BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 91/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 stycznia 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymańsk - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu z 90-ego posiedzenia Zarządu.
2. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Śniadowo o przekazanie na rzecz Gminy Śniadowo części nieruchomości położonej w Śniadowie, będącej w użytkowaniu ZPOZ w Łomży.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2010-2011 zadania pn. „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie jego realizacji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego.
5. Zapoznanie z porządkiem obrad XXXII Sesji Rady Powiatu.
6. Sprawy różne:
 Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie rezerwy budżetowej.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 90-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 90-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Stanisław Kozikowski – wniosek Wójta Gminy Śniadowo dotyczy działki stanowiącej własność Powiatu, aktualnie w użytkowaniu ZPOZ, która jest położna na terenie gminy Śniadowo. We wniosku tym nie ma dokładnych informacji jakie są zamierzenia Wójta w zakresie zagospodarowania przedmiotowych gruntów. Nie wiemy czy są zamierzenia inwestycyjne są prawdziwe i możliwe do realizacji. Te elementy powinny być szczegółowo ustalone z uwzględnieniem planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli nie planu to powinna być wydana decyzja o warunkach zabudowy. Ponadto należy opowiedzieć się na temat tego czy nie mamy indywidualnych zamiarów co do analizowanego gruntu oraz czy grunt ten jest zbędny dla ZPOZ w Łomży. W związku z tym proponuję, aby dziś nie zajmować stanowiska co do problemowego wniosku.
Z kolei Stanisław Kozikowski zapoznał zebranych z załącznikiem graficznym (materiały dotyczące powyższego zagadnienia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Wicestarosta – możemy tylko domyślać się, że Wójt planuje zagospodarować wnioskowany grunt na potrzeby przebudowy drogi. Również uważam, że Wójt powinien uprawdopodobnić swoje zamierzenia inwestycyjne.

Dyrektor ZPOZ w Łomży – Stanisław Studencki – grunt ten nie jest na dzień dzisiejszy wykorzystywany przez ZPOZ. Jednak przy rozpatrywaniu przekazania tego gruntu należy zabezpieczyć interes ZPOZ. Cała nieruchomość jest ogrodzona. Na naprawę ogrodzenia wydaliśmy istotne środki. Czyli przy przekazaniu nieruchomości gruntowej należy zabezpieczyć wykonanie parkingów i ogrodzenia terenu naszego Ośrodka Zdrowia, a także odpowiedniego dojazdu do naszego Ośrodka Zdrowia. Przy tych inwestycjach ZPOZ nie powinien ponosić kosztów, to w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć.

Wicestarosta – wobec tego nie możemy w tej chwili zdecydować o ewentualnym przekazaniu gruntów.

Stanisław Studencki – należy poza tym pamiętać, że Gmina Śniadowo nie wywiązała się z ustaleń sprzed kilku miesięcy, które także dotyczyły przekazania gruntów na rzecz Gminy – 6 m2.

Stanisław Kozikowski ponownie zabierając głos zwrócił uwagę na to, że w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Leśnej w Śniadowie o powierzchni 6 m2 napłynęło od Wójta Gminy Śniadowo pismo z prośbą o ponowne rozpatrzenie możliwości przekazania części tej nieruchomości na potrzeby rozbudowy drogi gminnej. Wniosek ten jest z 21 stycznia br., wobec czego wskazane jest wspólne rozpatrzenie wniosków Wójta, bowiem sprawy te wiążą się ze sobą.
Następnie zebrani zapoznali się z załącznikiem graficznym określającym położenie analizowanych nieruchomości.
Zaznaczył także, że w przedmiotowej sprawie wskazane jest otrzymanie opinii ZDP w Łomży w zakresie ewentualnych potrzeb tej jednostki co do wnioskowanego gruntu na zadania związane z przebudową dróg powiatowych.

Z kolei członkowie Zarządu jednogłośnie opowiedzieli się za tym, aby Wójt Gminy Śniadowo uszczegółowił wnioski o przekazanie na rzecz Gminy Śniadowo części nieruchomości położonych w Śniadowie, będących w użytkowaniu ZPOZ w Łomży, ze szczególnym uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjnych na wnioskowanym terenie.

Ad.3 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie – realizacja w latach 2010-2011 zadania pn. „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie” ma na celu podniesienie atrakcyjności Muzeum. Zadania są rozłożone na 2 lata, przy czym zdecydowana większość inwestycji zostanie zrealizowana w 2011 roku. Udział własny powiatu wynosi w tym przypadku 30 %, ponieważ jest to projekt twardy obejmujący zadania inwestycyjne tj. wymiana stolarki okiennej – kosztorys opiewa na ponad 701 tys. zł i modernizacja tarasu wschodniego – kosztorys opiewa na ponad 435 tys. zł. Poza tym planowany jest zakup 2 hal namiotowych – kosztorys opiewa na ponad 80 tys. zł i wyposażenie pokoi gościnnych – kosztorys opiewa na kwotę ponad 23 tys. zł. Takie rozwiązanie umożliwiło wpisanie całego przedsięwzięcia pod działania o charakterze turystycznym, co też umożliwia pozyskanie wnioskowanego dofinansowania.
Należy brać pod uwagę, że wartość zadania może znacznie spaść po rozstrzygnięciu przetargu, podobnie jak w ostatnio zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym w naszej placówce.
Koszt całego projektu to 1.715 tys. zł. Wobec tego nasz udział w tym momencie przekracza 400 tys. zł. Majątek Muzeum nie przekracza nawet ½ wartości inwestycyjnych ujętych w przedłożonym projekcie. Przyjęcie problemowej uchwały jest wymogiem formalnym przy składaniu wniosków o dofinansowanie.

