BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 28/09 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 7 września 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Komisją Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.20, a zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 14.20.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie oraz stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny na rzecz Powiatu Łomżyńskiego mienia Skarbu Państwa.
2. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.


Ad.1 Krzysztof Kozicki – Starosta Łomżyński – zostaliśmy poinformowani jak i inne samorządy, że do 2012 roku zostaną zlikwidowane wszystkie połączenia kolejowe na naszym terenie. PKP likwiduje i zamierza dalej likwidować wszystkie nierentowne linie, przede wszystkim lokalne. Przy tym zamierza rozwijać linie wokół dużych miast, ponieważ są one dochodowe. Część odcinka Sokoły - Śniadowo jest wyłączona z eksploatacji i pociągi jeździć tam nie mogą.
PKP nie może przekazać nieodpłatnie na rzecz prywatnego operatora, ale mogą to uczynić samorządy. Całkowita likwidacja przewozów kolejowych po 2011 roku stanie się nieodwracalna. Obserwowane w ostatnim czasie zwiększone zainteresowanie podmiotów gospodarczych zainteresowanych przewozem towarów koleją zaktywizowało lokalne samorządy do działań mających na celu utrzymanie połączeń kolejowych na terenie powiatu i do miasta Łomży. Liczne spotkania zarówno przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców oraz podmiotów zainteresowanych prowadzeniem przewozów w miejsce PKP uzasadniają podjęcie inicjatywy mającej na celu utrzymanie kolei na naszym terenie. Wobec tego powstała inicjatywa kilku samorządów, w zasadzie zapoczątkowana przez Wójta Gminy Sokoły, żeby przejąć od PKP odcinki kolejowe Łapy – Ostrołęka i Śniadowo – Łomża, a więc powstała możliwość przejęcia od węzła do węzła oraz przekazania dla operatora prywatnego, który będzie eksploatował, zarządzał i spowoduje że ten odcinek będzie istniał. Przyniesie to korzyści gospodarcze dla regionu. Pierwsze spotkania w tej sprawie organizował 2 lata temu poseł Kołakowski i pochodzący z Nowogrodu ówczesny wiceminister Pan Chabetek, który pozytywnie do tematu był nastawiany, ale wybory i zmiana w rządzie sprawiły, że Pan Minister odszedł ze stanowiska i temat upadł. Jednak samorządowcy dalej kontynuują tę inicjatywę, spotykając się i dyskutując na temat możliwości przejęcia kolei. Powstała ostatecznie inicjatywa, że 3 samorządy na poszczególnych powiatach przejmą kolej na swoim terenie. I tak Gmina Sokoły na terenie powiatu białostockiego i wysokomazowieckiego, Powiat Łomżyński na terenie swojego powiatu zaś Powiat Ostrołęcki na swoim terenie. Czy rzecz się uda nie wiadomo, ponieważ PKP zrobi wszystko żeby nie przekazywać ponieważ zainteresowani są sprzedażą i związanymi z tym zyskami. Trudno będzie nam przeforsować przejęcie kolei, ponieważ PKP zrobi wszystko, aby sprzedać jak najwięcej i z chęcią zlikwiduje ten odcinek, tory i inną infrastrukturę sprzeda oraz dużo warte nieruchomości też będzie przeznaczy na sprzedaż. Obecnie kolej wąskotorowa jest niesamowitą atrakcją turystyczną. W latach 70-tych miała taką Łomża w kierunku do Nowogrodu i została rozebrana. Chciałbym zaznaczyć, że różne wystąpienia z prośbą o wyremontowanie problemowego odcinka skierowane do PKP nie przynoszą żadnych rezultatów. Aby uratować ten odcinek przed całkowitą degradacją i likwidacją jakiś samorząd powinien przejąć mienie i infrastrukturę PKP na terenie naszego powiatu. Rada Gminy Sokoły już podjęła stosowną uchwałę i złożyła stosowany wniosek. Samorząd ten jest krok przed nami i przyznam szczerze, że się na nim wzorujemy. Być może w tej chwili – na samym początku – wielkiego biznesu z przejęcia kolei nie byłoby, lecz szansa na jej utrzymanie jest duża.
Wg obliczeń na przedmiotowym odcinku kolejowym jest zapotrzebowanie na przewóz torami około 1 mln ton rocznie. Aktualnie ze wschodu trafia na nasz rynek węgiel ze wschodu, który jest tańszy i bardziej kaloryczny i mógłby być on transportowany koleją.
Operatorzy prywatni zapowiadają, że spróbowaliby uruchomić kolej towarową oraz przewozy pasażerskie na odcinku Łomża – Białystok oraz Łomża – Ostrołęka – Warszawa. Na pewno z połączenia pasażerskie będą trudniejsze do uruchomienia. Tory kolejowe na odcinku Ostrołęka – Warszawa są remontowane w celu szybszego poruszania się pociągów. Cele należy planować i powoli realizować, aby za 2-3 lata można było korzystać z przewozów pasażerskich kolejowych.

Radny Lech Szabłowski – czy Prezydent był zainteresowany przejęciem kolei?

Krzysztof Kozicki – początkowo uczestniczył w spotkaniach, jednak później przysyłał Naczelnika Wydziału odpowiedzialnego za komunikację miejską.

Radna Barbara Zalewska – czy przewidziane jest zarabianie na przejęciu kolei dla prywatnego podmiotu.

