BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 89/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.00.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymańsk - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu z 88-ego posiedzenia Zarządu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2010 rok oraz planów finansowych zadań na 2010 r. z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planach na 2010 rok w wydatkach budżetowych oraz planach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Bliżej ludzi, bliżej pracy – wsparcie dla utworzenia zakładu aktywności zawodowej” realizowanego w ramach POKL priorytet VII – Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
6. Sprawy różne:
1.) Wniosek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego Imienia Wagów o zmianę przeznaczania środków na realizację zadania.
2.) Wniosek Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży o zmianę przeznaczania środków na realizację zadania.
3.) Informacja o nagrodach rocznych przyznanych pracownikom Starostwa Powiatowego w Łomży.
4.) Informacja nt. rozliczeń inwestycji drogowych.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 88-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 88-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – po uchwaleniu budżetu na 2010 rok przedłożony został układ wykonawczy budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2010 rok oraz planów finansowych zadań na 2010 r. z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego, dane te są zawarte w załącznikach do projektu uchwały nr 1, nr 2 i nr 3, które Państwo otrzymaliście.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2010 rok oraz planów finansowych zadań na 2010 r. z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 89/278/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Starosta – projekt uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planach na 2010 rok w wydatkach budżetowych oraz planach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jest niezbędny do sprawnej realizacji budżetu. Często drobne wydatki muszą być przenoszone przez kierowników jednostek i stąd przedmiotowe upoważnienie.

Barbara Gorzęba – poinformowała, że upoważnienie, o którym wspomniał Pan Starosta zawarte jest w paragrafie 10 pkt 4 uchwały podjętej przez Radę Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planach na 2010 rok w wydatkach budżetowych oraz planach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 89/279/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w projekcie uchwały proponowane jest zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 470.375,00. W dziale 600, rozdziale 60014, § 6300 o kwotę 15.966,00 na podstawie aneksu do umowy podpisanego o zwiększonej pomocy finansowej ze strony Urzędu Gminy Łomża w dniu 15 grudnia 2009 roku. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów w dziale 60014, § 6300 zł o kwotę 400.602,00 zł w wyniku zmiany porozumień zawartych z Gminą Wizna i Przytuły z przyczyn przesunięcia terminu zakończenia inwestycji na drogach powiatowych. W dziale 758 rozdziale 75802 , § 2760 o kwotę 52.931,00 zł, bowiem pismem Ministra Finansów nr ST4-4822-950/RUH/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku poinformowano, iż przyznano Powiatowi Łomżyńskiemu ze środków rezerwy subwencji ogólnej wymienioną kwotę na uzupełnienie dochodów Powiatu. W dziale 851,rodziale 85156, § 2110 o kwotę 401.478,00 zł dodanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – przyznanej pismem Wojewody Podlaskiego.
Po stronie wydatkowej proponowane jest zwiększenie planu wydatków o kwotę 417.444,00 zł z czego: o kwotę 15.966,00 zł w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 i planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na uzupełnienie środków do pełnego sfinansowania przebudowy drogi powiatowej Nr 1948B przez wieś Łochtynowo ze strony Urzędu Gminy Łomża; kwotę 401.478,00 zł w dziale 851, rozdział 85156 w § 4130 i planie finansowym wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 400.602,00 zł i planie finansowym Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży po wprowadzeniu zmian w porozumieniach z Gminą Przytuły, gdzie zmienia sie kwota dofinansowania w 2009 roku z 500.000 zł na 130.786,13 zł; ( porozumienie z 23 grudnia 2009 roku) – zmniejszenie o kwotę 369.213,87 zł oraz z Gminą Wizna, gdzie zmienia się kwota 84.525,57 na 53.137,41 zł (porozumienie z 30 listopada 2009 roku) – zmniejszenie o 31.388,16 zł. Kwoty pomocy finansowej ze stron Gmin w 2009 roku ulegają zmniejszeniu z powodu przesunięcia terminu odbioru robót związanych z remontami dróg powiatowych, które zostaną zrealizowane w I półroczu 2010 roku. Niewykorzystane środki finansowane zgodnie z porozumieniami Gminy przeznaczą na zakończenie tych inwestycji drogowych w 2010 roku.
Ponadto w projekcie uchwały dokonuje się przeniesienia środków w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na kwotę 3.422,00 zł i tak zmniejsza się wydatki w rozdziale 85333 w § 4010 o kwotę 3.422,00 zł a zwiększa się w rozdziale 85395 o kwotę 3.422,00 zł z tego w: § 4019 – 3.150,00 zł, § 4019 – 218,00 zł , § 4129 – 54,00 zł. Przesunięcia niezbędne są do zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu EFS Dz. 6.1.2. „Podniesienie jakości usług rynku pracy” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 89/280/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Joanna Olszewska – inspektor w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – celem przedmiotowego projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia dla grupy 30 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu łomżyńskiego i miasta Łomży. Wsparcie polegać będzie na przeszkoleniu, wsparciu specjalistycznemu i podjęciu działań w kierunku powołania zakładu aktywizacji zawodowej. Wartość projektu to ponad 956.000 zł, natomiast okres realizacji trwa od 1 grudnia 2009 roku do 29 lipca 2011 roku.

