BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 83/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 października 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.30.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski Wicestarosta.
2. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
3. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
4. Alfred Szymańsk - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Wicestarosta – Marek Dworakowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu z 81-ego i 82-ego posiedzenia Zarządu.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2009 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za II kwartał 2009 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i ustalenia wysokości premii za II kwartał 2009 roku Dyrektorowi ZPOZ w Łomży.
4. Rozpatrzenie wniosków Dyrektora ZDP w Łomży o:
1.) 1) 1) przekazanie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 50 000 zł.,
2.) 2) zwiększenie budżetu o kwotę 455 476,63 zł.,
3.) 3) przekazanie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 24 000 zł.
5. Podjęcie 3 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego za III kwartał 2009 r.
7. Przyjęcie wstępnych założeń do budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok..
8. Podjęcie 2 decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu.
8a. Omówienie projektu inwentaryzacji i podziału nieruchomości Gabinetu Lekarza Rodzinnego w
Gaci.
9. Zaopiniowanie projektu „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Śniadowo na lata 2009-2032”.
10. Zaopiniowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piątnica” oraz projektu „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Piątnica”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia
do realizacji Projektu „Spółdzielnia Socjalna – Moja własna szansa na pracę”,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VI Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich, Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
12. Zaopiniowanie propozycji nagród Starosty Łomżyńskiego nauczycielom placówek oświatowych prowadzonych przez powiat łomżyński.
13. Informacja o podziale środków na szkolne schroniska młodzieżowe.
14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2009 r. zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowych
schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i
upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w
zakresie realizacji inwestycji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego
własność Powiatu Łomżyńskiego.
4.) 16. Sprawy różne:

Następnie Wicestarosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Wicestarosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 81-go i 82-ego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. protokóły zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad.2 Stanisław Studencki Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej zapoznał zebranych ze sprawozdaniem finansowym ZPOZ za I półrocze 2009 roku. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Wicestarosta zapytał, czy drugie półrocze zamknie się tak samo wysoką nadwyżką jak pierwsze.

Stanisław Studencki- na koniec roku nadwyżka będzie na pewno niższa. Trzeci kwartał to okres zwiększonych wydatków na zakupy związane z sezonem zimowym m.in. z ogrzewaniem.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.3 Wicestarosta – odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za II kwartał 2009 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i ustalenia wysokości premii za II kwartał 2009 roku Dyrektorowi ZPOZ w Łomży.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za II kwartał 2009 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i ustalenia wysokości premii za II kwartał 2009 roku Dyrektorowi ZPOZ w Łomży została jednogłośnie przyjęta. (uchwała Nr 83/252/09 z dnia 16 października 2009 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4.1 Wicestarosta przedstawił wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przekazanie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 50 000 zł., Kwota ta jest niezbędna na zakup materiałów do budowy chodnika w m. Dobrylas, gm. Zbójna w drodze powiatowej Nr 1891B i 1889B o długości 1 km. Koszty budowy chodnika zostaną pokryte z budżetu ZDP. W przyszłym roku zostanie zbudowany dalszy odcinek.

Barbara Gorzęba – są środki na ten cel, jestem za ich przekazaniem na wnioskowane zadanie.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek uzyskał poparcie jednogłośnie.

Ad.4.2 Wicestarosta przedstawił kolejny wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o zwiększenie budżetu o kwotę 455 476,63 zł.

Barbara Gorzęba – środki na pokrycie tych zadań są zabezpieczone w budżecie powiatu.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek uzyskał poparcie jednogłośnie.

Ad.4.3 Jan Olszewski – Dyrektor ZDP wystąpiłem z wnioskiem o przekazanie z rezerwy budżetowej środków na opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę przepustu przez ciek k/m Koty w ciągu drogi powiatowej Nr 1982B Rutki-Kossaki Nadbielne- droga wojewódzka nr 679.
Do stycznia chcemy opracować dokumentację, aby można było w przyszłym roku ubiegać się o środki z rezerwy Ministra. W ostatnich dwóch latach środki z rezerwy Ministra były przeznaczane na obiekty inżynieryjne.

