BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 88/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 grudnia 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.20.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu z 87-ego posiedzenia Zarządu.
2. Przyjęcie porozumienia w sprawie zmiany porozumienia z dnia 15 maja 2009 roku dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły.
3. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 87-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 87-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski – problemowe porozumienie dotyczy przebudowy drogi powiatowej na odcinku Kubra Stara – Kubra Nowa na terenie gminy Przytuły. Realizacja tej inwestycji nie została wykonana w zaplanowanym terminie ze względu na bardzo niekorzystne warunki pogodowe, ponadto konieczne było wykonanie dodatkowych robót. W związku z tym nie udało nam się położyć masy asfaltowej. Wobec tego porozumienie przewiduje wydłużenie terminu realizacji robót do maja 2010 roku (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienia w sprawie zmiany porozumienia z dnia 15 maja 2009 roku dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły zostało przyjęte 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 88-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 30 gru 2009 11:50
Data opublikowania: środa, 30 gru 2009 11:52
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2068 razy