BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwały dotyczące projektowania budżetu, udzielania dotacji i wierzytelności

Prace nad projektami uchwał budżetowych
Uchwała Nr X / 44 / 99
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 22 września 1999 roku

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej


Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578, Dz.U. Nr 155, poz.1014), Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd Powiatu określa zakres i szczegółowość materiałów planistycznych składanych przez jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa oraz terminy ich przedłożenia.

§ 2.

1. Radni, Zarządy Gmin, Komisje Rady mogą składać w terminie do 30 września każdego roku odrębne wnioski do Zarządu Powiatu dotyczące projektu budżetu, w tym objęcia planem wydatków określonych zadań z wyłączeniem inwestycji drogowych. Wnioski te powinny być szczegółowo uzasadnione.

2. Jednostki organizacyjne Powiatu powinny składać w terminie do 30 września każdego roku, odrębnie opracowany plan potrzeb i plan dochodów.

3. Radni Powiatu, Zarządy Gmin składają w terminie do 30 września każdego roku odrębne wnioski w sprawie inwestycji dotyczących dróg powiatowych w danej gminie.

§ 3.

Do 10 października każdego roku Zarząd Powiatu przeprowadza weryfikacje złożonych wniosków i szacunków wielkości finansowych.

§ 4.

Zarząd Powiatu przygotowuje i przyjmuje projekt budżetu na rok następny do 15 listopada po analizie otrzymanych materiałów, wniosków Radnych, Komisji Rady Powiatu i Zarządów Gmin, o których mowa w § 2.

§ 5.

Projekt budżetu powinien obejmować co najmniej:

1) prognozowane dochody według źródeł ich pochodzenia,
2) wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- dotacji,
- wydatków na obsługę długu,
- wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
b) wydatków majątkowych.
3) wskazanie w przypadku wystąpienia deficytu źródeł jego pokrycia bądź przeznaczenia nadwyżki budżetu,
4) upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania długu oraz spłaty zobowiązań,

§ 6.

Materiały związane z projektem budżetu powinny obejmować:

1) projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami,
2) informacje o stanie mienia komunalnego,
3) objaśnienia do projektu budżetu.
§ 7.

Załącznikami do projektu uchwały budżetowej powinny być w szczególności następujące zestawienia tabelaryczne:

1) zestawienie dochodów w układzie podziałek klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych powiatom ustawami,
- dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie
umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2) zestawienie wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem:
a) wydatków na zadania własne,
b) wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej,
c) wydatków na zadania zlecone ustawami,
d) wydatków na zadania realizowane na podstawie umowy lub porozumienia z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego,
e) wydatków na realizację zadań wspólnych wykonywanych na podstawie umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
f) pomocy rzeczowej lub finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego,
g) rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki,
h) rezerw celowych.

przy odpowiednim zastosowaniu podziału wydatków określonego w § 5 pkt. 2 lit. a i b
niniejszej uchwały.

3) zestawienie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
4) wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację,
5) zestawienia przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocni-czych jednostek budżetowych i środków specjalnych oraz funduszy celowych.

§ 8.

Informacja o stanie mienia komunalnego powinna zawierać następujące elementy:

1) dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności,
2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym: o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od złożenia poprzedniej informacji,
4) dane o dochodach uzyskanych z własności powiatowej,
5) inne dane wpływające na stan mienia powiatowego.

§ 9.

Objaśnienia do projektu budżetu powinny zawierać:

1. Omówienie projektu planu dochodów i wydatków na tle przewidywanego wykonania poprzedniego roku oraz sposobu kalkulacji, w tym:
a) w zakresie dochodów - omówienie poszczególnych ważniejszych źródeł, ich
wydajności i ewentualnych zagrożeń realizacji, a w przypadku dotacji na
zadania zlecone - zakres ich finansowania,
b) w zakresie wydatków - określenie przeznaczenia poszczególnych wydatków oraz ich zasadności, odrębnie dla:
- wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich,
- wydatków inwestycyjnych, w tym wymienienie rodzaju inwestycji, źródeł
finansowania, ogólnego kosztu inwestycji, terminu rozpoczęcia i zakończenia,
- rezerw celowych i przyczyn ich wydzielenia.
2. Omówienia wielkości przychodów i wydatków oraz sposób ich kalkulacji.
3. Ustosunkowanie się do nieuwzględnionych wniosków Radnych i Komisji Rady zgłoszo-
nych na etapie opracowania projektu budżetu.

§ 10.

Do 15 listopada każdego roku Zarząd Powiatu przekazuje projekt budżetu wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej Zarząd Powiatu zapoznaje Radę Powiatu przed uchwaleniem budżetu.

§ 11.

1. Przewodniczący Rady Powiatu otrzymany projekt wraz z towarzyszącymi mu materiałami przekazuje niezwłocznie do zaopiniowania Komisjom Rady, które wyrażają swoją opinię o projekcie w ciągu 10 dni od daty wpływu projektu do Rady Powiatu i przekazują ją Komisji Budżetu.

2. Komisja Budżetu formułuje opinię ostateczną o projekcie budżetu na posiedzeniu z udziałem przewodniczących pozostałych komisji w ciągu 7 dni, nie później jednak niż do 7 grudnia i przekazuje w tym terminie Zarządowi Powiatu.
§ 12.

1. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu przedstawia ostateczny projekt budżetu Radzie Powiatu w terminie do 10 grudnia każdego roku.

2. Zarząd Powiatu przekazuje podległym jednostkom informacje potrzebne do opracowania projektów ich planów finansowych w ciągu 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Powiatu.

§ 13.

1. Rada Powiatu uchwala budżet na Sesji po:
- zwięzłym przedstawieniu projektu budżetu wraz z jego uzasadnieniem przez
Przewodniczącego Zarządu,
- odczytaniu opinii Komisji Budżetu,
- odczytaniu stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Budżetu z
uzasadnieniem przyczyn nieuwzględnienia jej postulatów,
- dyskusji i głosowaniu nad poprawkami,
- głosowaniu nad całościowym projektem budżetu.

2. Uchwalenie budżetu powinno nastąpić przed rozpoczęciem roku budżetowego, a nie później niż do 31 marca każdego roku po jego rozpoczęciu.

3. Do czasu uchwalenia budżetu, po rozpoczęciu roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej Powiatu jest projekt budżetu przedstawiony przez Zarząd Powiatu wraz z ewentualnymi autopoprawkami.

§ 14.

W ciągu 7 dni od podjęcia uchwały budżetowej Starosta przedkłada ją Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Lech Marek SzabłowskiData powstania: środa, 20 sie 2003 08:28
Data opublikowania: środa, 20 sie 2003 08:52
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 2521 razy