BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 98/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 maja 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.30.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu z 97-ego posiedzenia Zarządu.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za I kwartał Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za I kwartał 2010 r. Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
3. Przyjęcie projektu porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo.
4. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o stanie inwestycji drogowych zapisanych w budżecie powiatu i nowych inwestycji.
 wniosek o przekazanie z rezerwy 22.000 zł na dodatkowy przepust na inwestycji z Ekofunduszu na terenie gminy Piątnica.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania nieruchomości i przekazanie jej w użyczenie.
6. Podjęcie 5 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
7. Przyjęcie 2 projektów uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 r.
8. Zapoznanie z 2 uchwałami Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczące uchybień w uchwałach Zarządu Powiatu.
9. Zapoznanie z porządkiem obrad XXXV-ej sesji Rady Powiatu.
10. Sprawy różne
 Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przekazania 10.100 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 97-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 97-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Dyrektorowi ZPOZ w Łomży.

Stanisław Studencki – I kwartał br. był wyjątkowo trudny dla ZPOZ, co wynika z wyjątkowo długiej i ostrej zimny. Wobec tego zużycie materiałów mamy na poziomie jak za 6 miesięcy. Największe przekroczenie wystąpiły w zużyciu węgla i oleju opałowego oraz w kosztach remontów i napraw spowodowanych przez zimę. Pomimo tych trudności osiągnęliśmy nadwyżkę w kwocie ponad 23.000 zł. W tak niesprzyjających warunkach wynik ten uważam za bardzo dobry (pełna teść sprawozdania finansowego za I kwartał Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za I kwartał 2010 r. Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 98/313/10 z dnia 12 maja 2010 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.3 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – projekt porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo został wstępnie uzgodniony przez nasze samorządy. Gmina proponuje kwotę 800.000 zł. Zakres zadań przypisanych Gminie i Powiatowi jest wymieniony w przełożonym projekcie porozumienia. Nie przewidujemy przy tej inwestycji żadnych zagrożeń (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Starosta – poprosiłem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przygotowanie informacji nt. stanu inwestycji drogowych zapisanych w budżecie powiatu oraz nowych inwestycji. Temat ten zostanie dokładnie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Powiatu. W dniu dzisiejszym przeprowadzimy analizę, aby być kompleksowo przygotowanym na sesję, gdzie z pewnością padnie wiele drobiazgowych pytań (komplet materiałów dotyczących powyższego tematu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – zaczynając od Gminy Przytuły, na którą mamy podpisane umowy na wykonanie projektów technicznych na 2 drogi: Przytuły – Borawskie – Mieczki Czarne – długość 2,2 km. Druga dokumentacja na odcinek Przytuły Supy – termin realizacji podobnie jak wcześniej do 15 czerwca. Czas realizacji przewidziany jest na wrzesień/październik.

Starosta – kiedy będzie gotowa dokumentacja na Mieczki?

Jan Olszewski – 15 czerwca br. We wrześniu będziemy mieli wydane pozwolenie na budowę. Porozumienie na miejscowość Trzaski będzie niebawem gotowe. Wójt zabezpieczył kwotę 100.000 zł. Gmina ma zakupić materiały a my wykonamy powierzchniowe utrwalenie. Planujemy realizację tej inwestycji w czerwcu/lipcu br.

Kolejna Gmina to Jedwabne. Wójt jest zainteresowany na opracowanie dokumentacji na odcinku przez miejscowość Stryjaki – Pawełki oraz zainteresowany jest złożeniem projektu na tzw. schetynówki przy pokryciu udziału własnego po 25 % w kwestii dokończenia ciągu nadbiebrzańskiego. Dokumentacja jest gotowa na ten odcinek.

Starosta – na sesji proszę przedstawić wszystkie inwestycje wyszczególnione w załączniku inwestycyjnym oraz nowe inwestycje.
Jak z inwestycją na odcinku Olszewo Góra?

Jan Olszewski – w technologii asfaltowej należy realizować tę inwestycję, bruk ma 3,5 szerokości i jest mocno zdewastowany. Poza tym Burmistrz nie uważa tej inwestycji za priorytetową w najbliższych latach. Przebudowa przepustu to około 20.000 zł.

