BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 kwietnia 2009 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 14.00.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Stefana Popiołka. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji miały być następujące zagadnienia:
1. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji zadań w 2008 roku Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz planem pracy instytucji na 2009 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie.
3. Zaopiniowanie przyznania oraz określenia wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
4. Zaopiniowanie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.
7. Sprawy różne.
 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach.

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali pełną treść sprawozdania z realizacji zadań w 2008 roku oraz plan pracy placówki na 2009 rok, po czym o zabranie głosu poprosił Panią Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Anna Archacka objaśniając dodała – jeśli chodzi o rok 2008 można stwierdzić, że był to jeden z najbardziej korzystnych dla placówki okresów. Jej działalności ze względu na bardzo dobre dotacje Ministra Kultury, który przeznaczył na działalność instytucji 250 tys., ponadto dotacja samorządu powiatu łomżyńskiego 150 tys., a także inne pozyskane dotacje – w wysokości 58 tys., między innymi z funduszu ochrony środowiska. Odnosząc się do kwestii dotyczącej infrastruktury na pewno można zaliczyć poprawę warunków funkcjonowania, mianowicie nastąpiła instalacja nowego pieca grzewczego, teraz nie mamy już tak niskich temperatur. W okresie grzewczym zużyliśmy 40 ton miału węglowego i 160 m drewna. Sukcesem na pewno było także pozyskanie pieniędzy na ostatnią wystawę. Udało się nam ubezpieczyć Muzeum, które do tej pory nie było ubezpieczane. Zmieniono wizerunek instytucji poprzez zakup zasłon, firan, doposażenia, nowy sprzęt nagłaśniający, pomalowano także część pomieszczeń, zakupiono ubrania służbowe dla pracowników, dokonano wielu prac pielęgnacyjnych – chociażby wycinki drzew. Odbyły się wszelkie imprezy, jedną z najważniejszych było 25-lecie placówki. Planowane są cykliczne imprezy na wolnym powietrzu, aby Muzeum było szczególnie otwarte przez cały sezon turystyczny, także aby zaoferować nie tylko zwiedzanie ale także wszelkie koncerty. Poszukiwani są sponsorzy, którzy mogliby pomóc w realizacji koncertów. Nawiązane zostały kontakty z uczelniami artystycznymi więc na pewno w maju odbędą się dwa koncerty otwarte dla publiczności, będą prezentowane przez studentów akademii muzycznej. Złożony także został wniosek o dofinansowanie inwestycji na zewnątrz budynku Muzeum, jeśli przejdzie, zostaną rozpoczęte prace modernizacyjne od tarasu południowego i od wschodu.

Radny Wojciech Kubrak – zapytał jakie środki finansowe możliwe są do pozyskania na rok 2009.

Anna Archacka – poinformowała, że 175 tys. jest zapisane w budżecie powiatu, które gwarantują funkcjonowanie do czerwca. Możliwe jest uzyskanie dalszych środków jedynie od samorządu powiatu, mam tu na myśli pokrycie kosztów płacowych pracowników.

Przewodniczący Komisji Henryk Krajewski – jaki jest aktualny stan zatrudnienia?

Anna Archacka – w Muzeum jest 8 etatów, także mamy pracowników z biura pracy, które są częściowo refundowane w wysokości 50%. Wszystkie składane wnioski w kwestii formalnej przeszły. Składane były w drugim naborze 2 wnioski na wymianę solarki okiennej a także na zrobienie dokumentacji na wymianę instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej. Na same plany przewidziano około 75 tys. jednak wyszło 140 tys. złożonej już kalkulacji. Zainstalowane zostały wszystkie nowe gaśnice.

Radny Wojciech Kubrak – zapytał czy będą składane projekty do RPO Województwa Podlaskiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Anna Archacka – na powyższe pytanie odpowiedziała twierdząco, zaznaczyła przy tym, że ww. projekty są już na ukończeniu.

Radny Wojciech Kubrak – jaki jest plan awaryjny w przypadku braku środków finansowych na 2 półrocze?

