BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 84/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 października 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.40.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu z 83-ego posiedzenia Zarządu.
2. Przyjęcie projektu uchwały rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z PFRON.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2009 roku.
4. Podjęcie 3 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
5. Informacja ustna Skarbnika o planowanych dotacjach celowych na zadania bieżące:
 z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2010 rok;
 zadania własne powiatu na 2010 rok, ujęte w projekcie ustawy budżetowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii wymaganej przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
7. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 83-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 83-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota – Zarząd PFRON zwiększył środki na realizację zadań o ponad 62.000 zł. Jest to nieco mniej niż w ubiegłym roku, ale jak wiemy w każdej dziedzinie nastąpiło zmniejszenie środków przekazywanych przez organy administracji centralnej. Dodatkowe środki zamierzamy przeznaczyć na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, czyli przede wszystkim dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania os. niepełnosprawnych, dofinansowanie do środków ortopedycznych i do środków pomocniczych oraz dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. Ta sytuacja zwiększyć ilość osób, które zostaną objęte naszą pomocą. Mamy 23 wnioski od osób dorosłych opiewających na kwotę 16.000 zł, 5 wniosków związane z pomocą dzieciom, także zamierzamy wspomóc niepełnosprawnych w zakresie remontu łazienki i wybudowania podjazdu. Jeszcze pozostanie mała rezerwa, którą wykorzystamy w listopadzie i grudniu br.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z PFRON został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (niniejszy dokument stanowi załącznik Nr 3 do protokołu).

Ad.3 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu stosownie do przepisów art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ma obowiązek przedstawić do publicznej wiadomości informację o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2009 roku. Dane te informują o tym, że - budżet powiatu na 2009 rok według stanu na 30 września 2009 roku wynosił: po stronie dochodowej – 21.525.802 zł; po stronie wydatkowej – 23.577.878 zł. W tym okresie dochodów osiągnięto na kwotę – 16.916.691,92 zł tj. 78,59 % w stosunku do planu, zaś wydatków zrealizowano na kwotę – 16.018.156,31 tj. 67,94 % w relacji do planu, w tym w poszczególnych działach jak w poniższej tabeli:
Z danych wskazanych w punkcie 1 wynika też i to, że w sprawozdawanym okresie realizowano deficytowy budżet na kwotę – 2.052.076,00 złotych, o którą wyższy był plan wydatków od planu dochodów. Źródło pokrycia całości dopuszczonego deficytu budżetowego, stanowiła odpowiadającą mu część środków niewykorzystanych nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych. Natomiast faktyczne procesy realizacji wydatków i dochodów zamknęły się wynikiem dodatnim, tj. rachunkową nadwyżką w kwocie 898.535,61 złotych, a przy tym w żadnej jednostce nie pozostały na 30 września br. nieopłacone zobowiązania, dla których upłynął już termin płatności.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2009 roku została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 84/259/09 z dnia 30 października 2009 roku stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 1.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się przeniesienia środków z rezerw z rozdziału 75818 z § 4810 na kwotę 2.368,00 zł w tym:
a) z rezerwy ogólnej kwotę 1.415,00 zł i powiększa się z tych środków plan wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 750, rozdziale 75020, § 2670 na pokrycie wkładu własnego związanego z realizacją działań w projekcie „ ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet „Dobre zarządzanie”. Wkład własny Powiatu Łomżyńskiego zostanie przekazany na konto ”Projektodawcy” tj. Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” z siedzibą w Suwałkach zgodnie z umową Nr ISO/PDL-5/2009 zawartą dnia 20 kwietnia 2009 roku. Projekt realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które jest Instytucją Wdrażającą Programu.
b) z rezerwy celowej „oświatowej” kwotę 953,00 zł i powiększa się z tych środków plan wydatków w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr w Łomży w dziale 854, rozdziale 85406, § o kwotę 953,00 zł z tego w: § 4010 – 809,00 zł, § 4110 – 124,00 zł, § 4120 – 20,00 zł na nagrodę dla nauczyciela tej jednostki, przyznaną przez Starostę Łomżyńskiego z okazji Dnia Nauczyciela.
Po stronie dochodowej i wydatkowej zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.103,00 zł (z tego: w dziale 710, rozdziale 71015, § 2110 o kwotę dotacji celowej w wysokości 1.987,00 zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BŁ.3011-310/09 z 20 października 2009 roku na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży; w dziale 853, rozdziale 85333, § 2320 o kwotę 25.115 zł tytułem zwiększenia dotacji celowej na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na podstawie podpisanego porozumienia w dniu 17 października 2009 roku w sprawie współfinansowania kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży przez Miasto Łomża).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 84/260/09 z dnia 30 października 2009 roku stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu).