Na terenie Gmina Wizna mamy dokończenie odcinek w technologii powierzchniowego utrwalenia, jest opracowywana dokumentacja na odcinek Janczewo – Bronowo. Ma być gotowa do 15 czerwca br. Długość odcinka 2,2 km.

Starosta – co w tym roku jeszcze zdążymy zrobić?

Jan Olszewski – zależy to od wielkości przeznaczonych środków, przewidziana jest technologia asfaltowa.
Ponadto jest opracowana dokumentacja na odcinek Kokoszki – Guty, na ten odcinek mamy 190.000 zł i Gmina Wizna ma dołożyć 70.000 zł. Pozwoli to na zmodernizowanie około 400 m w technologii asfaltowej.

Starosta – kiedy w Kokoszkach będzie realizowane zadanie?

Marek Przysiuda – Z-ca Dyrektora ZDP – w tej chwili zbieramy opinie od różnych instytucji.

Jan Olszewski – po przetargach, w sierpniu.

Starosta – co z Zanklewem?

Jan Olszewski – jest już zakupiony materiał i pozostało go wbudować.

Z-ca Dyrektora ZDP – zostanie zrealizowany odcinek od Jarnut do końca wsi.

Jan Olszewski – na terenie Gminy Śniadowo mamy już wydane pozwolenie na odcinek Boguszyce.
Odcinek Czaplice – Szczepankowo – prowadzimy rozmowy w kwestii podpisania porozumienia.

Starosta – tę inwestycję możemy dofinansować w wysokości 30 %, do sesji należy zawrzeć porozumienie w tym przedmiocie.

Jan Olszewski – dalej w Gminie Łomża pozostało dokończenie powierzchniowego utrwalenia przez miejscowość Wyrzyki. Na odcinku ponad 1 km trzeba będzie jeszcze jedną warstwę położyć. Na całość brakuje około 70.000 zł.

Starosta – z bieżącego utrzymania trzeba dokończyć tę inwestycję.

Jan Olszewski – na Gminie Łomża opracowujemy dokumentację na Łochtynowo – Konarzyce. Z tym, że przebudowa mostku będzie kosztować 25.000 zł oraz na drogę zabrakło 10.100 zł.

Wicestarosta – w mojej ocenie należy zlecić wykonanie dokumentacji, aby wykonać cały ciąg drogowy, wobec tego należy znaleźć brakujące 10.000 zł.

Z-ca Dyrektora ZDP – dokumentacja na mostek będzie bardziej pracochłonna i trzeba na nią zaplanować więcej czasu. Popieram zdanie Pana Wicestarosty.

Starosta – co ze Starą Łomżą i Siemieniem?

Jan Olszewski – Wójt sam postanowił dokończyć zadanie w postaci dokończenia chodnika.

Z-ca Dyrektora ZDP – my stanęliśmy na stanowisku, że chodnik i ścieżka rowerowa powinna być wykonana po wykonaniu projektu, na dzień dzisiejszy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu.
Myślę, że Wójt zrezygnował z budowy chodnika bez projektu. Rybno na tym terenie daje jeszcze większe możliwości na pozyskanie środków zewnętrznych.

Wicestarosta – Wójt nie sprecyzował na dzień dzisiejszy żadnej koncepcji. Wobec tego musimy poczekać na plan zagospodarowania przestrzennego.

Starosta – przy każdym przedsięwzięciu należy przygotowywać projekt porozumienia i podczas negocjacji mieć gotową propozycję porozumienia. W przeciwnym razie rozmowy i negocjacje zbyt długo trwają i niepotrzebnie tracimy czas.

Mieczysław Chojnowski – w Szczepankowie na ternie Gminy Śniadowo jest potrzeba wybudowania chodnika przy cmentarzu, w tej kwestii proboszcz lokalnej parafii wyraża duże poparcie dla tej inicjatywy. Z pewnością Wójt także poprze tą inicjatywę. Proszę o rozmowy w sprawie zawarcia stosowanego porozumienia.