Wicestarosta – aby można było ubiegać się o te środki trzeba uzyskać też pozwolenie na budowę. Wcześniej jednak trzeba przeznaczyć powyższą kwotę na opracowanie dokumentacji.

Barbara Gorzęba – jeżeli będzie akceptacja Zarządu to projekt uchwały w tej sprawie zostanie przygotowany na następne posiedzenie.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek uzyskał poparcie jednogłośnie.

Wicestarosta zwrócił się z prośbą do Dyrektora ZDP o szybkie podjęcie działań w celu wykonania odcinka drogi Modzele Stare - Wyrzyki. Zapytał też, na jakim etapie znajduje się realizacja drogi Jarnuty w kierunku Zanklewa?

Jan Olszewski – jesteśmy na etapie negocjacji w kwestii wykonania odcinka Modzele Stare – Wyrzyki. Natomiast na drodze z Jarnut w kierunku Zanklewa jest wykonywana podbudowa. Uważam, że na tej drodze należy zrobić odwodnienie, a dopiero wiosną budować drogę. W przeciwnym razie droga może się rozjechać. Proponuję kupić teraz materiały a roboty wykonać wiosną, kiedy zostaną załatwione sprawy odwodnienia drogi. Na to potrzebne są jednak dodatkowe środki.

Ad.5 Barbara Gorzęba omówiła I projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
Dokonuje się przeniesienia środków z rezerw z rozdziału 75818, na kwotę 259.004,00 zł. Z tego z rezerwy budżetowej celowej „drogowej” kwotę 238.980 zł na częściowe pokrycie kosztów: 100.000,00 zł przebudowy drogi powiatowej Nr 1939B na odc. Modzele Stare – Wyrzyki, gm. Łomża, 34.000,00 zł modernizacji w technologii powierzchniowego utrwalania drogi powiatowej Nr 1967 B na odc. Jarnuty w kierunku Zanklewa gm. Wizna, 33.000,00 zł modernizacji drogi powiatowej Nr 1965B na odcinku Kramkowo – przez wieś, gm Wizna, 50.000,00 zł na zakup materiałów do budowy chodnika w m. Dobrylas, gm. Zbójna, w drodze powiatowej Nr 1891B i 1889B,12.200,00 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej „Przebudowa przepustu (przez ciek bez nazwy) k/m Jastrząbka Stara na drodze powiatowej Nr 1996B Śniadowo – Brulin – Strzeszewo, gm. Śniadowo, 9.780,00 zł jako uzupełnienie środków do pełnego zabezpieczenia środków na sfinansowanie opracowania dokumentacji – przebudowy drogi powiatowej Nr 1962B Kokoszki – Guty (położonej na gminach Wizna - Piątnica).
Z rezerwy budżetowej ogólnej kwotę 20.024,00 zł i powiększa się z tych środków plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w dziale 853, rozdział 85333 w § 4270 na sfinansowanie części kosztów wykonywanej przebudowy węzła cieplnego. Koszt przebudowy węzła wyceniony został przez MPEC sp. z o.o. na kwotę 45.140,00 zł. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Prezydentem Miasta Łomży w sprawie współfinansowania przez m. Łomżę funkcjonowania PUP – udział w tych kosztach w 55,64% tj. w kwocie 25.116,00 zł pokryty zostanie dotacją z budżetu m. Łomży. Natomiast kwota 20.024,00 zł stanowi 44,36% - udział Powiatu.
Zwiększa się plan dochodów w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300 o kwotę 288.478,00 zł tytułem pomocy finansowej w ramach porozumień zwartych z gminą Łomża - 160.000,00 zł, z gminą Wizna – 84.526,00 zł, z gminą Wizna – 43.952,00 zł.
Zwiększa się plan wydatków budżetu i plan finansowy wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014 w § 6050 o kwotę 288.478,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowych zadań.
Pismo Nr ZDP-4-3012/9/658/09 w sprawie zwiększenia budżetu zostało złożone przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dniu 4 października 2009 roku.
Uchwała niniejsza nie narusza deficytu budżetowego wyznaczonego uchwałą Nr XXVII/139/09 Rady Powiatu z dnia 22 czerwca 2009 roku w wysokości 2.052.076 zł.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała została jednogłośnie przyjęta (uchwała Nr 83/253/09 z dnia 16 października 2009 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu).

