BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 24/09 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 7 września 2009 roku.

Posiedzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Otwarcie obrad nastąpiło o godz. 13.00, natomiast zakończenie o godz. 14.15.
Komisja obradowała w dziewięcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W pierwszej fazie obrad członkowie Komisji omówili projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego i zawarcia porozumienia z Burmistrzem Miasta Byczyna w sprawie realizacji projektu w 2009 roku w ramach Programu „Wspierania Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej”. Natomiast w kolejnym etapie obrad wspólnie z Komisją Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa oraz Komisją Budżetu.
Skład osobowy Komisji:
1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
4. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
5. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.
8. Tomasz Wysocki – członek Komisji.
9. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego i zawarcia porozumienia z Burmistrzem Miasta Byczyna w sprawie realizacji projektu w 2009 roku w ramach Programu „Wspierania Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej”.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny na rzecz Powiatu Łomżyńskiego mienia Skarbu Państwa.
3. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia odnoszące się do przedstawionych tematów. Wobec ich braku Przewodniczący Komisji ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta – Krzysztof Kozicki – od dwóch lat słyszymy o ekonomi społecznej, jest to obszar działania na rzecz najsłabszych grup społecznych – zagrożonych wykluczeniem społecznym. Naszym obowiązkiem ustawowym jest prowadzenie działań związanych z pomocą takim grupom, jest to zapisane w ustawie o przeciwdziałaniu bezrobociu i innych aktach prawnych.
Weszliśmy w partnerstwo z samorządem z południa Polski, która ma już duże doświadczenie w tym zakresie, prowadzi dwie spółdzielnie socjalne. Z wnioskowanych 300.000 otrzymaliśmy tylko 70.000, więc nie było czym się dzielić. Umówiliśmy się, że Miasto Byczyna będzie realizatorem projektu, a my będziemy partnerem, co pozwoli nam na udokumentowanie doświadczenia w tym zakresie przy innych projektach. Natomiast Byczyna uzyska większą ilość punktów za partnerstwo. Na zachodzie ekonomia społeczna rozwija się dynamicznie i tak we Włoszech 90 % usług wykonują spółdzielnie socjalne o tyle u nas dopiero zaczyna się to rozwijać. Jest to dobry sposób na wsparcie dla osób biednych i wykluczonych społecznie. Z kolei Starosta z prośbą o uzupełnienie udzielił głosu Pani Skarbnik Powiatu.

Barbara Gorzęba – projekt w ramach Programu Wspierania Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej pod nazwą „Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej - partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości” realizowany będzie przez Miasto Byczyna, które jest koordynatorem projektu. Starostwo Powiatowe w Łomży w projekcie będzie partnerem. Wartość kosztorysowa projektu została ustalona na kwotę 88.750,00 zł, przy czym dofinansowanie projektu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wynosi 75.000,00 zł, pozostałe środki w wysokości 13.750,00 zł stanowią wkład własny wszystkich Partnerów projektu w jego realizację. Wartość środków dla Powiatu Łomżyńskiego jako Partnera projektu na realizację zadań ustalona została na kwotę 5.000,00 zł w tym na zadania powierzone – 3.125,00 zł , zaś na zadania własne – 1.875,00 zł. Zadania powierzone to doradztwo prawne i księgowo- finansowe oraz obsługa grantów, zaś zadania własne obsługa administracyjna Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej na terenie województwa podlaskiego - powiat łomżyński. Wkład własny na realizację zadań własnych Starostwo Powiatowe w Łomży zobowiązane będzie do przekazania na wskazany rachunek bankowy przez Koordynatora Projektu. Następnie środki w kwocie 5.000,00 zł (3.125,00 zadania powierzone, 1875,00 wkład własny partnera) zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy partnera tj. Starostwa Powiatowego w Łomży przez Koordynatora projektu. Faktycznie poniesione Partner projektu musi udokumentować rachunkami, fakturami itp. Celem projektu jest promowanie spółdzielczości socjalnej, poprzez udzielanie porad prawno-finansowych, a także grantów dla grup nowych spółdzielców, które przyczynić się ma do intensyfikacji procesu tworzenia własnych miejsc pracy przez osoby bezrobotne.

