BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 90/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 stycznia 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.30.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu z 89-ego posiedzenia Zarządu.
2. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przekazanie środków z rezerwy budżetowej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej w m. Stare Ratowo, gm. Śniadowo.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji w 2010 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pt. „Cztery pory roku w Dolinie Narwi”, w związku z ogłoszonym konkursem zamkniętym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem infrastruktury uzdrowisk.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do Organizacji pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska” w Drozdowie.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łomżyńskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
10. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 89-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 89-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski omówił wniosek o przekazanie środków z rezerwy budżetowej (pełna treść wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki – ciąg drogowy od Drozdowa nie powinien być aktualnie priorytetem inwestycyjnym, takie zdanie podzielał również Wójt. Uważam, że mniejsze odcinki będą miały szansę na sfinansowanie w 2010 roku, bowiem gmina Piątnica w 2010 roku nie będzie miała dużych środków na inwestycje drogowe w zakresie modernizacji dróg powiatowych.
Następnie Starosta poprosił zgromadzonych o wypowiadanie się w przedmiotowej sprawie.

Wicestarosta – Marek Dworakowski – odnosząc się do poszczególnych inwestycji pragnę zaznaczyć, że w kwestii zadania ujętego:
W punkcie 1 uzgodniliśmy z Burmistrzem, że gmina przekaże środki na zakup niezbędnych materiałów natomiast ZDP zapewni montaż tych materiałów. Dokumentacja jest już przygotowana.
Zadanie 2 – konieczne będzie rozpoznanie czy nie będzie konieczne wykupienie gruntów.
Zadanie 3, 4 i 5– Pani Wójt poinformowała, że możliwe jest dofinansowanie 2 odcinków dróg powiatowych, więc nie ma potrzeby wykonywania dokumentacji, która ma czekać co najmniej do przyszłego roku. W tym roku na pewno na zaproponowane zadanie nie będzie środków w budżecie Gminy Miastkowo. W przypadku ul. Warszawskiej mamy do czynienia z odcinkiem 500 m, uważam, że warto podjąć się realizacji tej inwestycji.
Kolejne zadanie 6 – przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Mieczki, Wójt zadeklarował około 1 mln zł na realizację dwóch zadań. Z naszej strony jest deklaracja 250.000 zł. Wobec tego możliwa jest realizacja tych zadań.
Zadanie 7 i 8 – odcinek drogi od Bronowa do Janczewa, jest opracowana dokumentacja w części, nie ma pozwolenia na budowę co do całości inwestycji, będziemy negocjować z projektantem aktualizację tej dokumentacji. Przy tej inwestycji musielibyśmy także zatrudnić inspektora nadzoru od modernizacji mostów. Ten ciąg drogowy jest ważny i należy przygotować się do jego przebudowy.
Zadanie 9 – koszt dokumentacji to 65.000 zł, Wójt chce modernizować tę drogę, jednak koszt tego zadania to koło 900.000, wobec tego Gminy Piątnica na pewno nie będzie w 2010 roku stać na tę inwestycję.
Zadanie 10 – odcinek na Kobylin – problem jest z wąskim pasem drogowym – kilku mieszkańców od lat blokuje wykup gruntów. Odcinek o długości około 800 m, nie widzę zasadności zamrażania kwoty 20.000 zł na 3wykonanie dokumentacji.
Zadanie 11 – podobnie jak w poprzednim przypadku nieracjonalne będzie zamrażanie kwoty 25.000 zł na wykonanie dokumentacji – inwestycja nie ma szans na realizację w 2011 roku.
Zadanie 12 – w mojej ocenie można rozważyć wykonanie dokumentacji.
Rezerwa na zadania drogowe na cały 2010 rok wynosi 500.000 zł, wobec tego należy pamiętać, iż czekać będą nas nieprzewidziane wydatki wynikające z potrzeby dokończenia zaplanowanych inwestycji. Nie możemy pozwolić, aby sfinansować dokumentację za około 100.000 zł, która będzie wykorzystana ewentualnie w latach kolejnych.

