BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 29/09 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 i 29 września 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad w dniu 28.09.2009 r. nastąpiło o godzinie 9.00, a zakończenie posiedzenia miało miejsce o godzinie 10.10, natomiast w dniu 29 .09.2009 r. otwarcie obrad nastąpiło o godz. 9.00 , a zakończenie miało miejsce o godzinie 9.20.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie oraz stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Skład osobowy Komisji:
1. Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji.
2. Krzysztof Chrostowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Alfred Szymański – członek Komisji.
4. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Stefan Popiołek – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 648 Serwatki – Kupnina o długości 3260 m” i upoważnienie Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1966B na odcinku Chyliny - Szostaki o długości 2230,88 m” i upoważnienie Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2009.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego.
5. Informacja Skarbnika Powiatu dotycząca rozdysponowania planowanych środków w budżecie na 2009 rok na rzecz Muzeum Przyrody w Drozdowie (wydatki inwestycyjne).
6. Sprawy różne.

Ad.1 i 2 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski Dyrektor ZDP omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 648 Serwatki – Kupnina o długości 3260 m” i upoważnienie Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji oraz projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1966B na odcinku Chyliny - Szostaki o długości 2230,88 m” i upoważnienie Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
Stwierdził, że oba projekty uchwał dotyczą Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Powiat Łomżyński ma możliwość złożenia dwóch projektów do tego programu. Finansowanie tych inwestycji to 50 % dotacji z budżetu państwa i 50 % z budżetu samorządu gminy i powiatu. Droga Serwatki – Kupnina ma długość 3.260 m, położona jest na terenie Gminy Nowogród. Wartość inwestycji 2 306 tys.zł, dotacja z budżetu państwa 1 153 tys. zł; z budżetu Gminy Nowogród 400 tys. zł, z budżetu powiatu 753 tys. zł. Środki te muszą być zabezpieczone w budżecie powiatu na 2010 rok. W tej chwili jest to droga nieutwardzona, o dużym znaczeniu dla powiatu. Ciąg tej drogi zaczyna się od Gminy Śniadowo przez Kupninę biegnie do granicy z powiatem Kolneńskim. Można ją nazwać obwodnicą naszego powiatu. Wybudowanie drogi pozwoli na odciążenie m.Łomży, ponieważ turyści będą mogli latem jechać nią na Mazury. Powiat Kolneński będzie budował dalszy ciąg tej drogi na swoim terenie.

Omawiając drugi projekt uchwały Dyrektor ZDP powiedział, że inwestycja na drodze Chyliny-Szostaki będzie zakończeniem przebudowy tzw. szlaku nadbiebrzańskiego. Droga biegnie wzdłuż Biebrzy i dalej do granicy Powiatu Grajewskiego. Jest to piękny ciąg drogowy, z którego korzystają mieszkańcy powiatu i turyści. Jest to odcinek o dł. 2230,88 m., a koszt realizacji wyniesie 1 342 301 zł. Gmina Jedwabne i Powiat Łomżyński zabezpieczą w swoich budżetach na 2010 rok po 335 575 zł. Część tej drogi została zbudowana wcześniej ze środków rezerwy Ministra Infrastruktury. W tej chwili z tych środków już nie możemy skorzystać, ponieważ zmieniły się zasady finansowania i obecnie dofinansowywana jest z nich budowa obiektów inżynieryjnych (mosty).
Obie inwestycje są ważne z punktu widzenia rozwoju całego powiatu.

Radny Mieczysław Chojnowski – będę głosował przeciw przyjęciu uchwały dotyczącej drogi Serwatki-Kupnina, bo jeżeli droga ta zostanie przyjęta do realizacji, to na inne drogi nie będzie już środków np. na szlak nadbiebrzański czy inne drogi. Jestem za tym, aby złożyć tylko jeden wniosek na dokończenie drogi Chyliny-Szostaki.

Radny Krzysztof Chrostowski – za dużo środków powiat przeznacza na drogi w Gminie Nowogród a za mało w pozostałych gminach.

Wicestarosta Marek Dworakowski – jesteśmy na etapie projektowania budżetu na rok przyszły i jeśli zaplanujemy ok. 1 mln zł. na te dwie drogi, to w budżecie powiatu zostanie jeszcze około 1 miliona zł na pozostałe drogi. Nie mamy pewności, że otrzymamy dofinansowanie dla obu wniosków. Jeżeli przejdzie tylko jeden, to w budżecie zostaną środki i przeznaczymy je na inne drogi.