Radny Krzysztof Chrostowski – z jakiego powodu wybrano aż tak odległe miasto?

Krzysztof Kozicki – znam osobiście Burmistrza Byczyny, poza tym np. w województwie podlaskim nie ma aktualnie żadnej spółdzielni ani przedsiębiorstwa socjalnego.

Przewodniczący Komisji – w mojej ocenie to świetnie, że staramy się wchodzić w nowe dziedziny. Jestem przekonany, że w przyszłości będziemy mogli sami utworzyć spółdzielnię lub przedsiębiorstwo socjalne.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego i zawarcia porozumienia z Burmistrzem Miasta Byczyna w sprawie realizacji projektu w 2009 roku w ramach Programu „Wspierania Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej” został zaopiniowany pozytywnie 9 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Druga część obrad odbyła się wspólnie z Komisją Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa oraz Komisją Budżetu.

Ad.2 Przewodniczący Komisji poprosił Starostę Łomżyńskiego o wprowadzenie do zagadnienia dotyczącego nieodpłatnego przejmowania mienia i infrastruktury PKP.

Krzysztof Kozicki – zostaliśmy poinformowani jak i inne samorządy, że do 2012 roku zostaną zlikwidowane wszystkie połączenia kolejowe na naszym terenie. PKP likwiduje i zamierza dalej likwidować wszystkie nierentowne linie, przede wszystkim lokalne. Przy tym zamierza rozwijać linie wokół dużych miast, ponieważ są one dochodowe. Część odcinka Sokoły - Śniadowo jest wyłączona z eksploatacji i pociągi jeździć tam nie mogą.
PKP nie może przekazać nieodpłatnie na rzecz prywatnego operatora, ale mogą to uczynić samorządy. Całkowita likwidacja przewozów kolejowych po 2011 roku stanie się nieodwracalna. Obserwowane w ostatnim czasie zwiększone zainteresowanie podmiotów gospodarczych zainteresowanych przewozem towarów koleją zaktywizowało lokalne samorządy do działań mających na celu utrzymanie połączeń kolejowych na terenie powiatu i do miasta Łomży. Liczne spotkania zarówno przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców oraz podmiotów zainteresowanych prowadzeniem przewozów w miejsce PKP uzasadniają podjęcie inicjatywy mającej na celu utrzymanie kolei na naszym terenie. Wobec tego powstała inicjatywa kilku samorządów, w zasadzie zapoczątkowana przez Wójta Gminy Sokoły, żeby przejąć od PKP odcinki kolejowe Łapy – Ostrołęka i Śniadowo – Łomża, a więc powstała możliwość przejęcia od węzła do węzła oraz przekazania dla operatora prywatnego, który będzie eksploatował, zarządzał i spowoduje że ten odcinek będzie istniał. Przyniesie to korzyści gospodarcze dla regionu. Pierwsze spotkania w tej sprawie organizował 2 lata temu poseł Kołakowski i pochodzący z Nowogrodu ówczesny wiceminister Pan Chabetek, który pozytywnie do tematu był nastawiany, ale wybory i zmiana w rządzie sprawiły, że Pan Minister odszedł ze stanowiska i temat upadł. Jednak samorządowcy dalej kontynuują tę inicjatywę, spotykając się i dyskutując na temat możliwości przejęcia kolei. Powstała ostatecznie inicjatywa, że 3 samorządy na poszczególnych powiatach przejmą kolej na swoim terenie. I tak Gmina Sokoły na terenie powiatu białostockiego i wysokomazowieckiego, Powiat Łomżyński na terenie swojego powiatu zaś Powiat Ostrołęcki na swoim terenie. Czy rzecz się uda nie wiadomo, ponieważ PKP zrobi wszystko żeby nie przekazywać ponieważ zainteresowani są sprzedażą i związanymi z tym zyskami. Trudno będzie nam przeforsować przejęcie kolei, ponieważ PKP zrobi wszystko, aby sprzedać jak najwięcej i z chęcią zlikwiduje ten odcinek, tory i inną infrastrukturę sprzeda oraz dużo warte nieruchomości też będzie przeznaczy na sprzedaż. Obecnie kolej wąskotorowa jest niesamowitą atrakcją turystyczną. W latach 70-tych miała taką Łomża w kierunku do Nowogrodu i została rozebrana. Chciałbym zaznaczyć, że różne wystąpienia z prośbą o wyremontowanie problemowego odcinka skierowane do PKP nie przynoszą żadnych rezultatów. Aby uratować ten odcinek przed całkowitą degradacją i likwidacją jakiś samorząd powinien przejąć mienie i infrastrukturę PKP na terenie naszego powiatu. Rada Gminy Sokoły już podjęła stosowną uchwałę i złożyła stosowany wniosek. Samorząd ten jest krok przed nami i przyznam szczerze, że się na nim wzorujemy. Być może w tej chwili – na samym początku – wielkiego biznesu z przejęcia kolei nie byłoby, lecz szansa na jej utrzymanie jest duża.
Wg obliczeń na przedmiotowym odcinku kolejowym jest zapotrzebowanie na przewóz torami około 1 mln ton rocznie. Aktualnie ze wschodu trafia na nasz rynek węgiel ze wschodu, który jest tańszy i bardziej kaloryczny i mógłby być on transportowany koleją.
Operatorzy prywatni zapowiadają, że spróbowaliby uruchomić kolej towarową oraz przewozy pasażerskie na odcinku Łomża – Białystok oraz Łomża – Ostrołęka – Warszawa. Na pewno z połączenia pasażerskie będą trudniejsze do uruchomienia. Tory kolejowe na odcinku Ostrołęka – Warszawa są remontowane w celu szybszego poruszania się pociągów. Cele należy planować i powoli realizować, aby za 2-3 lata można było korzystać z przewozów pasażerskich kolejowych.

