BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 93/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 lutego 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.30, natomiast zakończenie o godzinie 10.20.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
3. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
4. Alfred Szymańsk - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu z 92-ego posiedzenia Zarządu.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2009 Muzeum Przyrody w Drozdowie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
3. Rozpatrzenie informacji finansowej za 2009 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie złożonej na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych.
4. Przyjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2010 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie wsi: Morgowniki, Baliki, Ptaki, Kupnina i Serwatki w Gminie Nowogród.
6. Przyjęcie porozumienia z Gminą Przytuły w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły.
7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przekazanie środków z rezerwy budżetowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
9. Informacja ustna Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych nt. stanu zaawansowania prac na drodze powiatowej przebiegającej przez miejscowość Czaplice (na wniosek członka Zarządu Powiatu – Henryka Kłosińskiego).
10. Zajęcie stanowiska w sprawie regulacji stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1926 B Makowskie-Koniecki gm. Jedwabne.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Łomżyńskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu do składania w imieniu powiatu oświadczeń w sprawach majątkowych.
13. Podjęcie 3 uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego.
14. Informacja Skarbnika o rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o planowanych udziałach w podatku PIT przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2010 dla powiatu łomżyńskiego.
15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego.
17. Sprawy różne.
Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 92-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 92-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu księgowej Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Urszula Gajcy – przychody osiągnięte w 2009 r. to kwota 550.989,48 zł, co stanowi 96,87 % planu. Otrzymana dotacja - 325,000 - 100% planu i 58,98% ogólnych przychodów. Przychody własne przyniosły 225.986,48 zł co stanowi 92,96% planu, głównie pozycje to przychody za bilety wstępu- 42.838,25 zł i ze sprzedaży wydawnictw- 19,772,96%, dofinansowania- 25.935,89 zł, darowizny- 14.631,55 i refundacja z PUP- 77.125,23 zł. Zrealizowano w 92,69 % ze względu na mniejszą ilość zwiedzających około 3000 osób. Koszty za 2009 r. zamknęły się kwotą 567.957,39 zł co stanowi 99,85 % planu. Główna pozycją są wynagrodzenia, pochodne, energia elektryczna i opał. Szczegóły zawiera sprawozdanie. Przychody za 2009 r. zostały pomniejszone o kwotę 10.800 zł - środki przeznaczone na projekty do zadania z NFOŚ i GW - „ścieżka edukacyjna”. Koszty inwestycyjne wzrosły blisko 5000 zł z tytułu zmiany cen energii elektrycznej i zakupu drewna i miału. Ze środków inwestycyjnych Muzeum otrzymało: z WFOŚ i GW w Białymstoku kwotę 4900 zł na realizację części zadania ( tablice i odtwarzacze- elementy) ścieżki. W 2009 roku ze Starostwa Powiatowego Muzeum uzyskało dofinansowanie w kwocie 3300 zł. na projekty do systemu sygnalizacji, włamania i 7000 zł na opracowanie studium wykonalności do projektu zawierającego modernizację tarasu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W celu obniżenia kosztów i pozyskania środków na utrzymanie bieżące Muzeum zatrudniło 6 osób z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Uzyskano refundację wynagrodzeń w kwocie 77.125,23 zł. Muzeum zamknęło rok 2009 stratą w kwocie 16.967,91 zł. Wpływ miało zmniejszenie przychodów o 10.900 zł i wzrost wydatków na energię elektryczną i opał. Plan finansowy Muzeum był realizowany w miarę pozyskiwania środków i możliwości finansowych.

Anna Archacka – Dyrektor MP w Drozdowie – wpływy za bilety są w prawdzie mniejsze o 8.000 zł od ubiegłego – najlepszego roku, jednak jest to skutkiem ogólnego kryzysu. Rodzice dzieci często rezygnują z wpłat za bilety, ponieważ ich dochody w wielu przypadkach spadły i to odbija się na naszych wpływach za bilety. Podobnie sytuacja ma się w przypadku wpływów ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek. Poza tym w 2008 roku mieliśmy więcej wynajmów pokoi noclegowych, wynikało to z jednorazowego wynajmu przez większą grupę osób. Ogólnie mniejsze dochody własne nie są znacznie mniejsze, bowiem udało nam się pozyskać środki od sponsorów i innych podmiotów zewnętrznych. Dodatkowo wprowadziliśmy maksymalne oszczędności.