Starosta Łomżyński Krzysztof Kozicki – Zarząd Powiatu zdecydował o zgłoszeniu wniosków na te drogi, ponieważ tylko na nie jest dokumentacja. Wniosków z całego województwa będzie bardzo dużo ale będziemy walczyć o przyjęcie ich do finansowania. Musimy zrobić wszystko aby te środki pozyskać. Z obiektywnego punktu widzenia nie jest to sprawiedliwe. Zdajemy sobie z tego sprawę ale nie mamy innej możliwości. Chcieliśmy złożyć wniosek na drogę w Gminie Śniadowo i szlak nadbiebrzński. Niestety z różnych względów nie jest możliwe złożenie wniosku na drogę w Gminie Śniadowo. Natomiast szlak nadbiebrzński będzie traktowany priorytetowo, ponieważ jest to inwestycja na dokończenie ciągu drogowego.

Radny Krzysztof Chrostowski – jeżeli złożymy 2 wnioski, to jakie są szanse, że uzyskamy na nie dofinansowanie?

Starosta Łomżyński – na początku kadencji tak już było, że województwo miało środki i dofinansowywało więcej projektów niż jeden dla jednego powiatu. Jeżeli jest szansa na pozyskanie środków na dwa projekty, to trzeba składać dwa. W trakcie jednej kadencji nie da się złożyć wniosków na drogi w każdej gminie. Cztery lata to zbyt krótki okres, aby na wszystkie gminy zdobyć dodatkowe środki. Pozyskaliśmy wcześniej środki na drogi z rezerwy drogowej ale w tej chwili nie ma już takiej możliwości, bo zmienione zostały przepisy i dofinansowywane są tylko obiekty inżynieryjne.

Przewodniczący Komisji Tomasz Wysocki – jakie są przewidywania na 2011 rok jeśli chodzi o wysokość środków na inwestycje drogowe? Nie zawsze można liczyć na środki zewnętrzne a więc trzeba pomyśleć, żeby budować drogi z własnych środków np. z kredytu. Przeznaczenie 750 tys.zł. na jedną drogę to bardzo dużo przy możliwościach naszego budżetu.

Wicestarosta – w budżecie powiatu na rok przyszły będzie 1700 tys.zł. Pozostaną więc środki na budowę dróg wspólnie z gminami: powiat 40 %, gmina 60%. Tak planujemy budować drogi w przyszłym roku w porozumieniu z gminami. Jeżeli przejdzie droga Serwtki-Kupnina, to w wyniku porozumień będzie można zbudować drogi za ok. 2 mln. zł. Jeżeli przejdzie tylko szlak nadbiebrzański to zostanie więcej środków w budżecie powiatu na inne drogi. Nie wiadomo czy każdy powiat dostanie dofinansowanie przynajmniej do jednego wniosku. Trzeba mieć tą świadomość i nie zamykać drogi dla żadnego z tych wniosków. Inne drogi będziemy budować wspólnie z gminami na podstawie porozumień. Jeżeli jakaś droga nie ma poparcia radnych Gminy, to nie jest możliwa realizacja inwestycji. Gmina Nowogród dokłada do dróg powiatowych 1 100 tys.zł. a więc po Gminie Piątnica jest to najwięcej środków.

Starosta Łomżyński – Gminy przeznaczają środki na inwestycje natomiast powiat utrzymuje też Zarząd Dróg Powiatowych, który utrzymuje i konserwuje drogi. W tej chwili trudno przewidzieć jakie to będą środki.

Radny Stefan Popiołek – wniosek na drogę Serwatki-Kupnina był składany na początku kadencji. Zasługą Gminy Nowogród jest to, że przygotowała dokumentację. Uważam, że Rada Powiatu postąpi nieodpowiedzialnie jeżeli zamknie możliwość złożenia wniosku na tą drogę. Będę głosował za zgłoszeniem obu dróg.
Myślę, że jeżeli złożymy tylko wniosek na szlak nadbiebrzański to możemy nie otrzymać dofinansowania w ogóle.

Radny Mieczysław Chojnowski – czy jest możliwość zaciągnięcia kredytu na drogi?

Skarbnik Powiatu Barbara Gorzęba – będę mogła coś powiedzieć po 15 października. Jeśli chodzi natomiast o omawiany temat, uważam, że nie mamy wyboru, bo tylko na te dwie drogi posiadamy dokumentację. Poza tym 1 mln. zł. na dofinansowanie tych projektów to bezpieczna kwota.

Radny Krzysztof Chrostowski – uważam, że kryteria jakimi należy kierować się przy wyborze drogi to jej ważność, cena i opinia Dyrektora ZDP.