Radny Lech Szabłowski – czy Prezydent był zainteresowany przejęciem kolei?

Krzysztof Kozicki – początkowo uczestniczył w spotkaniach, jednak później przysyłał Naczelnika Wydziału odpowiedzialnego za komunikację miejską.

Radna Barbara Zalewska – czy przewidziane jest zarabianie na przejęciu kolei dla prywatnego podmiotu.

Krzysztof Kozicki – ideą jest przejęcie i nie dokładać, możliwe że w umowie zapiszemy jakieś możliwości czerpania zysków, oczywiście jeżeli da się na tym zarobić.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego – Jan Kuczyński – inicjatywa jest słuszna, musimy pamiętać o naszych drogach, teraz transport ciężki odbywa się po naszych drogach, co prowadzi do wielu wypadków, degradacji dróg i zatłoczenia dróg w naszym regionie. Ponadto transport drogowy jest coraz droższy.

Starosta – dodam, że przejęcie jakiejkolwiek nieruchomości wiąże się z podatkiem od nieruchomości. I w związku z tym, żeby zapobiec sytuacji płacenia podatku, oczywiście jeżeli dojdzie do przejęcia kolei, to po przygotowaniu odpowiednich dokumentów w tym samym dniu zostanie przekazana operatorowi prywatnemu. Zadaniem takiego operatora jest prowadzenie kolei, utrzymanie i płacenie podatków. Należy to wszystko przygotować w odpowiednich umowach i dokumentach. Wydaje mi się, że o temacie mamy sporą wiedzę, sprawy administracyjne są daleko posunięte a ryzyko w zasadzie nie istnieje. Jeżeli PKP zgodzi się na podpisanie umowy i przekaże to przed aktem sprzedaży muszą być przygotowane inne dokumenty i umowy, więc czeka nas zapewne jeszcze bardzo dużo wysiłku, aby sfinalizować całą tę sprawę. Istnieje także inna możliwość płacenia podatku. Powiat płaci podatek od nieruchomości a gminy podejmują uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu, która będzie określała wysokość naliczonego podatku. Podsumowując, ja zagrożeń dotyczących tego tematu nie widzę, może jednak okazać się, że PKP będzie szukać rozwiązań żeby nie przekazać kolei.
Proszę pamiętać, że na przedmiotowym odcinku kolejowym jest zapotrzebowanie na przewóz torami około 1 mln ton rocznie, a przy około 200.000 ton transport jest już opłacalny.