Starosta – również uważam, że wpływy spadły ze względu na ogólny kryzys w gospodarce. Na pewno zakup rowerów i inne działania uatrakcyjnią ofertę Muzeum w roku bieżącym.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Muzeum Przyrody w Drozdowie została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 93/287/10 z dnia 25 lutego 2010 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Starosta poprosił księgową Muzeum Przyrody w Drozdowie o przedstawienie bilansu za 2009 rok.

Urszula Gajcy – Muzeum jako instytucja kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury i zgodnie z ustawą o nieruchomości z 1994 r. Sprawozdanie finansowe za 2009 r. składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, wprowadzenia do sprawozdania i informacji dodatkowej. Bilans zamyka się w aktywach sumą 791.435,86 zł, w tym: aktywa trwałe - 754.599,46 zł; aktywa obrotowe - 36.836,40 zł (zapasy 52.40,88, należności- 8031,56, środki pieniężne - 19.792,54 i krótkoterminowe rozliczenie- 3771,42 zł). Pasywa zamykają się kwotą 791.435,86 zł, w tym: fundusz instytucji- 787.507,69, a zobowiązania- 3928,17 zł.
Rachunek zysków i strat za 2009 r. wykraczają stratą w kwocie 16.970, 91 r., która wynika z faktu, że przychody stanowiły kwotę 550.989,48 zł, a koszty 567.957,39 zł. Główną pozycją niekorzystnego wyniku finansowego jest zmniejszenie przychodów o kwotę 10.800 zł na ścieżkę i zwiększane koszty na energie elektryczną i zakup opału w granicach 5000 zł.
Fundusz instytucji został wycofany z użytkowania i przeznaczony na sprzedaż - złomowanie pieca, strata za 2008 r. oraz zdjęcie z ewidencji kabiny sanitarnej, a wzrósł o otrzymane dotacje. Ze Starostwa Powiatowego Muzeum otrzymało kwotę 3300 zł na projekty, system sygnalizacyjny oraz 7000 zł na wykonanie studium wykonalności. Z WFOŚ i GW w Białymstoku wpłynęła dotacja w kwocie 4800 zł na ścieżkę i z funduszy własnych przeznaczono 10.800 zł również na ścieżkę.
Na bieżące utrzymanie i płace Muzeum otrzymało dotację ze Starostwa w kwocie 325.000 zł, ze środków Ministra w ramach „Mecenatu” niestety nic.
Bilans zawiera należności w kwocie 11.802,98 zł i zobowiązania w kwocie 3928,17 zł są niewymagalne.
Rok 2008 r. realizowany był w miarę uzyskiwania środków ze Starostwa oraz dofinansowań z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Łomża i darowizn. W sumie to kwota 40,567.44 zł. Muzeum zatrudniało przeciętnie w 2009 roku – 14 osób, w tym 6 osób z PUP. Refundacja wynagrodzeń wyniosła 77.125,23 zł i przeznaczone na bieżące utrzymanie oraz wkład do realizowanych wniosków.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu informacja finansowa za 2009 rok Muzeum Przyrody w Drozdowie złożonej na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych została przyjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Starosta – corocznie Zarząd PFRON przeznacza środki na realizację zadań na rzecz niepełnosprawnych, jednak w tym roku jest to mniej o ponad 56.000 zł. Wynika to z tego, że kryzys jest odczuwalny we wszystkich dziedzinach, niestety także w przypadku wsparcia osób niepełnosprawnych.
Z kolei Starosta udzielił głosu Dyrektorowi PCPR w Łomży.

