BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 28/09 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 czerwca 2009 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.40 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.55.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji miały być następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2009-2010 zadania pn. „Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie – budowa ścieżki edukacyjnej „Ostoja Drozdowska” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
2. Sprawy różne.

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2009-2010 zadania pn. „Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie – budowa ścieżki edukacyjnej „Ostoja Drozdowska” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji. Następnie o zabranie głosu poprosił Panią Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Anna Archacka – przedłożony Państwu dokument jest podyktowany chęcią poszerzenia oferty naszej placówki. Ścieżki edukacyjne cieszą się dużym powodzeniem. Właśnie takie działania mają poprawić naszą kondycję finansową. Natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska obecnie dofinansowuje te zadanie – w wysokości 60 %. Powiat ma zapewnić 40 % kosztów inwestycji – za co z góry bardzo dziękuję. Uważam, że Muzeum będzie mogło zaciągnąć krótkoterminowy kredyt na spełnienie montażu finansowego, ponieważ umowa kupiecka przewiduje realizację należności wynikających z wystawionej faktury w ciągu 30 dni.
Na terenie Muzeum jest doskonała możliwości przygotowania takiej ścieżki. Także planujemy zbudowanie kominka z zadaszeniem oraz utwardzenie miejsc dojazdowych i wiele innych mniejszych inwestycji, które powinny zdecydowanie wpłynąć na poprawę oferty i wizerunku Muzeum. Inwestycja jest rozłożona na 2 lata. Jestem przekonana, że dochody własne Muzeum istotnie wzrosną.
W ramach projektu planujemy budowę kładki dostosowanej do potrzeb niepełnosprawnych, także mamy zamiar utworzyć miejsca gdzie będą mogły bawić się dzieci.
Na zakończenie Anna Archacka zapoznała zgromadzonych z projektem budowlanym dotyczącym ścieżki edukacyjnej.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – montaż finansowy realizacji przedłożonego projektu obejmuje lata 2009 – 2010. Ogólny koszt to ponad 518.000 zł. W roku 2009 przewidziana jest kwota ponad 109.000 zł – z tego wkład własny to ponad 31.000 zł. Muzeum będzie miało możliwość odzyskania podatku VAT na kwotę niespełna 20.000 zł. Wydatki przewidziane w 2010 roku są wyszczególnione w przekazanych materiałach.

Przewodniczący Komisji – środki, które Powiat będzie miał zaangażować są dość duże, jednak uważam, że takie przedsięwzięcia powinniśmy realizować, ponieważ dają szansę rozwoju naszych palcówek. Ponadto istotne jest to, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dofinansowuje te zadanie w wysokości 60 %.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2009-2010 zadania pn. „Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie – budowa ścieżki edukacyjnej „Ostoja Drozdowska” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 28-me posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.
Data powstania: wtorek, 20 paź 2009 08:26
Data opublikowania: wtorek, 20 paź 2009 08:28
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1463 razy