Barbara Gorzęba omówiła II projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
Zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 853, rozdział 85395 o kwotę 49.997,00 zł dotacji rozwojowej w tym: § 2008 - 42.497,00 zł, § 2009 – 7.500,00 zł w oparciu o umowę nr UDA- POKL.07.03.00-20-052/09-00 z 15 września 2009 roku na realizację Projektu pt. „Razem na ścieżkach historii i przyrody - aktywna integracja społeczna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Powiatem Łomżyńskim.
Zwiększa się wydatki z budżetu powiatu i plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę – 49.997,00 zł w tym : § 4018 – 17.389,00 zł; § 4019 – 3.069,00 zł; § 4118 – 2.701,00 zł; § 4119 – 477,00 zł; § 4128 – 434,00 zł; § 4129 – 77,00 zł; § 4178 – 5.214,00 zł; § 4179 – 921,00 zł; § 4218 – 2.550,00 zł; § 4219 – 450,00 zł; § 4308 – 12.643,00 zł; § 4309 – 2.232,00 zł; § 4438 – 374,00 zł; § 4439 – 66,00 zł; § 4748 – 127,00 zł; § 4749 – 23,00 zł; § 4758 – 1.065,00 zł; § 4759 – 185,00 zł. Podziału dotacji rozwojowej na realizację projektu pt. „Razem na ścieżkach historii i przyrody – aktywna integracja społeczna” dokonano w oparciu o umowę i szczegółowy budżet projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest stworzenie warunków do aktywnej integracji społecznej w tym osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich powiatu łomżyńskiego poprzez wspólne uczestnictwo w zajęciach edukacyjno – integracyjnych.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała została jednogłośnie przyjęta (uchwała Nr 83/254/09 z dnia 16 października 2009 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu).

Barbara Gorzęba omówiła III projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
Zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 853, w rozdziale 85395 o kwotę 44.120,00 zł dotacji rozwojowej, na podstawie umowy UDA-PKOL.07.03.00-20-053/09-00 z dnia 9 września 2009 roku zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Łomżyńskim na realizację projektu pn. „Młody i aktywny – Powiatowa Szkoła Liderów” w 2009 roku.


Zwiększa się plan wydatków z budżetu powiatu o kwotę 44.120,00 zł w dziale 853 w rozdziale 85395 oraz plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży ze środków w/w dotacji rozwojowej w tym: § 4018 – 9.721,00 zł i § 4019 – 1.715,00 zł; § 4118 – 1.547,00 zł; § 4119 – 274,00 zł; § 4128 - 249,00 zł; § 4129 - 44,00 zł ;
§ 4178 – 7.488,00 zł; § 4179 – 1.322,00 zł; § 4218 - 2.465,00 zł; § 4219 - 435,00 zł; § 4308 - 14.458,00 zł; § 4309 - 2.551,00 zł; § 4438 - 205,00; § 4439 - 35,00 zł; § 4748 - 136,00 zł; § 4749 - 24,00 zł; § 4758 - 1.233,00 zł; § 4759 - 218,00 zł. Poszczególne wydatki (paragrafy) zapisano zgodnie ze szczegółowym budżetem projektu na 2009 rok, który stanowi załącznik do umowy. Projekt pn.„Młody i aktywny – Powiatowa Szkoła Liderów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i celem jego jest pobudzenie aktywności w środowisku uczniów i nauczycieli powiatu łomżyńskiego, poprzez specjalistyczne szkolenia oraz realizację własnych inicjatyw.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała została jednogłośnie przyjęta (uchwała Nr 83/255/09 z dnia 16 października 2009 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu).

Ad.6 Barbara Gorzęba omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała została jednogłośnie przyjęta (uchwała Nr 83/256/09 z dnia 16 października 2009 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu).

Ad.7 Barbara Gorzęba omówiła szczegółowo wstępne założenia do budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok oraz zestawienie propozycji wydatków budżetowych na 2010 rok (dokument wstępne założenia wersja I stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu, zestawienie propozycji wydatków budżetowych wersja I stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu).