Starosta – załoga zakładu aktywizacji zawodowej ma składać się w 70 % z osób niepełnosprawnych. Projekt będzie miał na celu poprawienie i podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych. Do tego działania mamy 100 % dofinansowania. Planujemy utworzyć zakład aktywizacji zawodowej w ramach zakładu obsługi Starostwa Powiatowego. Nie będzie to zadanie ani łatwe ani proste. Jest to dużym wyzwaniem dla nas, w województwie podlaskim nie ma zakładu aktywizacji zawodowej. Problem stanowi zmiana przepisów o finansach publicznych, w związku z czym będziemy musieli utworzyć partnerstwo do realizacji naszej koncepcji.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Bliżej ludzi, bliżej pracy – wsparcie dla utworzenia zakładu aktywności zawodowej” realizowanego w ramach POKL priorytet VII – Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 89/280/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6 1.) Elżbieta Gosk – gł. specjalista Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – zapoznała zebranych z wnioskiem Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego Imienia Wagów o zmianę przeznaczania środków na realizację zadania (kopia wniosku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu Powiatu 5 głosami za (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) poparli wniosek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego Imienia Wagów o zmianę przeznaczania środków na realizację zadania.

2.) Elżbieta Gosk – gł. specjalista Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – zapoznała zebranych z wnioskiem Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży o zmianę przeznaczania środków na realizację zadania (kopia wniosku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu Powiatu 5 głosami za (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) poparli wniosek Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży o zmianę przeznaczania środków na realizację zadania.

3.) Starosta – przypomniał, że w uchwalonym budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok nie zaplanowano podwyżek płac dla pracowników administracji jednak na koniec 2009 roku udało się wygenerować środki na nagrody roczne, które zostały przyznane pracownikom Starostwa Powiatowego w Łomży. Nagrody te były najwyższe w dotychczasowej historii samorządu powiatu łomżyńskiego.

Członkowie Zarządu wyrazili duże zadowolenie z powyższego faktu.

4.) Wicestarosta – aktualnie Gmina Łomża kwestionuje przekazanie nam dotacji, które wiążą się z realizacją trzech wspólnych inwestycji. Powodem jest między innymi brak szczegółowego opisu technologii wykonania powierzchniowego, tj. ilości warstw i składu tych warstw. Tego oczekiwali przedstawiciele gminy Łomża. Poleciłem Dyrektorowi wyjaśnienie na piśmie tej kwestii. Sprawa ta powinna być załatwiona już dużo wcześniej, bowiem roboty zostały zakończone już we wrześniu.

Henryk Kłosiński – czy Dyrektor ZDP konsultował z Wójtem sposób powierzchniowego utrwalenia?

Starosta – w tej sprawie zawarte było porozumienie. Natomiast nie wiem z jakiego powodu Dyrektor ZDP nie rozliczył inwestycji po zakończeniu prac.

Wicestarosta – poleciłem Dyrektorowi opisanie całej sprawy i szczegółowe wyjaśnienie technologii, którą ZDP stosuje w przypadku powierzchniowego utrwalenia.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – jeżeli rozliczenie tych trzech inwestycji nie nastąpi w tym roku to powstaną duże problemy. Jeżeli Skarbnik Gminy nie otrzyma dokumentów w dniu dzisiejszym to sprawa będzie bardzo poważna.

Henryk Kłosiński – uważam, że powinniśmy poświęcić odrębne posiedzenie na sprawy dotyczące ZDP w Łomży, ponieważ widzę pewne zagrożenia w tej kwestii.
Starosta – proszę Panią Skarbnik o przygotowanie kompleksowego zespołu kontrolnego, który przyprowadzi drobiazgową kontrolę w ZDP w Łomży, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zlecania zamówień w zakresie wykonania dokumentacji technicznych – w aspekcie obowiązującego prawa zamówień publicznych.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 89-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 6 sty 2010 09:26
Data opublikowania: środa, 6 sty 2010 09:27
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2006 razy