BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 34/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 lutego 2010 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 8.10 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 8.20.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Andrzeja Piotrowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie stypendium osobie zajmującej się twórczością artystyczną upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.
2. Sprawy różne.

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali wnioski o przyznanie stypendium osobie zajmującej się twórczością artystyczną upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, po czym z prośbą o omówienie tematu udzielił głosu głównemu specjaliście ds. kultury.

Elżbieta Gosk – w przedmiotowej sprawie wpłynął jeden wniosek – Pani Kingi Lewiarz. W ubiegłym roku została podjęta uchwała dotycząca zasad przyznawania stypendium osobie zajmującej się twórczością artystyczną upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Celem tej uchwały było wspieranie osób uzdolnionych artystycznie i zajmujących się upowszechnianiem kultury. W związku z tym zostało przyznane stypendium Pani Kindze Lewiarz z Piątnicy, która dostała się na wydział muzykologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Osobę tę cechuje ciągłość konsekwencja i młodzieńcza aktywność. Była ona wielokrotnie nagradza na konkursach krajowych. Stypendium pozwoliło jej na doskonalenie emisji głosu i ogólnie szlifowanie talentu muzycznego (materiały dotyczące powyższego zagadnienia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Stefan Popiołek – w jakiej wysokości jest przyznawane te stypendium?

Elżbieta Gosk – w wysokości 4.000 zł rocznie.

Przewodniczący Komisji – popieram przyznanie stypendium Pani Kindze Lewiarz.
W związku z brakiem innych uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego przyznanie stypendium Pni Kindze Lewiarz zostało zaopiniowane pozytywnie 3 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie zgłoszono zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby omówienia na forum Komisji.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 34-te posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.
Data powstania: piątek, 26 lut 2010 12:26
Data opublikowania: piątek, 26 lut 2010 12:35
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1311 razy