Anna Archacka – na pewno tych środków nie można spodziewać się od Ministra, w tym zakresie zamknięte są wszystkie możliwości, Minister nie przekaże dotacji na działalność naszej jednostki, takie rozwiązania zostały zastosowane w całym kraju jako oszczędności związane z kryzysem. Pisane były projekty do Marszałka, z których kilka przeszło. Zaplanowane są noclegi – wynajem pokoi – w celu pozyskani dodatkowych środków.

Radny Wojciech Kubrak – czy Zarząd Powiatu został poinformowany o przewidywanych trudnościach.

Anna Archacka – na powyższe pytanie odpowiedziała przecząco, zaznaczyła przy tym, że oficjalne wystąpienie w problemowej sprawie zostanie niebawem wystosowane.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.2 Przewodniczący Komisji o zabranie głosu poprosił Panią Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Anna Archacka – w przedmiotowym temacie chodzi o sytuację formalno-prawną. W związku z tym, że doszła nowa wystawa stała, która nie obejmuje naszego regionu, co było określone w poprzednim statucie, koniecznością jest zapisanie zasięgu ponadregionalnego naszej działalności, a nawet zasięgu pozakrajowego. Powinno to być zapisane w statucie w przypadku kontroli.
Drugą sprawą jest powołanie rady muzealnej, która poprzednio miała liczyć 15 członków natomiast teraz po zmianach może liczyć od 5 do 15 członków. Ponadto nowy statut musi być zaopiniowany przez Ministra Kultury. Należy dodać, że poprzez inne formy działalności gospodarczej naszej placówki zapisane w projekcie statutu będzie możliwość zarabiania dodatkowych pieniędzy.

Radny Wojciech Kubrak – dlaczego wcześniej było zawarte sformułowanie dotyczące działalności na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego, dlaczego akurat tylko tych województw?

Anna Archacka – przyczyną tego były założenia, wg których Muzeum miało odnosić się do tego co było w poprzednim statucie. Jeśli chodzi o przyrodę to miały być prowadzone badania dotyczące Kotliny Biebrzańskiej i Doliny Narwi, właśnie to było zapisane w statucie. Druga dziedzina, którą zajmuje się Muzeum – historyczna, polegała na gromadzeniu zbiorów i materiałów na temat szlachty z tamtych terenów.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu muzeum przyrody w Drozdowie został zaopiniowany 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Elżbieta Gosk – gł. specjalista ds. oświaty i kultury zapoznała zebranych z wnioskami o przyznanie oraz określenie wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony dóbr kultury (kopie wniosków stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Wyjaśniając dodała – są 4 zgłoszenia, na które możemy przeznaczyć 6.000 zł, takie środki są do wykorzystania w roku bieżącym. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu można przyznać nagrody: za całokształt działalności w wysokości 2.000 zł, indywidualną 1.000 zł, oraz nagrodę zespołową w wysokości 3.000 zł.
Jest możliwość podzielenia tych kwot ponieważ te 4 kandydatury uważam za takie, które należy uwzględnić przy podziale środków na nagrody. Istnieje możliwość, aby z nagrody zespołowej wydzielić np. 1.000 zł i przyznać np. panu Suchowole, natomiast nagroda zespołowa byłaby wtedy w wysokości 2.000 zł. Wówczas byłyby dwie indywidualne nagrody. Nagroda zespołowa to byłby zespół Śpiewaczy Klubu Seniora w Piątnicy. Za całokształt twórczości jest typowana pani Teresa Grużewska, natomiast przyznanie nagrody indywidualnej proponuję podzielić dla pana Suchodoły i Pyczota.