Jan Olszewski – na terenie Gminy Zbójna mamy zaplanowane 135.000 zł na budowę chodnika. Rozmawialiśmy także na temat przebudowy parkingu, ale w tej chwili jest to własność parafii więc nie będziemy inwestować na terenie, którego właścicielem jest inny podmiot.

Starosta – co z mostem na terenie gminy Zbójna, który wymaga modernizacji? Gmina proponuje nam przekazanie tego mostu

Z-ca Dyrektora ZDP – jest to dość długi most ponad 20 m, jest on na rzecze Szkwie, wymaga on kompleksowej przebudowy, koszt tej inwestycji będzie bardzo duży. Wobec tego nie popieram przejmowania tego mostu.

Jan Olszewski – na terenie Gminy Nowogród realizujemy inwestycję na odcinku przez Kupninę i Serwatki. Powiat uczestniczy w wysokości 753.000 zł. Oszczędności w ramach NPPDL pozwalają na stwierdzenie, iż inwestycja ta najprawdopodobniej zostanie dokończona.
Na odcinku Jankowo – Młodzianowo planujemy modernizację, jednak w tej sprawie prowadzimy negocjacje. Nasz udział na odcinku przez Kupninę i Serwatki jest bardzo wysoki więc oczekujemy pokrycia udziału własnego przez Gminę i Miasto Nowogród.
Na terenie Gminy i Miasta Nowogród realizujemy budowę chodnika, jednak nie mamy jeszcze zapewnionego finansowania, dokumentację już opracowaliśmy.

Na terenie Gminy Piątnica – realizujemy tzw. ciąg ząbkowy – inwestycję ze środków Ekofunduszu. W tym przypadku brakuje nam środków na zjazdy. Jeden zjazd to koszt 22.400 zł.

Starosta – jaki jest ostateczny koszt barier linowych?

Jan Olszewski – 174.000 zł.
Dodatkowo na terenie Gminy Piątnica negocjujemy wykonanie dokumentacji na odcinek Piątnica – Drozdowo. Ciągłe rozmowy prowadzimy z właścicielami przyległych działek, aby było jak najmniej skarg i nieporozumień.
Mamy nierozwiązany problem z odcinkiem w Kobylinie. Brakuje nam środków na wykupy.

Starosta – trzeba mieć przygotowane konkretne porozumienia, część gmin ma oszczędności z przetargów. Czy w Niewodowie możliwe jest wybudowanie chodnika – co proponuje Wójt?

Jan Olszewski – w pierwszej kolejności musi być przebudowana droga.

Starosta – jak z przebudową drogi przez Wyrzyki?

Jan Olszewski – nie mamy konkretnych ustaleń.

Starosta – więc należy przygotować projekt porozumienia do przedyskutowania z Wójtem.
Ponadto proboszcz prosił o przebudowanie kawałka drogi w Dobrzyjałowie. Pozostało około 100 metrów. Odbywa tam się dużo uroczystości.

Jan Olszewski – tam jest bruk, nie mamy żadnego projektu, możemy jedynie wyrównać największe nierówności i wyciąć krzaków.
To wszystkie inwestycje, które realizujemy. Proszę o uwzględnienie wniosku o przekazanie z rezerwy 22.000 zł na dodatkowy przepust na inwestycji z Ekofunduszu na terenie gminy Piątnica.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o przekazanie z rezerwy 22.000 zł na dodatkowy przepust na inwestycji z Ekofunduszu na terenie gminy Piątnica – odcinek Drozdowo – Kalinowo – został zaakceptowany 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia wniosku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Starosta – proszę o przełożenie środków na zakup samochodu w kwocie 100.000 zł na zadania inwestycyjne na drogach.

Alfred Szymański – zwrócił uwagę na potrzebę zmodernizowania odcinka Jeziorko – Wyrzyki.

Z-ca Dyrektora ZDP – co będziemy robić z odcinkiem przez Łochtynowo?