Dyrektor ZDP Jan Olszewski – na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Szlak nadbiebrzański łączy się z drogą krajową. Na naszym terenie zostało do zbudowania 2300 m. i trzeba to dokończyć. Droga Serwtki-Kupnina położona jest najdalej, o powierzchni gruntowej, łączy ciąg drogowy z sąsiednim powiatem – Kolneńskim. Jest to ważny ciąg drogowy – szlak na Mazury i należy ubiegać się o środki na jego budowę.

Starosta Łomżyński – im więcej wydamy środków na inwestycje drogowe tym mniej będziemy wydawać na utrzymanie dróg. Miałem inne plany jeżeli chodzi o budowę dróg w powiecie ale życie je zweryfikowało. Proszę Komisję o poparcie obu wniosków.

Członkowie Komisji nie wnieśli dalszych uwag do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały:
- w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 648 Serwatki – Kupnina o długości 3260 m” i upoważnienie Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został zaopiniowany negatywnie 1 głosem za, 3 głosami przeciwnymi, 2 członków Komisji nie brało udziału w głosowaniu. (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu),
- w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1966B na odcinku Chyliny - Szostaki o długości 2230,88 m” i upoważnienie Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, 2 członków Komisji nie brało udziału w głosowaniu. (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok ma charakter porządkowy.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego dotyczy Funduszu Geodezyjnego. W & 2 dokonuje się przeniesienia kwoty 60 tys.zł. na zakup usług pozostałych.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu przedstawiła informację dotycząca rozdysponowania planowanych środków w budżecie na 2009 rok na rzecz Muzeum Przyrody w Drozdowie (wydatki inwestycyjne).
Zaplanowane wydatki inwestycyjne w dziale 921, 92118 w § 6220 w wysokości 181.147 zł na zadanie pn „ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Muzeum Przyrody w Drozdowie zostanie wydatkowana w następujący sposób:
- 84.568 zł na wkład własny w ramach zadania „ renowacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ( koszt całkowity zadania 411.370 zł);
- 31.011 zł na wkład własny w 2009 roku na realizację zadania pn „ Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej W Muzeum przyrody w Drozdowie” – budowa ścieżki edukacyjnej „ ostoja Drozdowska” w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej koszt całkowity 518.370 zł w tym udział powiatu w 2009 roku 31.011 i w 2010 143.204 zł);
- 13.000 zł koszty audytu energetycznego i studium wykonalności na projekty ‘Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ( 7.000) i „ Remont tarasu wschodniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013 „ Oś priorytetowe III Rozwój turystyki i kultury”;
- 52.568 zł pozostała kwota zostanie na pokrycie części wydatków z projektu NFOS ( 143.204 zł) w 2010 roku.

Radny Krzysztof Chrostowski – czy Zarząd Powiatu zaakceptował tą propozycję? Uważam, że trzeba pomyśleć o rozbudowie Muzeum a nie łataniu dziur.

Skarbnik Powiatu Barbara Gorzęba – Zarząd Powiatu zaakceptował powyższą informację.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do niniejszej informacji.

Ad.6 W sprawach różnych głos zabrali:

Starosta Łomżyński – zmartwiła mnie postawa Komisji Budżetu w sprawie zgłoszenia drogi Serwatki-Kupnina do NPPDL. Jesteście radnymi Rady Powiatu powinniście patrzeć na rozwój całego powiatu, nie należy patrzeć przez pryzmat swojego okręgu wyborczego.

Radna Barbara Zalewska – to, że jest dokumentacja na drogę Serwatki-Kupnina to zasługa poprzednich i obecnych władz Gminy Nowogród.

Następnie Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, zaproponował przerwanie posiedzenia do jutra i po zapoznaniu się z opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego jeszcze raz przeprowadzenie głosowania w sprawie uchwały procedowanej w punkcie 1.

Członkowie Komisji przyjęli powyższą propozycję.

Z kolei w dniu 29.09.2009 roku członkowie Komisji spotkali się o godz. 900 .
Przewodniczący Komisji Tomasz Wysocki poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2010 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1900B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 648 Serwatki – Kupnina o długości 3260 m” i upoważnienie Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji oraz zaproponował, aby członkowie Komisji jeszcze raz przegłosowali przedmiotowy projekt uchwały. W głosowaniu Komisja przyjęła negatywną opinię przy 1 jednym głosie za i 5 przeciwnych.

Przewodniczący Komisji Tomasz Wysocki mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 29-te posiedzenie Komisji Budżetu.
Data powstania: wtorek, 20 paź 2009 14:13
Data opublikowania: wtorek, 20 paź 2009 14:14
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1544 razy