BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 33/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 4 lutego 2010 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.15.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Stefana Popiołka. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:
1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2010 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji w 2010 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2010-2011 zadania pn. „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie jego realizacji.
4. Sprawy różne.

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji zapoznał zgromadzonych z propozycjami tematów, które wpłynęły w związku z planowanym przyjęcie planu pracy Komisji na 2010 rok, po czym zachęcił zgromadzonych do zabierania głosu w przedmiotowej sprawie.

Wojciech Kubrak – z czego wynika propozycja tematów w punkcie 3 i 4 przedłożonego ramowego planu pracy Komisji.

Elżbieta Gosk – dotyczy to likwidacji kierunków kształcenia, które były prowadzone jeszcze w czasie kiedy samorząd powiatu łomżyńskiego był organem prowadzącym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem. Kierunki te są nieczynne od kilku lat, a ich likwidacja to potrzeba formalna.

Przewodniczący Komisji – chciałbym zaproponować wprowadzenie zagadnienia obejmującego zaopiniowanie przyznania przez Starostę nagrody dla osoby, która zajmuje się upowszechnianiem sportu na terenie powiatu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Uważam, że skutki finansowe tego przedsięwzięcia byłby wręcz symboliczne, natomiast jest wielu zaangażowanych ludzi, którzy poświęcają swój czas i środki na realizację i upowszechnianie imprez sportowych. Jak ze względów formalnych ta kwestia przedstawia się?

Elżbieta Gosk – w mojej ocenie w pierwszej kolejności tę sprawę trzeba rozważyć w porozumieniu ze Starostą oraz radcą prawnym.

Z kolei członkowie Komisji zdecydowali rozważyć zaproponowaną nagrodę przez Przewodniczącego Komisji w późniejszym terminie.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu plan pracy Komisji na 2010 rok został przyjęty 4 głosami „za” (głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było) wg następującego układu:
I kwartał:
1. Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie powierzenia zadań biblioteki powiatowej w roku 2010 Miejskiej Bibliotece Publicznej.
2. Opinia dotycząca uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2010 roku Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Opinia dotycząca uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół: Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem i Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jedwabnem.
4. Opinia dotycząca uchwały w sprawie likwidacji szkół: Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem i Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jedwabnem.
5. Udział w pracach Komisji Konkursowej do spraw powierzenia przez Powiat Łomżyński w roku 2010 zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
6. Zaopiniowania wniosków o nagrodę Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
7. Zaopiniowanie wniosku dotyczącego przyznawania stypendium osobie zajmującej się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.
8. Informacja dotycząca realizacji zadań statutowych przez Muzeum Przyrody w Drozdowie w roku 2009 oraz działań mających na celu poprawę bazy lokalowej instytucji.
9. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok.
II kwartał:
10. Sprawozdanie z realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży w roku 2009 (dyrektor MBP w Łomży).
III kwartał:
11. Zapoznanie z bieżąca działalnością instytucji kultury – Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, w tym realizacją przez te instytucje zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (dyrektorzy instytucji kultury).
IV kwartał:
12. Zaopiniowanie zmian w statucie Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz powołania Rady Muzealnej (pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania projektu nowego statutu przez Ministerstwo Kultury).
13. Informacja nt. realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej w 2010 roku.
14. Informacja dotycząca placówek oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat.
15. Zaopiniowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007-2012 – zamykającego programy gminne.
Ponadto w planie pracy Komisji na 2010 rok zostało uwzględnione opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu oraz analizowanie innych zagadnień, które będą podlegać pod przedmiot działania Komisji. Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.

Ad.2 Przewodniczący Komisji przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali projekt przedmiotowej uchwały, po czym udzielił głosu głównemu specjaliście z Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Elżbieta Gosk – poinformowała, że art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakazuje organom administracji publicznej przy realizacji zadań publicznych współpracować z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz określa formy tej współpracy. W ust.3 powyższego artykułu nałożony został na organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, których działalność związana jest z realizacją zadań publicznych powiatu. Ustawa nie zawiera wskazówek co do stopnia szczegółowości programu ani nawet co do jego powiązania z budżetem jednostki samorządu terytorialnego. „Program współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2010” określa sferę zadań publicznych oraz zasady współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi. Równocześnie ustala zadania priorytetowe oraz środki publiczne przeznaczone na ich realizację.