Z kolei członkowie Komisji 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli podział dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony dóbr kultury wg następującego układu:
1. Śpiewaczy Zespół Klubu Seniora -nagroda zespołowa w wysokości 2 tys. zł.
2. Pani Teresa Grużewska -nagroda za całokształt działalności w wysokości 2 tys. zł.
3. Pan Jan Suchodoła -nagroda indywidualna w wysokości 1 tys. zł.
4. Pan Krzysztof Pyczot -nagroda indywidualna w wysokości 1 tys. zł.
(opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Elżbieta Gosk – gł. specjalista ds. oświaty i kultury zapoznała zebranych z ofertami złożonymi w zakresie realizacji zadań publicznych w roku 2009 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego (oferty znajdują się w aktach Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych). Z kolei objaśniając dodała – w tym roku są kwoty analogiczne do poprzedniego, poza sumą przypadającą związkom sportowym. Kwota o 2.000 zł większa przyznana jest związkom sportowym, więc można byłoby Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe zespoły sportowe przyznać zamiast 9.000 zł to 10.000 zł i Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu zamiast 19.000 zł to 20.000 zł. Jeśli chodzi natomiast o pozostałe stowarzyszenia i instytucje kultury, które wnioskowały o przyznanie dotacji na nowe zadania na pewno można byłoby zwiększyć środki dla Muzeum Przyrody w Drozdowie. W ramach tych środków, które posiadamy możemy z sumy 5.000 zł zwiększyć do kwoty 6.000 zł.

Członkowie Komisji po dokonaniu analizy, 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli podział środków w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego wg następującego układu:
1. Stowarzyszenie Kultury i Oświaty „Logos” w Łomży w zakresie realizacji zadań: Organizacja konkursów recytatorskich dla młodzieży szkół średnich i gimnazjalnych: „Miejsce na wiersz”; XX Konkurs dla Najmłodszych „Uśmiechnięte strofki”; XXV Łomżyński Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Współczesnej. Kwota 800 zł.
2. Muzeum Północno – Mazowieckie w Łomży w zakresie realizacji zadań: „Niedziela na św. Rocha” w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie. Kwota 1.000 zł.
3. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży w zakresie realizacji zadań: XV Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża 2009 r.; Wydanie zbiorku poezji Jarosława Choromańskiego; XVII Giełda Piosenki Dziecięcej 2009; Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie 2009. Kwota 10.000 zł.
4. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w zakresie realizacji zadań: Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictwa ciągłego „Studia Łomżyńskie” tom XX; Opracowanie i wydanie drukiem publikacji książkowej autorstwa Henryki Sędziak pt: „Nazwy wsi drobnoszlacheckich w Łomżyńskiem”; Konferencja naukowa nt. ”Region łomżyński – wizja rozwoju. Rola społeczeństwa
obywatelskiego i kapitału ludzkiego w kreowaniu rozwoju”. Kwota 1.000 zł
5. Muzeum Przyrody w Drozdowie w zakresie realizacji zadań: Natura i historia – 25 lat w Muzeum Przyrody w Drozdowie; Organizacja Koncertu kameralnego „Ukryty portret Witolda Lutosławskiego”. Kwota 5.000 zł.
6. Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej w zakresie realizacji zadań: XVII Jesienne Prezentacje Kulturalne”; „Rozmaitości Wielkanocne”; „Majówka” towarzysząca Regionalnemu Przeglądowi Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy. Kwota 1.200 zł.
7. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w zakresie realizacji zadania: Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS w Łomży. Kwota 10.000 zł.
8. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w zakresie realizacji zadania: Prowadzenia Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Kwota 20.000 zł.
(opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Elżbieta Gosk – gł. specjalista ds. oświaty i kultury – jeśli chodzi o regulamin to stawki dodatku mieszkaniowego nie będą miały istotnego. Jak wiadomo z dnia 1 września przekazana będzie szkoła Gminie Jedwabne, więc ten dodatek mieszkaniowy będzie tylko dodatkiem obowiązującym od stycznia do końca 2009 roku. Ponadto zachowane zostaną wszystkie kwoty ubiegłoroczne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym został zaopiniowany 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Elżbieta Gosk – gł. specjalista ds. oświaty i kultury – organ prowadzący uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia określa dla nauczycieli w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków, oraz zasady obliczania i wypłacania tych dodatków. W tym roku zostały wprowadzone nowelizacje karty nauczyciela. W ramach tej nowelizacji został dodany dodatkowy artykuł 30 a i 30 b które wprowadzają obowiązek mechanizmu kontroli wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Jeśli chodzi o średnie wynagrodzenie nauczycieli będą ulegały zmianie. Zmieniło się także brzmienie artykułu 30 ustęp 3 karty nauczyciela. Zgodnie z tym artykułem wysokość wynagrodzenia nauczycieli wzrasta, szczególnie dla nauczycieli kontraktowych i stażystów.
Jest obowiązek, aby każdy organ samorządu terytorialnego przeprowadzał analizę wydatków poniesionych na płace i odniesienia się do tych średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku nie osiągnięcia tych średnich jednostka musi wypłacić dodatek uzupełniający dla każdego stopnia w odniesieniu do kwot bazowych, tak żeby ta średnia była zachowana. Ponieważ są wprowadzone dwie kwoty bazowe powinny wynosić od 1 stycznia 2.178 zł dla nauczyciela stażysty, 2.417 zł dla kontraktowego, 3136 zł dla mianowanego a także 4.000 dla nauczyciel dyplomowanego. Jeśli nie zmieszczą się w tych średnich będzie obowiązek uzupełnienia tych średnich. Przypomnę, że najwięcej zyskują stażyści i kontraktowi nauczyciele natomiast mniej mianowani i dyplomowani. Szkoły przeprowadzają kalkulację kosztów jednak będzie trzeba dużo dopłacić.

