BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 16/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 3 grudnia 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia miało miejsce o godzinie 11.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.20.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Elżbieta Parzych – Przewodnicząca Komisji.
2. Lech Szabłowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Mieczysław Chojnowski – członek Komisji.
4. Alfred Szymański – członek Komisji.
5. Stefan Żebrowski – członek Komisji.
W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Elżbieta Parzych przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
2. Sprawy różne.

Z kolei w nawiązaniu do powyższego zapytała zgromadzonych czy mają jakieś pytania bądź zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad. Wobec ich braku ogłosiła przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali projekt budżetu powiatu na 2010 rok, po czym o zabranie głosu Skarbnika Powiatu.

Barbara Gorzęba – rok 2010 rok będzie rokiem zmian w sferze finansów publicznych ustanowionych nową ustawą o finansach publicznych oraz ustawą wprowadzającą z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Tymi ustawami wprowadzono kilkadziesiąt zmian w różnych ustawach i stworzono obowiązek uregulowania wielu kwestii w nowych rozporządzeniach wykonawczych. Pośród zmian wywołujących merytoryczne i organizacyjne następstwa są między innymi takie, że tylko do 31 grudnia 2010 roku będą mogły funkcjonować gospodarstwa pomocnicze, rachunek dochodów własnych i powiatowe fundusze celowe. Zmieniają się także zasady finansowania projektów z udziałem ze środków unijnych, zwłaszcza to, iż Bank Gospodarstwa Krajowego przejmie dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie tego typu projektów. Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę realia finansowe oraz troskę o możliwie pełną realizację zadań jakie ustawowo ciążą na organach powiatu i ich jednostkach organizacyjnych w dniu 16 listopada 2009 roku przyjął projekt budżetu na 2010 rok. Deficyt budżetowy został wprowadzony w ramach części przewidywanej nadwyżki z lat ubiegłych i przeznaczony na zadania inwestycyjne – drogowe. Wydatki na inwestycje drogowe zostały ustalone na poziome 2.556.103 zł wyższe w stosunku do 2009 roku o kwotę 575.503 zł. Chciałabym podkreślić, że zostały zabezpieczone środki na bieżące utrzymanie instytucji kultury, ponieważ na realizację zadań z ich zakresu zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 784.000 zł, a w uchwale budżetowej na 2009 rok była to kwota 425.000 zł. Ponadto zabezpieczono środki na wkład własny na projekty zaplanowane do realizacji przez Muzeum Przyrody w Drozdowie na wartość 238.928 zł.
Projekt uchwały budżetowej na 2010 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku uchwałą Nr IV.0033-8/09 z 30 listopada 2009 roku. Stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów poinformował, że planowane dla powiatu łomżyńskiego subwencje z budżetu państwa wyniosą 9.089.621 zł. W tym samym trybie Wojewoda Podlaski ustalił, że suma dotacji celowych z budżetu państwa dla powiatu wyniesie 4.278.000 zł. Skalkulowane przez Zarząd dochody z pozostałych źródeł stanowią kwotę 6.182.469 zł. Łącznie więc zaprojektowano dochody na kwotę 19.550.090 zł. Natomiast na wydatki przeznaczono kwotę 20.945.566 zł co oznacza, iż utworzono deficyt budżetowy w wysokości 1.395.476 zł, który będzie miał jednak pełne pokrycie w środkach niewykorzystanych nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych. Nadmienić tu należy, iż przyjęte kwoty subwencji i dotacji celowych są kwotami wstępnymi, wynikającymi z projektu budżetu państwa. Czy i jakie zmiany w tym zakresie wystąpią po ostatecznym uchwaleniu przez Parlament RP ustawy budżetowej na rok 2010 trudno dzisiaj przewidzieć. Śledząc publicznie przekazywane informacje o sytuacji finansów publicznych jak też o rynku finansowym w naszym kraju prawdopodobne są duże napięcia w budżecie państwa. Nie wiadomo tylko, w jakim stopniu dotkną one nasz powiat. Dla zminimalizowania ewentualnego zmniejszenia wymienionych kwot Zarząd w projekcie przyjął adekwatne do możliwości rezerwy budżetowe. Ponadto pozostały środki z nadwyżki z lat ubiegłych, które będą mogły być wykorzystane w sytuacji ewentualnych dochodów niższych od założonych w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok. W przypadku gdy w obecnym kształcie budżet nie ulegnie zmianie, uważam że projekt budżetu w przedstawionej formie jest poprawny, ponieważ zabezpieczone zostały w sposób prawidłowy środki na realizacje zadań obligatoryjnych naszych jednostek, zabezpieczone zostały środki na wkład własny powiatu na realizację zadań w ramach programów unijnych i rządowych.
Poprawną sytuacją jest to, że powiat nie ma jakichkolwiek zobowiązań do spłaty z tytułu kredytów i pożyczek a syntetycznym wynikiem zamykającym bieżący rok budżetowy będzie tak zwana „skumulowana nadwyżka budżetowa” w wysokości nie mniejszej od dopuszczalnego w projekcie uchwały deficytu budżetu na 2010 rok. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ nowa ustawa o finansach publicznych już od 2011 roku wprowadza budżet j.s.t. zrównoważony, czyli wydatki bieżące nie będą mogły być pokryte deficytem.
Z kolei Barbara Gorzęba omówiła poszczególne działy projektu budżetu podlegające pod kompetencje Komisji. Reasumując zaznaczyła, że stawka za nadzór na lasami została zwiększona dla nadleśnictw o 0,50 zł za 1 ha.