Edward Jarota – potwierdzam, że środki w roku bieżącym są mniejsze na realizację zadań na rzecz niepełnosprawnych, niepokojące jest to, iż środki w 2008 roku były mniejsze niż w 2007.
Podział środków PFRON na realizację zadań w 2010 r. w powiecie łomżyńskim na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokość środków na ich realizację to: dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie – kwota 466.074 zł; zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – kwota 160.000 zł, w tym: dofinansowanie szkoleń, staży, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy osób niepełnosprawnych poszukujących pracy; środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej; refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne. Natomiast na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – kwota 35.937 zł, w tym przewidziano dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się; dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży; dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Razem środki dla Powiatu na realizację zadań w 2010 roku to kwota 762.011 zł.
Niestety, jeżeli chcielibyśmy zaspokoić potrzeby, które zostały wykazane we wnioskach złożonych tylko w styczniu i lutym to przyznanych nam środków by już zabrakło.

Starosta – analogicznie do poprzednich lat w IV kwartale powinniśmy otrzymać wyrównanie na realizację zadań na rzecz niepełnosprawnych.
Poza tym ważne jest to, że wsparcie tej grupy społecznej odbywa się również w ramach projektów, które realizujemy ze środków zewnętrznych.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2010 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Jan Olszewski – zapoznał zebranych z materiałami dotyczącymi zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie wsi: Morgowniki, Baliki, Ptaki, Kupnina i Serwatki w Gminie Nowogród (ww. materiały stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Reasumując zaznaczył, ze przedmiotowa sprawa to kwestia formalna i analogicznie do wcześniejszych tego typu przekwalifikowań dróg ZDP w Łomży pozytywnie opiniuje zaliczenia powyższych dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie wsi: Morgowniki, Baliki, Ptaki, Kupnina i Serwatki w Gminie Nowogród została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 93/288/10 z dnia 25 lutego 2010 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Jan Olszewski – projekt porozumienia z Gminą Przytuły w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły dotyczy przebudowy drogi powiatowej przez miejscowość Supy. Wartość inwestycji na 2010 rok została przewidziana w kwocie 290.000 zł jako środki Powiatu a przez Gminę Przytuły w kwocie 300.000 zł. Poza tym na opracowanie dokumentacji jest przewidziane w naszym budżecie 30.000 zł.

Henryk Kłosiński – czy zadanie te jest wspierane z naszej rezerwy budżetowej?

Jan Olszewski – to było planowane w roku ubiegłym.

Skarbnik Powiatu – Barbara Gorzęba – te zadanie nie jest finansowane z rezerwy budżetowej – wg danych w podjętej uchwale budżetowej na 2010 rok.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia z Gminą Przytuły w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (projekt porozumienia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Jan Olszewski omówił wniosek o przekazanie środków z rezerwy budżetowej (pełna treść wniosku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Starosta – czy przepust drogowy trzeba w tym roku przebudować?

Jan Olszewski – jeżeli przetrzyma okres roztopów to w tym roku nie trzeba będzie przebudowywać.

Henryk Kłosiński – uważam, że warto dokumentację wykonać w tym roku na ten przepust.

Skarbnik Powiatu – Barbara Gorzęba – mam 3 wnioski z ZDP o rozwiązanie rezerwy, sytuacja po zimie jest tragiczna, drogi będą wymagały dużych nakładów. Praktycznie już rezerwy nie mamy. Rachunki z firm zewnętrznych za zimowe utrzymanie dróg przekraczają ponad 200.000 zł.

Henryk Kłosiński – czy rozpatrzenie tych wniosków można przełożyć na koniec marca br.?

Starosta – niektóre koszty trzeba będzie ponieść jeszcze w I kwartale. Zaskoczony jestem kosztami wykonania barier ochronnych, generalnie inwestycja nie przewidywała tego zadania, więc z czego wynika konieczność wykonania barier ochronnych?

Jan Olszewski – wynika to z przepisów obowiązującego prawa drogowego i także wniosku inspektora nadzoru budowlanego, na odcinku remontowanej drogi są skarpy i trzeba tam zamontować bariery ochronne.

Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – czy wynika to z wytycznych Ekofunduszu?

Jan Olszewski – nie.

Wiesław Jemielity – więc można to rozpatrzyć w późniejszym terminie.

Alfred Szymański – sytuacja finansowa jest bardzo trudna, wobec tego należy ograniczyć część proponowanych zadań.

Starosta – mając na uwadze powyższe proponuję następujące rozwiązanie:
1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę przepustu na drodze powiatowej nr 1982B w miejscowości Koty – realizacja w III kwartale 2010 roku.
2. Podział działek w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1965B na odcinku Guty – Kokoszki – realizacja w I kwartale.
3. Wykonanie barier bezprzekładkowych SP-06 w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1934B przebiegającej przez miejscowość Kalinowo – Drozdowo – rozpatrzenie dofinansowania nastąpi po rozliczeniu inwestycji, które aktualnie realizuje przez Samorząd Powiatu.

Członkowie Zarządu nie wnosząc dalszych uwag zaakceptowali propozycję Starosty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.8 Starosta – projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży jest wynikiem mojej inicjatywy. Generalnie ZDP składa się z kilku sekcji, natomiast zmiany w Regulaminie zmierzają do tego, aby połączyć Sekcję Utrzymania – 13 etatów z Sekcją Dróg i Mostów – 5 etatów. W związku z tym powstanie możliwość zagospodarowania zwolnionego etatu kierowniczego. Takie rozwiązanie poprawi efektywność zarządzania i efektywność wszystkich pracujących osób. Jak wiemy na wszystko brakuje pieniędzy, a przede wszystkim na remonty dróg. Zasadniczo wynika to z bieżącej obserwacji i naszych wniosków.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Jan Olszewski – uważam, że połączenie tych sekcji wcale ich nie wzmocni, ponieważ ludzie do utrzymania nie mają wskazanego technicznego wykształcenia.

Starosta – teraz będzie miał Pan dwóch kierowników do wyboru, więc powinien być wybrany kierownik o najlepszym przygotowaniu i największym doświadczeniu.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 93/289/10 z dnia 25 lutego 2010 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych stan zaawansowania prac na drodze powiatowej przebiegającej przez miejscowość Czaplice jest na etapie wydanej już decyzji lokalizacyjnej odnoszącej się do całego odcinka, która czeka na uprawomocnienie. Obecnie zamierzamy wystąpić o decyzje zezwalającą na budowę.

Henryk Kłosiński – kiedy można spodziewać się zrealizowania tej inwestycji?

Jan Olszewski – to zadanie będzie już zrealizowane na początku kwietnia, ewentualnie na spokojnie do połowy kwietnia br.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.10 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – odczytał pismo pana Chrzanowskiego Franciszka zam. Koniecki 21 w sprawie uregulowania stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1926 B Makowskie-Koniecki gm. Jedwabne oraz zapoznał zgromadzonych z mapą geodezyjną przedstawiającą położenie problemowej drogi. Z kolei dodał, że pan Chrzanowski mógł zwrócić się do nas o przejęcie drogi, jednak wstąpił do sądu w 2005 roku z pozwem przeciwko Powiatowi, sąd oddalił pozew i wnioskodawca pozostał bez odszkodowania.
Kontynuując omawianie tematu przedstawił możliwe sposoby uregulowania niniejszego problemu (materiały dotyczące powyższego tematu stanowią załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Starosta – czy istnieje możliwość zaproponowania zamiany problemowych działek?

Stanisław Kozikowski – w mojej ocenie taką propozycję możemy wystosować. Jednak na dzień dzisiejszy należy te poszczególne grunty wyodrębnić, to podstawowe zadanie.

Starosta – może warto zaproponować panu Chrzanowskiemu rozprawę pojednawczą?

Stanisław Kozikowski – można zastosować propozycje rozprawy administracyjnej.

Starosta – moim zdaniem należy podjąć działania na rzecz wykazania władztwa we wcześniejszych latach nad tą drogą.

Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – także uważam, że w pierwszej kolejności powinniśmy wykazać władztwo nad tą drogą.

Z kolei członkowie Zarządu uznali, że stanowisko w sprawie regulacji stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1926 B Makowskie-Koniecki gm. Jedwabne zostanie podjęte w późniejszym terminie – po podjęciu działań przez ZDP w Łomży na rzecz wykazania władztwa na ww. drodze.

Ad.11 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Łomżyńskiego jest wynikiem długotrwałego zwolnienia lekarskiego Pana Wicestarosty. Projekt konkretnie przewiduje upoważnienie Starosty Łomżyńskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Łomżyńskiego w zakresie obsługi technicznej umów cywilno-prawnych i innych czynności z tym związanych, a dotyczących utrzymania oraz eksploatacji budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, a także do dokonywania czynności bankowych w granicach tego upoważnienia poprzez umocowanie do podpisywania wszelkich operacji bankowych. Uszczegółowiony wykaz czynności będący przedmiotem upoważnienia jest określony w porozumieniu zawartym w dniu 6 czerwca 2006 r. pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Zakładem Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży. Proponowane rozwiązanie pozwoli na sprawne i efektywne zarządzanie wspomnianą jednostką pomocniczą.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 93/290/10 z dnia 25 lutego 2010 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – projekt uchwały w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu do składania w imieniu powiatu oświadczeń w sprawach majątkowych podobnie jak w poprzednim przypadku jest wynikiem długotrwałego zwolnienia lekarskiego Pana Wicestarosty, który obecnie przebywa w szpitalu. Takie upoważnienie pozwoli na bieżące podpisywanie niezbędnych dokumentów i wykonywanie innych czynności w sprawach majątkowych, np. w przypadku wniosków projektowych. Oświadczenia, o których mowa w § 1 Sekretarz Powiatu będzie składał łącznie ze Starostą Łomżyńskim, a w przypadku braku takiej możliwości z innym członkiem Zarządu Powiatu. Taka możliwość istnieje zgodnie z obowiązującą ustawą o samorządzie powiatowym.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu do składania w imieniu powiatu oświadczeń w sprawach majątkowych została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 93/291/10 z dnia 25 lutego 2010 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.13 1.) Skarbnik Powiatu – Barbara Gorzęba – w projekcie pierwszej uchwały proponowane jest zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 8.494,00 zł z tego: w dziale 758, w rozdziale 75862, § 2008 - 8.380,00 zł w tym: kwota 7.736,00 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z EFS na podstawie umowy z 16 czerwca 2008 roku zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku a Powiatem Łomżyńskim na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości rynku pracy w ramach POKL ze środków EFS”; oraz kwota 644,00 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z EFS na realizację zadań z projektu „ Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki” w oparciu o umowę z 12 czerwca 2009 roku. Natomiast w dziale 853, rozdziale 85395 w § 2009 zwiększa się wydatki o kwotę 114,00 zł dotacji celowej w części dotyczącej współfinansowania krajowego na wydatki bieżące w związku z realizacją w/w projektu pn. „Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki”. W projekcie także dokonuje się przeniesienia środków w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na kwotę 22.802,00 zł i tak zmniejsza się wydatki w rozdziale 85333 o kwotę 22.802,00 zł, a zwiększa się w rozdziale 85395 o kwotę 22.802,00 zł. Są to przesunięcia niezbędne są do zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu EFS Dz. 6.1.2.”Podniesienie jakości usług rynku pracy” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 93/292/10 z dnia 25 lutego 2010 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