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2010 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie – realizacja w latach 2010-2011 zadania pn. „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie” ma na celu podniesienie atrakcyjności Muzeum, tak wewnątrz siedziby jak i na zewnątrz. Zadania są rozłożone na 2 lata, przy czym zdecydowana większość inwestycji zostanie zrealizowana w 2011 roku. Udział własny powiatu wynosi w tym przypadku 30 %, ponieważ jest to projekt twardy obejmujący zadania inwestycyjne tj. wymiana stolarki okiennej – kosztorys opiewa na ponad 701 tys. zł i modernizacja tarasu wschodniego – kosztorys opiewa na ponad 435 tys. zł. Poza tym planowany jest zakup 2 hal namiotowych – kosztorys opiewa na ponad 80 tys. zł i wyposażenie pokoi gościnnych – kosztorys opiewa na kwotę ponad 23 tys. zł. Takie rozwiązanie umożliwiło wpisanie całego przedsięwzięcia pod działania o charakterze turystycznym, co też umożliwia pozyskanie wnioskowanego dofinansowania.

Przewodniczący Komisji – jak przedstawia się montaż finansowy tego zadania?

Anna Archacka – koszt całego projektu to 1.715 tys. zł. Wobec tego nasz udział w tym momencie przekracza 400 tys. zł, wynosi on 30 % wartość całego zadania. Majątek Muzeum nie przekracza nawet ½ wartości inwestycyjnych ujętych w przedłożonym projekcie, wobec tego konieczne jest zabezpieczenie finansowe przez samorząd powiatu. Przyjęcie problemowej uchwały jest wymogiem formalnym przy składaniu wniosków o dofinansowanie. Należy brać pod uwagę to, że wartość zadania może znacznie spaść po rozstrzygnięciu przetargu, podobnie jak w ostatnio zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym w naszej placówce.
Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu dodała – przy pokryciu wymaganego udziału własnego w tym zadaniu prawdopodobna będzie rezygnacja z inny zadań, np. z przebudowy części dróg powiatowych. Sytuacja budżetowa nie jest dobra, mamy zaplanowany deficyt na poziomie 1,4 mln zł. Nie wierzę, że nasze dochody w przyszłym roku wzrosną. Także trzeba mieć na względzie problemy, które mogą wystąpić z rodzinami zastępczymi. Z kolei stan deficytu – zadłużenia budżetowego musi być monitorowany i nie może przekraczać obowiązujących wskaźników.

Starosta – należy liczyć się z tym, ze jeżeli przejdzie w Urzędzie Marszałkowski projekt na budowę bulwarów miejskich w Łomży to nie mamy raczej żadnych szans na dofinansowanie naszego wniosku, a publicznie było już przyrzekane wielokrotnie dofinansowanie budowy bulwarów. Poza tym w poprzedniej kadencji powstała wizualizacja, która obejmowała inwestycje na poziomie około 14 mln zł, czyli blisko dziesięciokrotnie większe od obecnie zaproponowanych. Osobiście uważam, że jest to inicjatywa bardzo dobra i powinniśmy w niej uczestniczyć. Złożenie tego wniosku obecnie znacznie zwiększy nasze szanse wsparcia tego zadania przy innych konkursach – o ile nie uda nam się uzyskać odpowiedniej oceny obecnie, ale szanse na to moim zdaniem są bardzo małe.

W związku z brakiem dalszych uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2010-2011 zadania pn. „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie jego realizacji został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 33-cie posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.
Data powstania: piątek, 26 lut 2010 12:25
Data opublikowania: piątek, 26 lut 2010 12:26
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1452 razy