Henryk Kłosiński – uważam, że należy wprowadzić formę listu intencyjnego, w którym wójtowie i burmistrzowie będą uwzględniali swoje priorytety inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych. Ponadto uważam, że zatrudnienie inspektora nadzoru byłoby tańsze niż zlecanie mu zadania za zaproponowaną kwotę.

Wicestarosta – koszt zatrudnienia inspektora nadzoru to kwota około 3.000 zł miesięcznie, poza tym na rynku pracy jest duży deficyt osób poszukujących pracy – wykształconych w tym zawodzie i posiadających stosowne uprawnienia.

Starosta – podstawą sprawnie działającego samorządu na pewno jest dobre planowanie, odpowiednio wcześniej i w oparciu o zasadny określone w ustawie o finansach publicznych.
Porównując wykaz planowanych inwestycji przez ZDP sprzed kilku miesięcy i obecny wykaz należy stwierdzić, że są to różne dokumenty w dużej części. Brak w tym wszystkim koncepcji. Jak można w styczniu wydatkować całość środków z rezerwy budżetowej na zadania, które mogły być ujęte w koncepcji inwestycyjnej przedkładanej przed przyjęcie projektu budżetu przez Zarząd Powiatu. W samorządzie we wrześniu i październiku przygotowuje się plan inwestycyjny na kolejny rok. Rada Powiatu lub jakakolwiek kontrola z pewnością by nam zarzuciła taki plan działania. 23 grudnia przyjęliśmy uchwałą Rady budżet na 2010 rok, nie rozumiem z jakiego powodu nie było mowy wcześniej o przedstawionych inwestycjach.
Zatrudnienie inspektora nadzoru jest kosztem kwalifikowanym, wcześniej osoba, która przygotowała projekty inwestycyjne nie brała tego pod uwagę z przyczyn oczywistych – ponieważ w strukturze ZDP była i nadal jest zatrudniona osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Jeżeli nie posiada ona odpowiedniej wiedzy to powinna zająć się wykonywaniem innego zawodu. Inspektor nadzoru nie będzie mógł podejmować żadnych decyzji po godzinach pracy o czym wspominał Pan Dyrektor. Inspektor może wnioskować do Dyrektora, że występuje niegodność w realizacji inwestycji przez wykonawcę. Zatrudniliśmy dodatkowo 2 osoby w ZDP w administracji. W ZDP nie ma inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego kwalifikacje do modernizacji mostów.
Na pewno w pierwszej kolejności powinny być brane pod uwagę inwestycje, które mają szanse wykonania w roku bieżącym i te, na które mamy szansę pozyskać środki zewnętrze, zarówno od samorządów gminnych jak i innych źródeł.

Wicestarosta – obecnie mamy już opracowanych kilkanaście dokumentacji technicznych – konkretnie 13 dokumentacji i należy podejmować działania, które umożliwią realizację tych inwestycji. Dokumentacje tracą ważność i nie możemy sobie pozwolić na opłacenie kolejnych, które będą czekać kilka lat na wykonanie inwestycji. Trzeba pamiętać o możliwościach inwestycyjnych gmin.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – nie będę odnosić się do kwestii merytorycznych, rezerwa jest na nieprzewidziane wydatki. Co my zrobimy jeżeli pojawią się dodatkowe koszty przy zaplanowanych inwestycjach? Tak jak powiedział Pan Starosta takie plany inwestycyjne powinny być przedstawiane we wrześniu i październiku – przed uchwaleniem i przyjęciem przez Zarząd budżetu. Nie możemy sobie pozwolić na niedokończenie rozpoczętych zadań. Rezerwa budżetowa ma zupełnie inne przeznaczenie.
Po analizie stwierdziłam, ze jedynie dwa z wymienionych zadań w problemowym wniosku nie zostały pozytywnie rozpatrzone w trakcie ubiegłego roku przez Zarząd.

Starosta – zabrakło tutaj planowania, o którym wspominałem, które jest tak ważne dla budżetu samorządowego. Uważam, że nie ma Pan żaden koncepcji. Jeżeli jest inaczej to proszę nas przekonać.

