BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 101/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 czerwca 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.30, natomiast zakończenie o godzinie 10.10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymańsk - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu z 100-nego posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży lokali we wsi Gać gm. Łomża.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wypowiedzenia wysokości opłat za grunt oddany w użytkowanie wieczyste i upoważnienia Starosty i Wicestarosty Łomżyńskiego do dokonania czynności w tym zakresie.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, umorzeń, odroczeń lub rozkładania na raty w spłacie należności mających charakter cywilno-prawny, przypadający Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego (sprzęt elektroniczny).
12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego (meble biurowe).
13. Zapoznanie z porządkiem obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu.
14. Sprawy różne:
1) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
2) Rozpatrzenie 3 wniosków złożonych przez Dyrektora ZDP w Łomży.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 100-nego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 100-nego posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Geodezji, kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Stanisław Kozikowski – stanowisko, które powinien zając Zarząd Powiatu dotyczy sprzedaży lokali we wsi Gać gm. Łomża. Przypomnę, że z poparciem Zarządu a na wniosek Dyrektora ZPOZ została przyjęta koncepcja zbycia trzech lokali mieszkalnych należących do Powiatu a zlokalizowanych w miejscowości Gać na potrzeby najemców tych lokali. Na potrzeby procedury wspomnianego zbycia lokali został opracowany projekt wyodrębnienia lokali i sporządzono szacunki gruntu, także podjęta został podjęta przez Radę Powiatu uchwała o udzieleniu 50 % bonifikaty na te lokale. Następnie najemcy zostali powiadomieni o tym fakcie i zostało to podane do publicznej wiadomości. Najemcy wypowiedzieli się różnie na skierowaną informację. Pierwszy stwierdził, że zbyt późno Rada Powiatu wypowiedziała się w tej kwestii. Drugi uznał, że nie posiada możliwości finansowych, które zaproponowała Rada Powiatu, trzeci natomiast zaproponował dalsze zmniejszenie udzielonej bonifikaty. Zgodnie z uwarunkowaniami, o których informowaliśmy najemców, jeżeli nie udzielą oni odpowiedzi w ciągu 14 dni, to zostanie uznane, że rezygnują z możliwości pierwszeństwa wykupu tych lokali (materiały dotyczące powyższego zagadnienia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Starosta – zwrócił uwagę na fakt, że ZPOZ musi dokładać znaczące środki do wynajmowanych mieszkań. Nawiązując do powyższego podkreślił, że należy podjąć działania, które zmniejszą straty ZPOZ z ww. powodu.

Henryk Kłosiński – będąc podobnego zdania zaznaczył, że należy ustalić takie stawki czynszów, aby ZPOZ nie ponosił strat.

Z kolei członkowie Zarządu Powiatu – po dokonaniu analizy w zakresie możliwości rozwiązania przedstawionego problemu – 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zajął następujące stanowisko: „Zarząd Powiatu postanawia:
1. Odstąpić od sprzedaży lokali nr 1, 2 i 3 w budynku zlokalizowanym we wsi Gać, gmina Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 44 o pow. 0,22 ha.
2. Powiadomić o zajętym stanowisku Dyrektora ZPOZ w Łomży.
3. Zobowiązać Dyrektora ZPOZ w Łomży do egzekwowania należnych opłat ustalonych w umowach najmu oraz do ustalania czynszów i opłat z tytułu najmu lokali zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących wysokości ustalania stawek czynszowych”.

Ad.3 Starosta ponownie udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Geodezji, kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Stanisław Kozikowski – projekt uchwały w sprawie wypowiedzenia wysokości opłat za grunt oddany w użytkowanie wieczyste i upoważnienia Starosty i Wicestarosty Łomżyńskiego do dokonania czynności w tym zakresie wynika z postanowień Zarządu, które zapadły w dniu 15 kwietnia br. Pragnę przypomnieć, że pani Justyna Frankowska wystąpiła z wnioskiem o udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty za użytkowanie wieczyste działki nr 20248/1 uzasadniając to tym, iż na działce tej znajduje się obiekt zabytkowy. Było to w części zgodne z prawdą, wobec tego w części ten wniosek zastał uznany. Dodatkowo Zarząd stwierdził, że należy także zaktualizować opłatę za zmianę wartości gruntu, ponieważ ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2008 roku. Wobec tego połączono te dwie kwestie. Także działki należące do ROK w Łomży, jako w jednym kompleksie, Zarząd polecił ich przeszacowanie. Analogicznie postąpiono z wnioskiem Państwa Justyny i Tomasza Frankowskich o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty za użytkowanie wieczyste działki nr 20248/2.
Należy podkreślić, że w ramach podjętych działań przedmiotowe opłaty – po udzieleniu stosownej bonifikaty i następnie przeszacowaniu wartości – wzrosły o kilkanaście procent.

Starosta – czy istnieje jakiś tytuł do umorzenia ww. należności?