Krzysztof Kozicki – ideą jest przejęcie i nie dokładać, możliwe że w umowie zapiszemy jakieś możliwości czerpania zysków, oczywiście jeżeli da się na tym zarobić.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego – Jan Kuczyński – inicjatywa jest słuszna, musimy pamiętać o naszych drogach, teraz transport ciężki odbywa się po naszych drogach, co prowadzi do wielu wypadków, degradacji dróg i zatłoczenia dróg w naszym regionie. Ponadto transport drogowy jest coraz droższy.

Starosta – dodam, że przejęcie jakiejkolwiek nieruchomości wiąże się z podatkiem od nieruchomości. I w związku z tym, żeby zapobiec sytuacji płacenia podatku, oczywiście jeżeli dojdzie do przejęcia kolei, to po przygotowaniu odpowiednich dokumentów w tym samym dniu zostanie przekazana operatorowi prywatnemu. Zadaniem takiego operatora jest prowadzenie kolei, utrzymanie i płacenie podatków. Należy to wszystko przygotować w odpowiednich umowach i dokumentach. Wydaje mi się, że o temacie mamy sporą wiedzę, sprawy administracyjne są daleko posunięte a ryzyko w zasadzie nie istnieje. Jeżeli PKP zgodzi się na podpisanie umowy i przekaże to przed aktem sprzedaży muszą być przygotowane inne dokumenty i umowy, więc czeka nas zapewne jeszcze bardzo dużo wysiłku, aby sfinalizować całą tę sprawę. Istnieje także inna możliwość płacenia podatku. Powiat płaci podatek od nieruchomości a gminy podejmują uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu, która będzie określała wysokość naliczonego podatku. Podsumowując, ja zagrożeń dotyczących tego tematu nie widzę, może jednak okazać się, że PKP będzie szukać rozwiązań żeby nie przekazać kolei.
Proszę pamiętać, że na przedmiotowym odcinku kolejowym jest zapotrzebowanie na przewóz torami około 1 mln ton rocznie, a przy około 200.000 ton transport jest już opłacalny.

Radny Krzysztof Kozicki – czy Powiat sam nie mógłby prowadzić działalności w zakresie połączeń kolejowych?

Starosta – Powiat nie może prowadzić takiej działalności gospodarczej, ponieważ nie ma takiej delegacji ustawowej. Poza tym trzeba pamiętać, że to prywatny przedsiębiorca potrafi rozwinąć działalność, gdzie podmiot publiczny się nie sprawdza i twierdzi, że taka działalność nie jest opłacalna.

Radny Stefan Popiołek – uważam, że przejmując kolej nie dopuścimy do zniszczenia tego wielkiego majątku, który powinien działać na rzecz rozwoju lokalnego i naszego społeczeństwa.

Radny Lech Szabłowski – czy jest możliwość, aby Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego nie płacił podatku od przejętych nieruchomości?

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – jeżeli przejmiemy kolej to będziemy musieli zapłacić podatek od nieruchomości.

Krzysztof Kozicki – to sprawdził samorząd sokólski, który w momencie przejęcia kolei otrzymał naliczony podatek.

Radny Lech Szabłowski – czy w ramach tego przejęcia także budynki będą przejęte?

Krzysztof Kozicki – tak, całe mienie PKP.

Radny Lech Szabłowski – w projekcie nie ma mowy o budynkach.

Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – przytoczył zapisy w projekcie uchwały, które mówią o przejęciu także budynków należących do PKP.
Ponadto zaproponował przyjęcie autopoprawki w nazwie uchwały polegającej na zamianie na: „w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie”. Jest to drobna sprawa, ale lepiej precyzuje nasze zamierzenia.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu powyższa autopoprawka został przyjęta przez członków Komisji 9 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Radny Jan Kuczyński – inicjatywa jest bardzo dobra. Jestem przekonany, że nawet jeżeli jest jakieś ryzyko to należy te prace kontynuować. 1 mln ton po naszych drogach – możemy uniknąć degradacji naszych dróg.

Radny Jarosław Kulesza – uważam, że warto uzgodnić z Wójtem Gminy Śniadowo czy nie będzie prowadził działań na własną rękę w problemowym zakresie.

Starosta – w Wójtem rozmawialiśmy wielokrotnie, jednak nie możemy liczyć na jakieś trwało stanowisko, bowiem Wójt już wielokrotnie obiecał różne wspólne działania, z których w niespodziewanym momencie się wycofywał.

Przewodniczący Komisji Budżetu – Tomasz Wysocki – jednak moim zdaniem należy być wyczulonym na działania Wójta Gminy Śniadowo, ponieważ brak porozumienia w tej kwestii może okazać się fiaskiem dla całego przedsięwzięcia.

Radny Jan Kuczyński – miasto Łomża na pewno jest zainteresowane działkami na ternie miasta, przecież to jest ponad 2 ha, za które można wziąć duże pieniądze.
Chciałabym dodać, że za tonę transportu drogowego w ciągu 4 lat płacimy trzykrotnie więcej.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz Powiatu Łomżyńskiego mienia Skarbu Państwa został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie poruszono żadnych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 28-me posiedzenie Komisji Budżetu.
Data powstania: wtorek, 20 paź 2009 13:43
Data opublikowania: wtorek, 20 paź 2009 13:44
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1738 razy