Jan Olszewski – Dyrektor ZDP – oczekiwanie, że ja podejmę decyzję za gospodarzy tej czy innej gminy jest nieporozumieniem. Wójtowie i burmistrzowie nie określają jasno planów inwestycyjnych, nawet w ostatniej chwili wycofują się ze złożonych deklaracji. Ja nie mogę zdecydować, które będą drogi zmodernizowane, mimo tego, iż wiem, które drogi i ciągi drogowe mają znaczenie strategiczne dla rozwoju naszego powiatu lub całego regionu.
Na dzień dzisiejszy nawet nie mamy gwarancji, że nastąpi modernizacja drogi przez miejscowość Supy w gminie Przytuły, mimo tego, że jest to zadanie zapisane w budżecie. Bez wsparcia ze strony samorządów gminnych nie mamy możliwości finansowych tylko własnymi siłami wykonać zaplanowane inwestycje. Wójt jest także politykiem i przed uchwaleniem budżetu i nie podpisze żadnej deklaracji, że dofinansuje konkretną inwestycję.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – we wniosku wyraźnie Pan wskazał, ze chodzi o przeznaczenie środków z rezerwy budżetowej.

Jan Olszewski – ponieważ należy wskazać źródło pokrycia kosztów inwestycji. Uważam, że warto podejmować rozmowy w tej materii, może samorządy zgodzą się sfinansować niektóre z wymienionych zadań. Na pewno jeżeli nie ma wykonanych projektów to wójtowie nie chcą podejmować żadnych konkretnych rozmów.
Problemowy wniosek jest jedynie zasygnalizowaniem wstępnych uzgodnień inwestycyjnych z wójtami i burmistrzami.

Starosta – wypracowanie koncepcji inwestycyjnej jest zadaniem Dyrektora i nie powinno być w tym przedmiocie takich komplikacji. Jest Pan Dyrektorem kolejny rok i nie mogę doprosić się od Pana spójnej i zwartej koncepcji inwestycyjnej. Od Pana oczekujemy odpowiedniego planowania i skutecznej realizacji zadań. W obecnym roku przeznaczamy na drogi jeszcze większe środki od tych z roku 2009. Pragnę podkreślić, że we wcześniejszych latach nie mieliśmy takich problemów z ZDP. Jeżeli są problemy z podpisywaniem porozumień z wójtami lub burmistrzami to proszę mnie o tym informować, po czym ja podejmę stosowne interwencje.
Proszę doprecyzować przedmiotowy wniosek, po uprzednim uzgodnieniu projektów porozumień z poszczególnymi wójtami i burmistrzami.

Jan Olszewski – właśnie sens negocjacji i realizacji zadań to zlecenie opracowania konkretnych dokumentacji z odpowiednim przyśpieszeniem, ponieważ powinien być czas na zapoznanie mieszkańców z planami inwestycyjnymi. Sporządzenie dokumentacji może przekraczać nawet ½ roku. Dokumentacja projektowa jest ważna 3 lata.

Starosta – w samorządach planuje się inwestycje na kolejny rok we wrześniu i październiku, nie można w styczniu rozwiązać rezerwy na cały rok. Proszę przeanalizować budżet ZDP, blisko 3 mln zł to kwota na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Z tej puli można zapewne zrealizować niektóre z wymienionych we wniosku zadań.
Należy uzyskać w problemowej sprawie opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, która powinna odnieść się do sprecyzowanego przez ZDP w Łomży wniosku. Uważam, że nie można rozbudowywać administracji w ZDP, już zwiększyliśmy ten zakres o 2 etaty. Wobec tego należy dokładnie przyjrzeć się możliwością sprawowania nadzoru inwestorskiego w ramach aktualnej struktury ZDP. Nie możemy dopuszczać do sytuacji, w których mieszkańcy będą protestować przeciw modernizacji dróg powiatowych, bowiem np. nie mają jak wjechać na swoje działki co wynika z braku właściwego nadzoru inwestorskiego. Jeżeli ktoś popełnia błędy to trzeba z tego wyciągać konsekwencje.

