz skromniejsze możliwości regulowania przez koła łowieckie zobowiązań finansowych już spowodowały w niektórych rejonach rezygnację z dzierżawy obwodów.

Rolnicy obecni na posiedzeniu poparli postulaty łowczych i nadleśniczych. Przy tym dodali, że w sytuacji kiedy będzie odnotowywany dalszy, coroczny wzrost rozmiaru szkód wyrządzanych szczególnie przez dziki, będą zmuszeni do likwidacji populacji dzika we własnym zakresie.

Łowczy zwrócili tu uwagę na konieczność skrócenia okresu ochronnego na odyńce, wycinki, przelotki oraz warchlaki, bowiem zwierzęta te obecnie dużo wcześniej osiągają dojrzałość umożliwiającą rozpłody, co jest wynikiem zmian w środowisku wprowadzonych przez człowieka, między innymi poprzez systematyczne zwiększanie powierzchni upraw kukurydzy.

Z kolei Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa uznał, że Komisja powinna zwrócić się do Ministra Środowiska także o nowelizację Prawa łowieckiego w kierunku partycypacji budżetu państwa w wynagradzaniu szkód, analogicznie do szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.
Poza tym dodał, że warto poprosić o interpretację:
- dotyczącą tego, na kim spoczywa obowiązek wynagradzania szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych – w przypadku rozwiązania umowy dzierżawnej obwodu łowieckiego;
- dotyczącą tego, na kim spoczywa odpowiedzialność za szkody powstałe w wypadkach komunikacyjnych spowodowanych przez zwierzęta łowne.

Zgromadzeni ustalili, że ostateczne wystąpienie do Ministra Środowiska zostanie zredagowane w najbliższym czasie przez prezesów kół łowieckich, Przewodniczącą Komisji oraz Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa (wystąpienie znak: ROŚB.6120-4/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Przewodnicząca Komisji udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Stanisław Kozikowski – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy Jedwabne mienia Powiatu Łomżyńskiego związany jest z przekazaniem nieruchomości, w której mieści się Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jedwabnem. Dokument ten jest konsekwencją wcześniej podjętej uchwały przez Radę Powiatu, z której wynika, że ZSO w Jedwabnem przekazuje się dla samorządu gminnego. Wg zawartego w tej sprawie porozumienia Szkołę przekazuje się z dniem 1 września br. w formie darowizny, przekazane nieruchomości mają być wykorzystywane na cele oświatowe. Warto zauważyć, że w paragrafie 1 pkt. 2 jest wymieniony cel na jaki jest przekazywana darowizna a w pkt. 3 jest zastrzeżenie, że w przypadku przeznaczenia na inne cele darowizna podlega odwołaniu – czyli musi być odwołana. Natomiast odstępstwo od tej zasady może być wyrażone tylko przez Radę Powiatu. Przygotowany projekt jest konsekwencją podjętych przez radę wcześniej uchwał dotyczących przekazania problemowej Szkoły wraz z mieniem. Przekazanie tego majątku może nastąpić za zgodą Rady Powiatu wyrażoną w odrębnej uchwale. W związku z tym został przedłożony przedmiotowy projekt uchwały. W kolejnym etapie – po podjęciu tej uchwały przez Radę, zostanie dokonane przekazanie na mocy uchwały Zarząd Powiatu, po czym zostanie sporządzony protokół przekazania i z kolei sporządzony zostanie akt notarialny. Darowizna może być przekazana przez Zarząd tylko za zgodą rady Powiatu i stąd wnoszę o podjęcie przedłożonej uchwały.Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji 4 głosami, za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (jeden z członków Komisji nie brał udziału w głosowaniu), pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy Jedwabne mienia Powiatu Łomżyńskiego (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Przewodnicząca Komisji zapytała zgromadzonych czy chcą poruszyć inne tematy, które w ich ocenie wymagają przeprowadzenia analizy na posiedzeniu Komisji.

Zebrani nie zgłosili żadnych zagadnień.

Następnie, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów, które miały być przedmiotem obrad Komisji, Przewodnicząca – Elżbieta Parzych zakończyła 14-te posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.
Data powstania: poniedziałek, 19 paź 2009 12:34
Data opublikowania: poniedziałek, 19 paź 2009 12:35
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1662 razy