Kończąc referowanie tematu Pani Skarbnik poinformowała, że na początku listopada, kiedy będzie miała więcej informacji z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Podlaskiego przedstawi II wersję założeń, bardziej szczegółową.

Wicestarosta - wstępne założenia są bardzo dobre. Nie ma natomiast propozycji podwyżki wynagrodzeń.

Barbara Gorzęba – w budżecie państwa planowany jest wzrost wynagrodzeń w administracji rządowej o 2,1 %. Uważam, że przy naszych wynagrodzeniach 2,1 % to będą bardzo małe kwoty i więcej będzie przy tym zamieszania niż korzyści. Jeżeli będzie dobra realizacja budżetu to na koniec roku można wypłacić nagrody.

Członek Zarządu Henryk Kłosiński – czy Rada Powiatu w trakcie roku może podjąć uchwałę o podwyżce wynagrodzeń?

Barbara Gorzęba – jeżeli będzie taka możliwość finansowa to Rada może podjąć uchwałę w tej sprawie w ciągu roku.
Zgromadzeni nie wnieśli więcej uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.8 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami omówił treść decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu. Decyzja dotyczy ustanowienia trwałego zarządu, na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, na czas nieokreślony, na nieruchomości z zasobu powiatu, położonej w obrębie wsi Serwatki, gminie Nowogród, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 219/6 o pow. 0,0352, nr 219/9 o pow. 0,0293 ha , nr 219/11 o pow. 0,0075 ha, nr 4138/5 o pow. 0,0072 ha i nr 4140/2 o pow. 0,0073 ha stanowiące własność Powiatu Łomżyńskiego.
Nieruchomość jest własnością Powiatu Łomżyńskiego na mocy decyzji Burmistrza Nowogrodu nr RG.7430-5/09 z dnia 29 czerwca 2009r. zatwierdzającej podział działek i umowy darowizny pomiędzy Gminą Nowogród, a Powiatem Łomżyńskim, zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 25.09.2009r, nr Rep. A. 3907/2009. Drogami powiatowymi Powiatu Łomżyńskiego zarządza powołana, Uchwałą Rady Powiatu Łomżyńskiego nr IV/16/98 z dnia 29 grudnia 1998r, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży. Faktyczne przekazanie działek w zarząd nastąpi protokółem zdawczo-odbiorczym spisanym po uprawomocnieniu się niniejszej decyzji.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu została jednogłośnie podjęta (decyzja GN.I.7002-15/2009 z dnia 16 października 2009 r. stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami omówił treść drugiej decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu.
Decyzja dotyczy ustanowienia trwałego zarządu, na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, na czas nieokreślony, na nieruchomości z zasobu powiatu, położonej w obrębie m. Nowogród, gminie Nowogród, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1035/1 o pow. 0,0864 ha, nr 1511/2 o pow. 1,0154 ha , nr 1819 o pow. 0,4832 ha i nr 1821 o pow. 0,2026 ha stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, posiadającej urządzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży Wydział KW księgę wieczystą LM1L/00066619/2.Nieruchomość ta stała się własnością Powiatu Łomżyńskiego na podstawie umowy darowizny, pomiędzy Gminą Nowogród, a Powiatem Łomżyńskim, zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 25.09.2009r, nr Rep. A. 3907/2009. Działki nr 1511/2 i nr 1035/1 – ul. Łomżyńska, należą do drogi powiatowej nr 2609B, działka nr 1819 - ul. Zielona, należy do drogi powiatowej nr 2610 B, a działka nr 1821 - ul. 11 Listopada należy do drogi powiatowej nr 1904 B.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu została jednogłośnie podjęta (decyzja GN.I.7002-16/2009 z dnia 16 października 2009 r. stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.8a Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami poinformował, że Dyrektor ZPOZ w Łomży realizując ustalenia Zarządu Powiatu z dnia 26.08.2009 r. przedłożył projekt podziału pomieszczeń w Gabinecie Lekarza Rodzinnego w Gaci (wniosek stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu). Naczelnik Wydziału odczytał paragrafy od 3 do 9 z uchwały Rady Powiatu Nr XV/82/2000 z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata. Następnie poinformował, że obecnie kolejną czynnością w tej sprawie będzie wystąpienie do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego o wydanie zaświadczeń o odrębności lokali. Następnie trzeba będzie dokonać oszacowania lokali.Zaproponował podjęcie czynności niezbędnych do:
- wyodrębnienia samodzielnych lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego z nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Gać gm. Łomża oznaczonej jako dz. nr 44 o pow. 0,22 ha,
- sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zawierającego 3 lokale mieszkalne.
Po przeprowadzeniu całej procedury przygotowane zostaną odpowiednie projekty uchwał, które będą podstawą do sprzedaży przedmiotowych mieszkań.