Stanisław Kozikowski – jedynie możemy odroczyć płatność – po złożeniu przez zainteresowanego odpowiedniego wniosku. Pragnę zaznaczyć, że w mojej ocenie wysokość tych opłat – biorąc pod uwagę lokalizację nie jest wysoka.
Dodam także, że paragraf 1 przewiduje wypowiedzieć wysokość dotychczasowej opłaty rocznej za grunt stanowiący własność Powiatu Łomżyńskiego, oddany w użytkowanie wieczyste następującym użytkownikom: 1) Justyna Frankowska – dz. nr. 20248/1 o pow. 0,2738 ha, 2) Tomasz i Justyna Frankowscy – dz. nr. 20248/2 o pow. 0,1033 ha, 3) Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – dz. nr 20248/3, 20248/4, 20248/5 o łącznej pow. 0,3206 ha.
W punkcie drugim proponuje upoważnić Starostę i Wicestarostę do podpisania wypowiedzeń opłat za użytkowanie wieczyste podmiotom wymienionym w ust.1.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wypowiedzenia wysokości opłat za grunt oddany w użytkowanie wieczyste i upoważnienia Starosty i Wicestarosty Łomżyńskiego do dokonania czynności w tym zakresie została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 101/324/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.4 Karolina Przybyłek – Naczelnik Wydziału Komunikacji – w związku z ustawą z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym wysokość za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych ustala rada powiatu. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku: pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; nie okazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju; przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób w przypadku, gdy: kierowała nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu lub nie posiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu. Także w przypadku kiedy stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska. Decyzję o przemieszczaniu lub usunięciu pojazdu z drogi podejmuje policjant, strażnik gminy (miejski) lub osoba dowodząca akcją ratowniczą. Usunięty pojazd umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Ponieważ przepisy nie określają szczegółowych zasad wyznaczania wysokości opłat, dając w tym względzie swobody wybór radom powiatu, propozycja przedstawiona w projekcie uchwały opracowana została w oparciu o zaproponowane ceny usług przez podmioty, które zadeklarowały gotowość świadczenia usług w zakresie usuwania i parkowania pojazdów jak również rozwiązania funkcjonujące w innych powiatach. Wyznaczenie jednostek następuje na czas określony, nie dłużej niż 3 lata.

Starosta – obecny projekt uchwały różnicuje poszczególne elementy, np. wyciągnięcie i odholowanie pojazdu na parking strzeżony, który utknął w rowie ma inną stawkę od samego odholowania pojazdu.
Spory w problemowej kwestii były dość duże, przedsiębiorcy za wszelką cenę chcieli wymusić ustalenie wyższych stawek, jednak nie podaliśmy się ich presji.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.5 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że nowa ustawa o finansach publicznych obowiązująca od 1.01.2010 roku zmienia zasady przygotowywania projektu budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym art.234 ustawy nakłada na organ stanowiący obowiązek określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ze szczegółowością nie mniejszą niż nakazują przepis nowej ustawy. Z kolei Barbara Gorzęba przedstawiła poszczególne paragrafy projektu uchwały.