Henryk Kłosiński – uważam, że Komisja powinna omówić problemową kwestię wspólnie z Zarządem Powiatu.

Starosta – popieram tę propozycję.

Jan Olszewski – również sądzę, że na etapie opracowania dokumentacji projektant powinien być dokładnie przez nas skontrolowany i z tego powodu uważam, iż dokumentację należy zlecać odpowiednio wcześniej, natomiast we wrześniu wójtowie i burmistrzowie nie wiedzą tego, które zadania będą realizować.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.3 Starosta udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski – Wójt Gminy Śniadowo zwrócił się z wnioskiem w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej w m. Stare Ratowo, gm. Śniadowo. Jest to formalna procedura obowiązująca przy przekwalifikowaniach dróg. ZDP pozytywnie zaopiniował wniosek Wójta.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej w m. Stare Ratowo, gm. Śniadowo została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 90/282/10 z dnia 18 stycznia 2010 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakazuje organom administracji publicznej przy realizacji zadań publicznych współpracować z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz określa formy tej współpracy. W ust.3 powyższego artykułu nałożony został na organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, których działalność związana jest z realizacją zadań publicznych powiatu. Ustawa nie zawiera wskazówek co do stopnia szczegółowości programu ani nawet co do jego powiązania z budżetem jednostki samorządu terytorialnego. „Program współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2010” określa sferę zadań publicznych oraz zasady współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi. Równocześnie ustala zadania priorytetowe oraz środki publiczne przeznaczone na ich realizację.

Starosta – uważam, że do przedmiotowego Programu należy dopisać zadania związane z podejmowaniem działań na rzecz rozwoju turystyki w tym turystyki wiejskiej na ziemi łomżyńskiej, udział w tym przedmiocie w targach, wystawach itp.

Członkowie Zarządu poparli propozycję Starosty.

Edyta Zawojska mając na uwadze powyższe wpisała powyższe zadanie do Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2010.

Wobec braku dalszych uwag lub pytań zarządzono głosowanie, w wyniku którego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji w 2010 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została przyjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – projekt pt. „Cztery pory roku w Dolinie Narwi” planuje się złożyć w związku z ogłoszonym 12 grudnia 2009 roku konkursem zamkniętym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 20113, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem infrastruktury uzdrowisk. Potrzeba realizacji takiego projektu wynika z faktu, że konieczne jest uzupełnienie środków, którymi dysponujemy na zadania promocyjne. Wobec tego jest to projekt promocyjny, jego celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Ziemi Łomżyńskiej, poprzez realizację przeprowadzenia szerokiej kampanii medialnej – film o powiecie, spoty reklamowe w telewizjach, radiach regionalnych w całej Polsce, udział w targach krajowych i międzynarodowych, w tym zamieszczanie oferty turystycznej w publikacjach, informatorach krajowych i zagranicznych, wydawnictwa promocyjne zgodnie z ustaloną w projekcie koncepcją tematyczną tłumaczone na 4 języki – angielski, niemiecki, rosyjski i francuski, prowadzenie podstrony internetowej. Minimalna wartość projektu to 300.000,00 zł kosztów kwalifikowanych, z czego środki własne mają stanowić minimum 5%. Jednym z kryteriów merytoryczno – technicznych wyboru projektu jest wkład własny Beneficjenta. Za podwyższenie wkładu własnego beneficjent otrzymuje dodatkowe punkty w ogólnej ocenie projektu.

Starosta – aby istnieć trzeba się promować, w związku z tym staramy się zaistnieć w świadomości jak największej rzeszy zarówno decydentów w zakresie dofinansowania z różnych programów. Stąd kolejny projekt, który będziemy składać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 20113. Jeżeli uzyskamy wymaganą akceptację to będziemy dysponować znaczącymi środkami na promocję naszego powiatu. Uważam, że czas najwyższy nakręcić nowy film promocyjny o naszym terenie, który będziemy mogli szeroko wykorzystywać.