Wicestarosta – ważnym aspektem jest to, że wydatki inwestycyjne przede wszystkim będą występować w 2011 roku. Przedłożony projekt umożliwia uporządkowanie większości problemów, z którymi obecnie boryka się Muzeum.

Henryk Kłosiński – jest to jedyna okazja, aby w tak dużym wymiarze wesprzeć naszą jednostkę i rozwiązać problemy, z którymi od lat boryka się Muzeum.

Alfred Szymański – słusznie, także uważam, że taki projekt jest potrzebny dla naszej jednostki.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – należy mieć świadomość, iż przy pokryciu wymaganego udziału własnego w tym zadaniu konieczna będzie rezygnacja z inny zadań – a konkretnie przebudowy części dróg powiatowych. Sytuacja budżetowa nie jest dobra, mamy zaplanowany deficyt na poziomie 1,4 mln zł. Nie wierzę, że nasze dochody w przyszłym roku wzrosną. Także trzeba mieć na względzie problemy, które mogą wystąpić z rodzinami zastępczymi. Z kolei stan deficytu – zadłużenia budżetowego musi być monitorowany i nie może przekraczać obowiązujących wskaźników.
Może te inwestycje warto zrealizować mniejszymi etapami? Instytucja kultury w roku 2009 zostały wsparte przez nas rekordową kwotą, Ministerstwo Kultury już nie dofinansowuje naszych placówek, ponieważ zostały przyjęte takie kryteria na ternie całego kraju.

Starosta – w poprzedniej kadencji powstała wizualizacja, która obejmowała inwestycje na poziomie około 14 mln zł, czyli blisko dziesięciokrotnie większe od obecnie zaproponowanych. Osobiście uważam, ze jest to inicjatywa bardzo dobra i powinniśmy w niej uczestniczyć.

Wobec braku dalszych uwag lub pytań zarządzono głosowanie, w wyniku którego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2010-2011 zadania pn. „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie jego realizacji została przyjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – zwracają się do nas różne instytucje, które wnioskują o przekazanie niewykorzystanego sprzętu. Aktualnie z takim wnioskiem zwróciła się Gminna Spółka Wodna w Śniadowie. W związku z tym przygotowaliśmy stosowny projekt uchwały, który Państwo otrzymaliście.

Wicestarosta – Gminna Spółka Wodna w Śniadowie jest spółką, która jako jedyna sprawnie i statutowo wypełnia swoje obowiązki. Wobec tego rekomenduję przykazanie przedmiotowego sprzętu.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 91/285/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Starosta zapoznał zgromadzonych z porządkiem obrad XXXII Sesji Rady Powiatu (proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.6 Wicestarosta – Marek Dworakowski omówił wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przekazanie środków z rezerwy budżetowej (kopia wniosku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). Reasumując podkreślił, że zadania wymienione we wniosku odnoszące się do opracowania dokumentacji projektowej zostały już uzgodnione z wójtami i burmistrzami wobec czego mają bardzo duże szanse na ich zrealizowanie jeszcze w 2010 roku. Przy tym zaznaczył, że zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania dofinansowanego z PROW za kwotę około 80.000 zł jest także zasadne.

Henryk Kłosiński – czy ZDP musi nas informować o zwiększeniu zatrudnienia? Wiem, że takie zwiększanie już nastąpiło w ubiegłym roku.

Starosta – zatrudniony pracownik miał być zatrudniony w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, jednak sprawy potoczyły się prawdopodobnie inaczej. Po kontroli, która aktualnie jest wykonywana w ZDP w Łomży będę mógł więcej powiedzieć na ten temat.

Skarbnik Powiatu – mam propozycję, aby poinformować ZDP, że wnioskowane we wniosku kwoty będą przekazywane sukcesywnie zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych inwestycji. Natomiast Zarząd Powiatu będzie w konkretnych uchwałach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok dokonywał wymaganych przesunięć środków.

Henryk Kłosiński – zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania dofinansowanego z PROW za kwotę około 80.000 zł jest w mojej ocenie zbyt wysoka.

Wicestarosta – kwota ta po rozstrzygnięciu przetargu powinna ulec zmniejszeniu, wg naszego rozeznania wspomniany koszt jest przez inwestorów z naszego kraju kalkulowany mniej więcej na poziomie 0,5 % wartości inwestycji.

Starosta – taki wniosek powinien być złożony w poprzednim roku, jednak jest szansa na wykonanie wykazanych w nim inwestycji, wobec tego rekomenduję poparcie złożonego wniosku – z uwzględnieniem uwagi pani Skarbnik.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie rezerwy budżetowej – uwzględniający uwagi pani Skarbnik Powiatu został zaakceptowany 5 głosami za, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

Następnie Starosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 91-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 3 lut 2010 15:11
Data opublikowania: środa, 3 lut 2010 15:12
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2166 razy