BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 30/09 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 listopada 2009 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.45.
Komisja obradowała w trzyosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Henryka Krajewskiego oraz radnego Andrzeja Piotrowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przebieg posiedzenia:
Członkowie Komisji z uwagi na fakt, że w obradach nie uczestniczył Przewodniczący Komisji oraz Wiceprzewodniczący Komisji w celu prowadzenia obrad wybrali ze swojego grona radnego Stefana Popiołka, który przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Sprawy różne.

Z kolei Stefan Popiołek nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Stefan Popiołek przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali projekt przedmiotowej uchwał, po czym o zabranie głosu poprosił gł. specjalistę z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Izabela Grochowska – objaśniając projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stwierdziła, że Zarząd PFRON zwiększył środki na realizację zadań o 62.137 zł. Dodatkowe środki zamierzamy przeznaczyć na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, czyli przede wszystkim dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania os. niepełnosprawnych, dofinansowanie do środków ortopedycznych i do środków pomocniczych oraz dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. Ta sytuacja pozwala zwiększyć ilość osób, które zostaną objęte naszą pomocą. Mamy 23 wnioski od osób dorosłych opiewających na kwotę 16.000 zł, 5 wniosków związanych jest z z pomocą dzieciom, także zamierzamy wspomóc niepełnosprawnych w zakresie remontu łazienki i wybudowania podjazdu. Jeszcze pozostanie mała rezerwa, którą wykorzystamy w listopadzie i grudniu br..

Stefan Popiołek – czy zwiększenie środków jest wystarczające na potrzeby zgłaszane przez niepełnosprawnych?

Izabella Grochowska – absolutnie nie, zwiększenie środków z PFRON jest mniejsze niż w ubiegłym roku, jak wiemy w każdej dziedzinie nastąpiło zmniejszenie środków przekazywanych przez organy administracji centralnej.

Wojciech Kubrak – jakim osobom zwracacie pieniądze za zakup pielucho-majtek?

Izabella Grochowska – podstawowym warunkiem jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, bez względu na stopień niepełnosprawności.

W związku z brakiem dalszych uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został zaopiniowany pozytywnie 3 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, prowadzący obrady – Stefan Popiołek zakończył 30-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.
Data powstania: wtorek, 9 lut 2010 08:32
Data opublikowania: wtorek, 9 lut 2010 08:33
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1421 razy