Henryk Kłosiński – jak będzie przedstawiać się wizualizacja?

Edyta Zawojska – wizualizacja będzie musiała być tak przygotowany, aby odzwierciedlać wszystkie cztery pory roku w naszym powiecie.

Wobec braku dalszych uwag lub pytań zarządzono głosowanie, w wyniku którego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pt. „Cztery pory roku w Dolinie Narwi”, w związku z ogłoszonym konkursem zamkniętym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem infrastruktury uzdrowisk została przyjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Zarząd Powiatu Łomżyńskiego powinien ogłosić otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań należących do samorządu powiatowego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Są to 3 zadania: realizacja przedsięwzięć służących rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych oraz edukacji kulturalnej mieszkańców powiatu; obchody uroczystości i przedsięwzięcia związane z upamiętnianiem osób, miejsc i wydarzeń historycznych związanych z tradycjami walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej; publikacje i wydawnictwa służące ochronie i zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionu . Na realizację powyższych zadań w roku 2010 proponujemy przeznaczenie środków w kwocie 28.400 zł.
Ponadto na ww. podstawie prawnej Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ma obowiązek ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania samorządu powiatowego z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zadanie te może być wykonywane w rożnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć: Organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych powiatu łomżyńskiego (21 tys. zł); upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, osób niepełnosprawnych oraz sportu masowego (11 tys. zł); Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo (2 tys. zł).
Warunki jakie muszą być zachowane przy realizacji wymienionych zadań oraz kryteria jakie będą obowiązywać przy dokonywaniu wyboru oferty są określone w przedłożonych Państwu materiałach.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ogłoszenia otartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 90/283/10 z dnia 18 stycznia 2010 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Starosta – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do Organizacji pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska” w Drozdowie wynika ze zmiany przepisów regulujących działalność organizacji turystycznych. W nowej ustawie o turystyce wymienione są niejako z imienia regionalne i lokalne organizacje turystyczne, które nie musza mieć statusu stowarzyszeń. Aktualnie opłacana przez nas składka członkowska będzie w symbolicznej wysokości – kilkuset złotych rocznie.

Wobec braku uwag lub pytań zarządzono głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do Organizacji pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska” w Drozdowie został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łomżyńskiego wynika z dwóch nowych ustaw: o pracownikach samorządowych i o finansach publicznych. Pierwsza z ustaw precyzuje zadania, które wynikają z kodeksu pracy. Wcześniej wszystkie czynności wynikające z prawa pracy w stosunku do Starosty wykonywał Przewodniczący Rady, teraz jest to uściślone, że Przewodniczący rady jedynie pełni takie czynności w momencie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy ze Starostą – na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Powiatu. Pozostałe obowiązki wykonuje osoba upoważniona lub Sekretarz Powiatu. Przede wszystkim chodzi tu o wystosowanie delegacji itp.
Kolejną zmianą jest to, że aktualnie Sekretarz będzie zatrudniany na podstawie umowy o pracę a nie na mocy powołania przez Radę Powiatu, czyli kompetencje w tym zakresie należą do Starosty.
Ostatnią zmianą jest to, że budżet powiatu na kolejny rok będzie musiał być uchwalony do 31 stycznia a nie do 31 marca, w innym przypadku RIO będzie musiała uchwalić budżet dla danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wobec braku uwag lub pytań zarządzono głosowanie, w wyniku którego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łomżyńskiego został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały dotyczy IV kwartału ubiegłego roku i odnosi się do przedstawienia zestawienia zmian jakie wprowadzili kierownicy jednostek organizacyjnych na podstawie upoważnienia wystawionego we właściwej uchwale Rady Powiatu. Zmiany te są szczegółowo przedstawione w dwóch dołączonych załącznikach do przedłożonego projektu.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 90/284/10 z dnia 18 stycznia 2010 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.10 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 90-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 26 sty 2010 13:32
Data opublikowania: wtorek, 26 sty 2010 13:33
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2054 razy