Wicestarosta – należy podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu sprzedaży mieszkań w GLR w Gaci.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu jednogłośnie została zaakceptowana propozycja Naczelnika Wydziału GKKiGN podjęcia niezbędnych czynności zmierzających do sprzedaży mieszkań w GLR w Gaci.

Ad.9 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa przedstawił opinię o projekcie „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Śniadowo na lata 2009-2032”.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu jednogłośnie przyjęto pozytywną opinię (opinia o projekcie „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Śniadowo na lata 2009-2032” stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa przedstawił opinię o projekcie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piątnica” oraz projekcie „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Piątnica”.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu jednogłośnie przyjęto pozytywną opinię (opinia o projekcie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piątnica” oraz projekcie „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Piątnica” stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Spółdzielnia Socjalna – Moja własna szansa na pracę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 , Priorytetu VI Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.
Zmiana polega na wprowadzeniu nowej, następującej treści § 1 ust.2:
„Przyjmuje się do realizacji projekt wymieniony w ust. 1, który zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 czerwca 2011 roku.”

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała została jednogłośnie przyjęta (uchwała Nr 83/257/09 z dnia 16 października 2009 r. stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokółu).
Ad. 12 Elżbieta Gosk – Główny Specjalista w Wydziale Promocji i Spraw Społecznych.
W związku z Dniem Edukacji Narodowej przyznawane są nauczycielom nagrody Starosty Łomżyńskiego. W tym roku o nagrodę dla Pani Skowrońskiej w wysokości 1600 zł. wystąpiła Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali powyższą propozycję .

Ad.13 Elżbieta Gosk – Główny Specjalista w Wydziale Promocji i Spraw Społecznych przedstawiła informację o podziale środków na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych. W tym roku do podziału było 6 tys. zł. Środki zostały podzielone na dwa schroniska: w Nowogrodzie – 2.705 zł, w Wiźnie – 295 zł.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli do wiadomości powyższą propozycję (szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu).

Ad.14 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2009 r. zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
Zmiana dotyczy terminu realizacji inwestycji a zatem również przesunięcie środków zabezpieczonych w budżecie powiatu łomżyńskiego z roku 2009 na rok 2010.
Dnia 31 sierpnia 2009r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z w/w inwestycją. Termin wykonania zamówienia określono na 2 miesiące. Oferty można było składać do dnia 22 września br. Do siedziby Muzeum nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym postępowanie o udzielenie zamówień zostało unieważnione. Tym samym dnia 22 września br. został ogłoszony drugi przetarg nieograniczony. Termin składania ofert wyznaczono do 15.10.2009r. i wpłynęły dwa zgłoszenia. Termin wykonania robót 31.05.2010 r. Spowodowane jest to długim okresem oczekiwania na materiały (granit) niezbędne do wykonania zadania w zaplanowanym okresie.
Zmieniona uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego stanowić będzie podstawę do zmiany terminu zakończenia inwestycji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który w ramach PROW współfinansuje zadanie.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty (projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2009 r. zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokółu).

Ad.15 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego dotyczący przekazania nieodpłatnie używanego sprzętu - drukarki laserowej Klubowi Strzelectwa Sportowego BAZUKA w Piątnicy.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała została jednogłośnie przyjęta (uchwała Nr 83/258/09 z dnia 16 października 2009 r. stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokółu).

Ad.16 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Wicestarosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 83-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: poniedziałek, 16 lis 2009 13:40
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lis 2009 13:42
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2040 razy