Starosta – po zbilansowaniu wszystkich braków będziemy mogli stwierdzić czy zostaną jakieś środki na tę drogę. Z tym, że musimy zostawić chociaż minimalną rezerwę. Z tego powodu konieczne będzie przełożenie środków na zakup samochodu.

Wicestarosta – podkreślił, że ważnym aspektem jest to, aby dołożyć starań w celu wykonywania dokumentacji na całe ciągi drogowe. Wszystkiego nie da się przewidzieć – jakie prace dodatkowe będą konieczne. Z pewnością będą jakieś oszczędności w ramach rozstrzygnięć przetargowych.

Starosta – do sesji Rady Powiatu należy przygotować się bardziej szczegółowo, szczególną uwagę proszę poświęcić między innymi inwestycjom na ternie gminy Nowogród, o które radna Barbara Zalewska zawsze dopytuje.
Jakie inwestycje mają być zgłoszone do NPPDL?

Jan Olszewski – proponuję odcinek Śniadowo – Osobne i ciąg nadbiebrzański. Na te dwa odcinki mamy gotową dokumentację.

Starosta – to proszę przygotować konkretne porozumienia w tym przedmiocie, nasz udział nie powinien przekraczać 25 % wartości zadania, bowiem z budżetu państwa jest w tym zakresie dofinansowanie w wysokości 50 %.
Musimy mieć gotowe projekty z dokumentacją, abyśmy przy ogłaszaniu konkursów mogli niezwłocznie zgłosić swoje drogi.

Jan Olszewski – niepokoi mnie odłożenie zakupu samochodu, ponieważ obecne auto trzykrotnie już uległo zapaleniu, one jest w bardzo złym stanie technicznym.

Starosta – zwiększyły się koszty i na dzień dzisiejszy nie mamy możliwości przekazania środków na zakup nowego auta. Każdy powinien z nas wiedzieć, że w tym roku absolutnie rekordową kwotę przeznaczamy na inwestycje i utrzymanie dróg.

Henryk Kłosiński – park maszynowy w ZDP w ciągu ostatnich kilku lat bardzo istotnie zmodernizowaliśmy.

Jan Olszewski – dzięki temu udało nam się zniwelować skutki tak ciężkiej zimy.

Starosta – proszę przygotować wniosek o przekazanie działki na nasze potrzeby przez Zarząd Województwa. Uważam, że są realne szanse na otrzymanie tej działki, bowiem obecna kadencja samorządowa zmierza ku końcowi.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu. Z kolei została ogłoszona dziesięciominutowa przerwa.

Ad.5 Starosta – projekt uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania nieruchomości i przekazanie jej w użyczenie dotyczy części nieruchomości położonej we wsi Drozdowo o pow. 0,1100 ha. Umowa była zawarta dnia 4 kwietnia 2001r. pomiędzy Powiatem Łomżyńskim, a Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Konkretnie rozwiązanie umowy dotyczy budynku gospodarczego wraz z udziałem 49/194 w gruncie, niezbędnym do funkcjonowania tego budynku. Faktycznie budynek ten był już wcześniej wykorzystywany przez Muzeum, natomiast ZPOZ w zasadzie nie korzystał z niego. Użyczenie nieruchomości ma nastąpić na cele związane z działalnością statutową Muzeum, być może zostanie tam zlokalizowana wypożyczalnia rowerów, dzięki czemu Muzeum powinno osiągać pewne zyski.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie rozwiązania umowy użytkowania nieruchomości i przekazanie jej w użyczenie została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 98/314/10 z dnia 12 maja 2010 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Ad.6 1.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w projekcie uchwały zwiększa się plan dochodów oraz wydatków z budżetu o kwotę 93.221,00 zł w dziale i rozdziale, który został podany w przedłożonych dokumentach. Wynika to z płatności w części dotyczącej współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. Przy klasyfikowaniu dochodów, których źródłem jest budżet środków europejskich należy stosować czwartą cyfrę „ 7” zamiast „ 8”.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 98/315/10 z dnia 12 maja 2010 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