2.) Skarbnik Powiatu – Barbara Gorzęba – w projekcie kolejnej uchwały proponowane jest zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 109.672,00 zł z tego w dziale 758, rozdziale 75862, § 2008* o kwotę 93.221,00 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z EFS; oraz w dziale 853, rozdziale 85395, § 2009** o kwotę 16.451,00 zł dotacji celowej w części dotyczącej współfinansowania krajowego na wydatki bieżące w ramach umowy z dnia 30 września 2009 r roku zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego a Powiatem Łomżyńskim a Powiatem Łomżyńskim na dalszą realizację projektu w 2010 roku pn. „Akademia Efektywnej nauki - programy rozwojowe dla szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego” w ramach POKL ze środków EFS”. Poszczególne wydatki zapisano zgodnie ze szczegółowym budżetem projektu na 2010 rok, który stanowi załącznik do umowy. Wspomniany projekt jest nakierowany na grupę docelową, którą stanowią uczniowie, nauczyciele ze szkół podstawowych z terenu Województwa Podlaskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 93/293/10 z dnia 25 lutego 2010 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

3.) Skarbnik Powiatu – Barbara Gorzęba – ten projekt uchwały przewiduje zwiększenie planu dochodów i wydatków z budżetu powiatu w dziale 758 w rozdziale 75862 o kwotę 102.850,00 zł tzw. płatności w części dotyczącej współfinansowania z EFS i plan finansowy Starostwa Powiatowego w Łomży ze środków w/w dotacji na realizację zadań w ramach projektu pn. „Bliżej ludzi, bliżej pracy – wsparcie dla utworzenia zakładu aktywności zawodowej”. Projekt skierowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża. Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym, niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia tych osób poprzez przeszkolenia zawodowe, indywidualne wsparcie specjalistyczne i podjęcie działań w kierunku powołania Zakładu Aktywności Zawodowej. Okres realizacji projektu od 1 lutego 2010 roku do 29 lipca 2011 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 93/294/10 z dnia 25 lutego 2010 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Ad.14 Skarbnik Powiatu – Barbara Gorzęba – roczne kwoty części subwencji ogólnej oraz o planowanych udziałach w podatku PIT przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2010 dla powiatu łomżyńskiego uległy zmianie jedynie w części dotyczącej subwencji ogólnej – została ona zmniejszona o kwotę ponad 23.500 zł. Jak wiemy została w naszej uchwale budżetowej rezerwa oświatowa, z której pokryjemy – skorygujemy te zmniejszenie. Poza tym od Wojewody Podlaskiego otrzymaliśmy informacje, że dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych nie uległy zmianie. Z kolei pragnę zaznaczyć, że w naszym przypadku zwrot w udziale w podatku to na szczęście tylko 12.000 zł

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.15 Starosta – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego wynika z tego, że jestem zatrudniony w projekcie „Bliżej ludzi, bliżej pracy – wsparcie dla utworzenia zakładu aktywności zawodowej” realizowanego w ramach POKL priorytet VII – Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Łomży, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Doświadczenie w tym zakresie będzie jest dla mnie istotne, ponieważ specjalizuję się w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – wg obowiązujących norm i przepisów można wynagradzać członków zarządu, którzy aktywnie uczestniczą przy realizacji projektów w ramach POKL. Koszty zarządu stanowią koszt pośredni realizacji projektu i dotyczą wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki – czyli kierownika jednostki. W związku z tym dla Starosty przewidziana jest kwota 355 zł brutto za każdy miesiąc realizacji projektu co stanowi 5 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na okres 1 luty 2010 rok – 31 grudzień 2010 rok. Obecnie dodatek specjalny wynosi 34 % tj. 2.414 zł, natomiast po przyjęciu uchwały będzie wynosił 39 % tj. 2.769 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwał Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego został przyjęty 3 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

Ad.16 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego dotyczy przekazania sprzętu komputerowego, który nie jest już przez nas wykorzystywany i w związku z tym może być przekazany potrzebującym jednostkom. W tym przypadku ma być użytkowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, który zwrócił się do nas z wnioskiem o wygospodarowanie używanego sprzętu komputerowego. Konkretnie jest to 1 zestaw komputerowy, 1 drukarka laserowa HP i 1 drukarka kolorową HP. Wcześniej znajdował się on w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 93/295/10 z dnia 25 lutego 2010 roku stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

Ad.17 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

Następnie Starosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 93-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 5 mar 2010 11:17
Data opublikowania: piątek, 5 mar 2010 11:19
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2000 razy