Radny Krzysztof Kozicki – czy Powiat sam nie mógłby prowadzić działalności w zakresie połączeń kolejowych?

Starosta – Powiat nie może prowadzić takiej działalności gospodarczej, ponieważ nie ma takiej delegacji ustawowej. Poza tym trzeba pamiętać, że to prywatny przedsiębiorca potrafi rozwinąć działalność, gdzie podmiot publiczny się nie sprawdza i twierdzi, że taka działalność nie jest opłacalna.

Radny Stefan Popiołek – uważam, że przejmując kolej nie dopuścimy do zniszczenia tego wielkiego majątku, który powinien działać na rzecz rozwoju lokalnego i naszego społeczeństwa.

Radny Lech Szabłowski – czy jest możliwość, aby Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego nie płacił podatku od przejętych nieruchomości?

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – jeżeli przejmiemy kolej to będziemy musieli zapłacić podatek od nieruchomości.

Krzysztof Kozicki – to sprawdził samorząd sokólski, który w momencie przejęcia kolei otrzymał naliczony podatek.

Radny Lech Szabłowski – czy w ramach tego przejęcia także budynki będą przejęte?

Krzysztof Kozicki – tak, całe mienie PKP.

Radny Lech Szabłowski – w projekcie nie ma mowy o budynkach.

Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – przytoczył zapisy w projekcie uchwały, które mówią o przejęciu także budynków należących do PKP.
Ponadto zaproponował przyjęcie autopoprawki w nazwie uchwały polegającej na zamianie na: „w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie”. Jest to drobna sprawa, ale lepiej precyzuje nasze zamierzenia.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu powyższa autopoprawka został przyjęta przez członków Komisji 9 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Radny Jan Kuczyński – inicjatywa jest bardzo dobra. Jestem przekonany, że nawet jeżeli jest jakieś ryzyko to należy te prace kontynuować. 1 mln ton po naszych drogach – możemy uniknąć degradacji naszych dróg.

Radny Jarosław Kulesza – uważam, że warto uzgodnić z Wójtem Gminy Śniadowo czy nie będzie prowadził działań na własną rękę w problemowym zakresie.

Starosta – w Wójtem rozmawialiśmy wielokrotnie, jednak nie możemy liczyć na jakieś trwało stanowisko, bowiem Wójt już wielokrotnie obiecał różne wspólne działania, z których w niespodziewanym momencie się wycofywał.

Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki – jednak moim zdaniem należy być wyczulonym na działania Wójta Gminy Śniadowo, ponieważ brak porozumienia w tej kwestii może okazać się fiaskiem dla całego przedsięwzięcia.

Radny Jan Kuczyński – miasto Łomża na pewno jest zainteresowane działkami na ternie miasta, przecież to jest ponad 2 ha, za które można wziąć duże pieniądze.
Chciałabym dodać, że za tonę transportu drogowego w ciągu 4 lat płacimy trzykrotnie więcej.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Powiatu Łomżyńskiego mienia Skarbu Państwa został zaopiniowany pozytywnie 9 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

Z kolei Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów, które zostały przewidziane na wstępie, zakończył 24-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Data powstania: wtorek, 20 paź 2009 12:44
Data opublikowania: wtorek, 20 paź 2009 12:45
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1822 razy