2.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym projekcie uchwały zwiększa się plan dochodów oraz wydatków z budżetu o kwotę 52.325,00 zł, która stanowi płatność w części dotyczącej współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy z 16 czerwca 2008 roku zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku a Powiatem Łomżyńskim na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości rynku pracy w ramach POKL ze środków EFS”. Plan dochodów zmniejsza się w dziale 758, rozdziale 75862 § 2008 o ww. kwotę, analogicznie do poprzedniej sytuacji – w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. Przy klasyfikowaniu dochodów, których źródłem jest budżet środków europejskich należy stosować czwartą cyfrę „ 7” zamiast „ 8”.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 98/316/10 z dnia 12 maja 2010 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

3.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym projekcie uchwały zwiększa się plan dochodów w dziale 758, w rozdziale 75862, § 2007 o kwotę - 8.380,00 zł z tego:
- kwota 7.736,00 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z EFS na podstawie umowy Nr UDA-POKL.06.01.02-20-005/08-00 z 16 czerwca 2008 roku zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku a Powiatem Łomżyńskim na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości rynku pracy w ramach POKL ze środków EFS”;
- kwota 644,00 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z EFS na realizację zadań z projektu „Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki” w oparciu o umowę UDA-POKL.06.01.01-20-025/09-00 z 12 czerwca 2009 roku;
i jednocześnie zmniejsza się plan dochodów budżetu w dziale 758, rozdziale 75862, § 2008 o kwotę 8.380,00 zł z tego:
- kwota 7.736,00 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z EFS na podstawie umowy Nr UDA-POKL.06.01.02-20-005/08-00 z 16 czerwca 2008 roku zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku a Powiatem Łomżyńskim na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości rynku pracy w ramach POKL ze środków EFS”;
- kwota 644,00 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z EFS na realizację zadań z projektu „Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki” w oparciu o umowę UDA-POKL.06.01.01-20-025/09-00 z 12 czerwca 2009 roku. to także wynika ze zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Po stronie wydatkowej zwiększa się plan wydatków z budżetu powiatu w dziale 758 w rozdziale 75862 o kwotę 8.380,00 zł tzw. płatności w części dotyczącej współfinansowania z EFS w tym:
- kwotę 7.736,00 zł w planie finansowym wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży ze środków w/w dotacji w tym: § 4017 – 6.576,00 zł; § 4117 – 999,00 zł; § 4127 -161,00 zł.
- kwotę 644,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży w § 4177 na realizację zadań w ramach projektu pn. „Kwalifikacje na czasie- praca w zasięgu ręki”.
Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków z budżetu powiatu w dziale 758 w rozdziale 75862 o kwotę 8.380,00 zł w tym:
- kwotę 7.736,00 zł w planie finansowym wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży ze środków w/w dotacji w tym: § 4018 – 6.576,00 zł; § 4118 – 999,00 zł; § 4128 -161,00 zł.
- kwotę 644,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży w § 4178 na realizację zadań w ramach projektu pn. „Kwalifikacje na czasie-praca w zasięgu ręki”.
Nowa klasyfikacja jest zgodna z w/w rozporządzeniem.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 98/317/10 z dnia 12 maja 2010 roku stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

4.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejna uchwała dotyczy zwiększenia planu dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę 102.850 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z EFS na realizację zadań z projektu „Bliżej ludzi, bliżej pracy – wsparcie dla utworzenia zakładu aktywności zawodowej” na podstawie umowy zawartej w dniu 12 lutego 2010 r. Wobec tego zmniejsza się plan dochodów budżetu w dziale 758, rozdziale 75862, § 2008 o kwotę 102.850 zł – w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 98/318/10 z dnia 12 maja 2010 roku stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