Lech Szabłowski – na jakim etapie jesteśmy pod względem planów urządzania lasów?

Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – Zaległości są dość duże, ponieważ około 60 % planów nie aktualnych planów. Zaległości te powstały za czasów kiedy te zadanie należało do zlecanych z administracji rządowej, i kiedy to wojewoda nie przekazywał środków na te cele. Od dwóch lat stało to się zadaniem własnym samorządu powiatu i od tego czasu systematycznie nadrabiamy zaległości. W tym roku prace są kończone na powierzchni około 2 tys. ha, jest to wydatek przekraczający 50.000 zł.
Należy podkreślić, że plany urządzeniowe lasów są potrzebne przede wszystkim dla nadleśnictw.

Lech Szabłowski – czy środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są przeznaczone na zadanie realizowane w zakresie uruchomienia składowiska azbestu i czy inne gminy będą korzystać z tego składowiska?

Wacław Sierbiński – idea jest taka, aby obsługiwało te składowisko wszystkie gminy z naszego powiatu. Środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są przeznaczone na wspomniane zadanie – jest to 100.000 zł, jednak gro środków ma przekazać Gmina Jedwabne, radni jeszcze nie zaakceptowali przekazania wymaganego dofinansowania. Kosztorys opiewał na około 700.000 zł. Zakład budżetowy Gminy Jedwabne na pewno wprowadzi opłaty za składowanie azbestu, uważam, ze nie powinny być to wysokie koszty składowania.

Starosta – Krzysztof Kozicki – jest to zadanie, które ma przynieść tymczasowe rozwiązanie problemu z azbestem, docelowo planowana jest przez samorząd miasta Łomża budowa kompleksowego zakładu utylizacji odpadów na ternie gminy Miastkowo. Zakład ten będzie obsługiwał ponad 150.000 mieszkańców.

Lech Szabłowski – jeżeli będzie możliwe proszę o wygenerowanie środków na remont łazienek na III piętrze siedziby Starostwa Powiatowego.
Z jakich przyczyn zostały przerwane działania na rzecz przejęcia Biura Paszportowego?

Starosta – przede wszystkim ze względu na planowane wprowadzenie paszportów biometrycznych.

Przewodnicząca Komisji – co jest planowane w związku z narzuconym zlikwidowaniem gospodarstw pomocniczych, które ma nastąpić do końca 2010 roku.

Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – poinformował, że np. Zakład Techniczny Gospodarstwa Pomocniczego najprawdopodobniej zostanie przekształcony, bowiem zadania realizowane przez tę jednostkę muszą być nadal wykonywane.
Ponadto dodał, że wg wprowadzanych wytycznych ustawowych realizacja mapy zasadniczej nie będzie już obligatoryjnym zadaniem. Natomiast w powicie łomżyńskim mapa zasadnicza w postaci cyfrowej jest już w dużym stopniu rozpowszechniona przez Wydział GN, co można uznać za duży sukces.
Z kolei Stanisław Kozikowski kontynuując wypowiedź omówił nowe wskazania dotyczące katastru, przy tym zaznaczył, że Wydział GN jest w trakcie wprowadzania układu cyfrowego 2000, zakończenie tego zadania ma być wykonane do 2010 roku – wg wskazań ustawodawcy, jednak w tym terminie będzie to raczej niemożliwe.

Lech Szabłowski – stwierdził, że corocznie inwestowane są duże środki w geodezję i jak widać nadal dziedzina ta wymaga wysokich nakładów.

Stefan Żebrowski – uznał, że dzięki wprowadzanym zmianom w realizacji zadań geodezyjnych możliwe jest ustalenie wielu kwestii, które dotychczas były wręcz nie do ustalenia.

Stanisław Kozikowski – dodał, że zmiany w geodezji mają na celu wypełnienie nowych, obowiązujących standardów.

W związku z brakiem innych uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku projekt budżetu powiatu na 2010 rok został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Przewodnicząca Komisji zapytała zgromadzonych czy chcą poruszyć inne tematy, które w ich ocenie wymagają przeprowadzenia analizy na posiedzeniu Komisji.

Zebrani nie zgłosili żadnych zagadnień.

Następnie, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów, które miały być przedmiotem obrad Komisji, Przewodnicząca – Elżbieta Parzych zakończyła 16-te posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.
Data powstania: środa, 24 lut 2010 14:05
Data opublikowania: środa, 24 lut 2010 14:07
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1510 razy