Przewodniczący Komisji podkreślił, że wzrost wynagrodzeń nauczycieli jest podyktowany ustawowymi wytycznymi, które samorządy musza obligatoryjnie wprowadzić.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym został zaopiniowany 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Przewodniczący Komisji przechodząc do spraw różnych udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota – 22 kwietnia odbędzie się otwarcie nowego Ośrodka w Kownatach. Jest to ośrodek na 25 miejsc, docelowo będzie można przyjąć więcej uczestników. Osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby dorosłe będą mogły pod opieką terapeutów, psychologa tam przebywać. Jeśli natomiast chodzi o odpłatność ustalona została kwota w zależności od: dochodu osoby samotnie gospodarującej i dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość odpłatności będzie w procentach obliczana w zależności od ustalonej na dany rok dotacji z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka na jedno miejsce miesięcznie. Na ten rok wojewoda podlaski ustalił 900 zł miesięcznie. Natomiast jeśli chodzi o kryterium dochodowe jest ono w ustawie o pomocy społecznej. Jeśli chodzi o kryteria dochodowe, od których te procenty będą naliczane to: w przypadku osoby samotnie gospodarującej to jest 470 zł, w przypadku osoby w rodzinie jest dochód 351 zł. Jeśli taki dochód będzie na członka rodziny rodzina będzie zwolniona z odpłatności. Natomiast jeśli ten dochód będzie wynosił od 101 do 150 zł wówczas procent odpłatności będzie wynosił 2% od kwoty 900 zł (dotacji). 2 % - 18 zł miesięcznie; 3 % - 27 zł miesięcznie; 4% - 36 zł miesięcznie; powyżej 5% - 45 zł miesięcznie.

Radny Wojciech Kubrak – jakie są szacowane koszty utrzymania miesięcznie jednego uczestnika zajęć?

Edward Jarota – poinformował, że wraz z dowozem gorącego posiłku kwota ta wynosić będzie około 1300 zł. Brakującą kwotę trzeba będzie poszukiwać np. w ramach projektów.


Radny Henryk Krajewski – z jakich miejscowości mieszkańcy mogą korzystać z usług ośrodka?

Edward Jarota – przede wszystkim z najbliższych miejscowości np. Jedwabne, Przytuły, Kownaty, Piątnica, Gmina Łomża, Zbójna, Nowogród jak również Śniadowo.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach został zaopiniowany 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono innych zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 27-me posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.
Data powstania: poniedziałek, 19 paź 2009 15:02
Data opublikowania: poniedziałek, 19 paź 2009 15:05
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1622 razy