2.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym projekcie uchwały zaplanowano zwiększenie planu dochodów budżetu w dziale 853, w rozdziale 85395 o kwotę 48.172,00 zł dotacji rozwojowej, na podstawie umowy z dnia 24 września 2009 roku zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego a Powiatem Łomżyńskim na realizację projektu pn. „Akademia Współczesnego Sołtysa” w 2009 roku. Wobec tego projektowane jest zwiększenie planu wydatków z budżetu powiatu o kwotę 48.172,00 zł w dziale 853 w rozdziale 85395 oraz plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży ze środków w/w dotacji rozwojowej. Poszczególne wydatki zapisano zgodnie ze szczegółowym budżetem projektu na 2009 rok, który stanowi załącznik do umowy. Projekt pn. „Akademia Współczesnego Sołtysa” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Cel projektu będzie realizowany poprzez szkolenie dla sołtysów i członków rad sołeckich, aktywnych liderów społecznych działających na wsi w zakresie umiejętności pracy we własnym środowisku i aktywizowanie społeczności lokalnej, inicjowanie działań integracyjnych.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 84/261/09 z dnia 30 października 2009 roku stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu).

3.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – ostatni projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok przewiduje zwiększenie planu dochodów budżetu w dziale 853, w rozdziale 85395 o kwotę 555.627,00 zł dotacji rozwojowej w § 2008 - 472.283,00 i w § 2009 - 83.344,00 na podstawie umowy UDA-PKOL.09.01.02-20-095/09-00 z dnia 30 września 2009 roku zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowski Województwa Podlaskiego a Powiatem Łomżyńskim na realizację projektu pn. „Akademia Efektywnej Nauki – programy rozwojowe dla szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego” w 2009 roku. W związku z tym proponowane jest po stronie wydatkowej zwiększenie planu wydatków z budżetu powiatu o kwotę 555.627,00 zł w dziale 853 w rozdziale 85395 oraz plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży ze środków w/w dotacji rozwojowej poszczególne wydatki (paragrafy) zapisano zgodnie ze szczegółowym budżetem projektu na 2009 rok, który stanowi załącznik do umowy. Projekt pn. ”Akademia Efektywnej Nauki – programy rozwojowe dla szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Grupę docelową stanowią uczniowie, nauczyciele ze szkół podstawowych z terenu Województwa Podlaskiego. Cel projektu będzie realizowany między innymi poprzez:
1. realizację w każdej szkole programu rozwojowego, opartego na diagnozie potrzeb i zgodnego z programem nauczania rozwoju szkoły, zorientowanego na wyrównywania szans edukacyjnych,
2. zwiększenie szans edukacyjnych, poprzez realizację dla 608 uczniów zajęć dodatkowych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem jeżyków obcych oraz umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok została przyjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 84/262/09 z dnia 30 października 2009 roku stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Dane dotryczące informacj nt. planowanych dotacji celowych na zadania bieżące: z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2010 rok; oraz zadania własne powiatu na 2010 rok, ujęte w projekcie ustawy budżetowej stanowią załącznik elektroniczny dołaczony do niniejszego protokołu.


Ad.6 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa – jak Państwo wiecie, będziemy realizowali przy pomocy środków z Ekofunduszu przebudowę drogi o długości około 1 km. Przebudowa przewiduje wykonanie także przejść dla płazów. Aby realizacja inwestycji była możliwa między innymi potrzebna jest opinia Zarządu Powiatu, Zarządu Województwa oraz właściwego miejscowo wójta. Stad w celu dopełnienia wymogów formalnych wskazane jest podjęcie przedłożonej Państwu uchwały

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia opinii wymaganej przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została przyjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 84/263/09 z dnia 30 października 2009 roku stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.7 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 84-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 16 lis 2009 13:43
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lis 2009 13:49
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2293 razy