5.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w ostatnim projekcie uchwały zmniejsza się rezerwę celową „drogową”, dział 758, rozdział 75818, § 6800 o kwotę 109.859 zł i zwiększa się z tych środków plan finansowy wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 109.859 zł z przeznaczeniem:
1) 54.600,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej:
a) na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1937B- gmina Łomża (początek opracowania w m. Stara Łomża od granicy działek 133/6 i 133/5 koniec opracowania w m. Siemień do granicy działek 280 i 281) - 8.000 zł;
b) w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1833B na odcinku drogi 648 do m. Mieczki gm. Przytuły – 23.800,00 zł;
c) na przebudowę drogi powiatowej nr 1964B Bronowo – Janczewo gm. Wizna – 2.800,00 zł.
2) 55.259,00 zł na dofinansowanie wykonania barier i wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie gruntów pod drogę w związku z realizacją zadania pn. „Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową nr 1934B Piątnica – Drozdowo – Wizna” dofinansowanego przez Fundację Ekofundusz w Warszawie.
Wniosek w przedmiotowej sprawie wpłynął do Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dniu 29 kwietnia 2010 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 98/319/10 z dnia 12 maja 2010 roku stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

Ad.7 1.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 r. także ma związek ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, podobnie jak poprzednie przedstawione uchwały. Generalnie dokument ten ma charakter porządkowy. W projekcie zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 9.337.513,00 zł w dziale 600, rozdziale 60014, w tym: § 6207 - 5.602.508 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z budżetu środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; § 6309 - 3.735.005,00 zł tj. wkład własny Beneficjenta sfinansowanego ze środków gminy Piątnica na podstawie porozumień zwartych z Wójtem Gminy Piątnica. Po stornie wydatkowej zwiększa się plan wydatków z budżetu powiatu o kwotę 9.337.513,00 zł w dziale 600, rozdziale 60014 i plan finansowy wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w tym: § 6057 – 5.602.508,00 zł i § 6059 – 3.735.005,00 zł na realizację projektu pn. „Przebudowa ciągu drogowego na odc. Kownaty – Olszyny – Wiktorzyn – Żelechy – Kosaki wynosi 9.337.512,11 zł, który realizowany będzie na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Podlaskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 60% i gminy Piątnica 40%.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. projekt stanowi załącznik nr 14 do protokołu).

2.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym projekcie uchwały Rady Powiatu dokonuje się zmiany klasyfikacji środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów unijnych poprzez:
1) zmniejszenie w planie dochodów budżetu powiatu w dziale 758, rozdziale 75862, § 2007 o kwotę 324.776 zł;
2) zwiększenie planu dochodów w dziale 853, rozdziale 85395, § 2007 o kwotę 324.776,00 zł , co wskazano w załączniku Nr 1
3) oraz zmniejszenie w planie wydatków budżetu powiatu w dziale 758, rozdziale 75862 o kwotę 324.776 zł w rozbiciu na poszczególne paragrafy.
4) Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia zmiany w planie wydatków powiatu , które zostały dokonane postanowieniami Uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXX/166/2010 z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok (załącznik nr 1 do uchwały).
Zmiany, które zawarto w planie zadań inwestycyjnych na kwotę 832.332,00 zł, zgodnie z postanowieniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, zawartym w Uchwale Nr 1224/10 z dnia 9 kwietnia 2010 roku należy wprowadzić w planie wydatków budżetowych..

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. projekt stanowi załącznik nr 15 do protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zapoznała zgromadzonych z 2 uchwałami Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczącymi uchybień w uchwałach Zarządu Powiatu (kopia powyższych dokumentów stanowią załączniki nr 16 i nr 17 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.9 Starosta odczytał proponowany porządek obrad XXXV-ej sesji Rady Powiatu (kopia powyższego dokumentu stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).
Reasumując Starosta poprosił gł. specjalistę Wydziału ORiK – Marcina Pieńkowskiego o konsultacje z pracownikiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego w sprawie przedstawienia na sesji referatu nt. grup producenckich.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.10 Przechodząc do spraw różnych Starosta odczytał wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przekazania 10.100 zł na opracowanie dokumentacji projektowej (wniosek stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.
W zarządzonym głosowaniu ww. w niosek został zaakceptowany 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 98-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 1 cze 2010 09:12
Data opublikowania: wtorek, 1 cze 2010 09:13
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2137 razy