BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 29/09 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 9 września 2009 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.40 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.55.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji miały być następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
3. Sprawy różne.

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali projekty przedmiotowych uchwał, po czym o zabranie głosu poprosił gł. specjalistę ds. zdrowia

Renata Wierzba – projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej ZPOZ w Łomży wynika z kwestii formalnych. Konkretnie odnosi się do tego, że jeden z członków Rady Społecznej ZPOZ z placówki zamiejscowej – Urzędu Wojewódzkiego nie jest już pracownikiem tej placówki. Wobec tego zachodzi formalna potrzeba zmiany członka Rady. Nową osobę, zgodnie z ustawowymi kompetencjami w tym zakresie, w swoim piśmie wskazał Wojewoda Podlaski. Przepisy jasno wskazują, że skład Rady Społecznej jest powoływany przez radę powiatu na mocy uchwały.

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Edward Jarota – Dyrektor PCPR stwierdził, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży jest konsekwencją wprowadzenia zmian ustawowych, które odnoszą się do świadczenia pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent – co zostało zapisane w paragrafie 4 ust.4. Dotyczy to głównie kombatantów. W tym zakresie generalnie nie mieliśmy jeszcze zapotrzebowania na pomoc.

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 29-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.
Data powstania: wtorek, 20 paź 2009 08:46
Data opublikowania: wtorek, 20 paź 2009 08:47
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1390 razy