Starosta – zwrócił uwagę na fakt, że tworzenie dodatkowych procedur przy opracowywaniu projektu budżetu będzie znacznym utrudnieniem, natomiast nie poprawi to w niczym aktualnej sytuacji.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w tym przypadku także projekt wynika z nowej ustawy o finansach publicznych obowiązującej od 1.01.2010 r. W art. 266 ust. 2 upoważnia ona Radę Powiatu do określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze roku budżetowego oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy. Uchwała w spawie wieloletniej prognozy finansowej zostanie podjęta po raz pierwszy na 2011 rok, dlatego też informacja o jej realizacji przedłożona przez Zarząd Powiatu zostanie w terminie do 31 sierpnia 2011 roku. Z kolei Barbara Gorzęba przedstawiła poszczególne paragrafy projektu uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały także jest konsekwencją nowej ustawy o finansach publicznych obowiązującej od 1.01.2010 r., która w art. 266 ust. 2 upoważnia Radę Powiatu do określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze. Z kolei Barbara Gorzęba przedstawiła poszczególne paragrafy projektu uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – uchwalona w dniu 27 sierpnia 2009 roku nowa ustawa o finansach publicznych oraz ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych wprowadziła zmiany dotyczące m. in. zasad udzielania ulg w spłacie zobowiązań co do których nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Ustawa o finansach publicznych w obecnym brzmieniu przestała obowiązywać z końcem 2009 roku, z tym, że na mocy przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych przepisy wykonawcze wydane na podstawie „starej” ustawy zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie „nowej” ustawy nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 roku.
Nowa ustawa o finansach publicznych inaczej reguluje kwestie dotyczące udzielania ulg w spłacie tych należności w tym przypadających powiatowi jako jednostce samorządu terytorialnego. Przede wszystkim ustawodawca odmiennie traktuje:
a) należności o charakterze cywilnoprawnym – w przypadku należności przypadających jednostce samorządu terytorialnego mogą być one umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,
b) środki publiczne stanowiące niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym (definiując w szczególności jakiego rodzaju są to dochody budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego) – w tym przypadku udzielanie ulg następuje na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
Oznacza to, iż w przeciwieństwie do obecnie obowiązującej uchwały przedmiotem regulacji nowej uchwały mogą być jedynie zasady udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym. Natomiast zasady udzielania tych ulg w stosunku do środków publicznych stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym wynikają z ustawy.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, umorzeń, odroczeń lub rozkładania na raty w spłacie należności mających charakter cywilno-prawny, przypadający Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym projekcie uchwały proponowane jest po stronie dochodowej zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 68.105 zł w dziale 600, rozdziale 60014, § 0970 z tytułu otrzymania refundacji poniesionych kosztów opracowania dokumentacji projektowej w latach 2007-2008 w związku z realizacją projektu pn. ”Przebudowa ciągu drogowego na odc. Kownaty–Olszyny-Wiktorzyn–Żelechy–Kosaki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pismo Instytucji Zarządzającej informujące o pozytywnym zweryfikowaniu wydatków opracowania w/w. dokumentacji wpłynęło w dniu 6 kwietnia 2010 roku, środki zaś przekazane zostały przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 19 kwietnia 2010 roku. Po stronie wydatkowej Zwiększa się plan wydatków z budżetu powiatu o kwotę 68.105 zł w dziale 600, rozdziale 60014, § 4210 i plan finansowy wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na uzupełnienie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup materiałów tj. grysów i emulsji do wykonania remontów cząstkowych istniejących nawierzchni bitumicznych. Wniosek Dyrektora ZDP w Łomży złożony w tej sprawie zaaprobowany został przez Zarząd Powiatu w dniu 14 czerwca 2010 roku. Natomiast zmiany zapisane w § 3 wprowadza się, ponieważ zadanie wykazane w załączniku Nr 1 pod poz. 11 o wartości 150.000 zł pn. ”Przebudowa przepustu w drodze powiatowej Nr 1996B m. Strzeszewo gm. Śniadowo” nie zostanie zrealizowane. Powiat nie uzyskał dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury. Jednocześnie z pozyskanej kwoty został zwiększony plan wydatków o 100.000 zł na zadanie z poz. 6 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1949B – dr. woj. Nr 677 Szczepankowo - Czaplice gm. Łomża i gm. Śniadowo” z 250.000 zł do 350.000 zł. Ogólna wartość przedsięwzięcia określona została na kwotę 1.050.000 zł. Udział Gminy Śniadowo i Gminy Łomża jest taki sam, gdyż wynosi po 350.000 zł. Po uzyskania aprobaty zostanie podpisane porozumienie na wspólną realizację przedsięwzięcia z Gminą Śniadowo i Gminą Łomża. Ponadto z pozostałej kwoty wprowadza się wydatek o wartości 50.000 zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1937B Stara Łomża – Rybno. Wniosek w przedmiotowej sprawie złożony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 14 czerwca 2010 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Ad.10 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – po stronie dochodowej zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.284.215 zł z tego na zadania własne powiatu na kwotę 1.171.215 zł. W dziale 600, rozdziale 60014, § 6260 o kwotę 1.147.215 zł tytułem dotacji celowej na współfinansowanie inwestycji. W dziale 853, rozdziale 85395, § 2007 o kwotę 24.000 zł tj. w części płatności dotyczącej współfinansowania z EFS zadań w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości usług rynku pracy”. Zwiększenie proponowane jest także na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 113.000 zł w dziale 921. W rozdziale 92109, § 2120 o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Kraina Naszych Ojców – aktywne tworzenie tożsamości” przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży. W rozdziale 92118, § 2120 o kwotę 53.000 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Muzeum Przyrody w Drozdowie otwarte dla pokoleń i środowisk” przez Muzeum Przyrody w Drozdowie. Dotacje na realizację wskazanych przedsięwzięć zostały przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Środki zostaną przekazane przez Ministra na rachunek budżetu powiatu po podpisaniu porozumień. Dotacje na poszczególne instytucje kultury zostaną niezwłocznie przelane po otrzymaniu ich przez powiat. Natomiast po stronie wydatkowej zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.284.215 zł. Na zadania własne powiatu na kwotę 1.171.215 zł. W dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 i planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o kwotę 1.147.215 zł tytułem dotacji celowej pozyskanej z Ekofunduszu na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową nr 1934B Piątnica – Drozdowo – Wizna”. W dziale 853, rozdziale 85395 i planie finansowym wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży o kwotę 24.000,00 zł z tego : § 4017 - 20.400,00 zł; § 4117 - 3.100,00 zł; § 4127 - 500,00 zł tj. z części płatności dotyczącej współfinansowanie z EFS zadań w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości usług rynku pracy”. Na Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 113.000 zł w dziale 921 i planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży. W rozdziale 92109, § 2480 o kwotę 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Kraina Naszych Ojców - aktywne tworzenie tożsamości” przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży. Przyznana dotacja przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe. W rozdziale 92118, § 2480 o kwotę 53.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Muzeum Przyrody w Drozdowie otwarte dla pokoleń i środowisk” przez Muzeum Przyrody w Drozdowie. Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na niezbędne wydatki do realizacji projektu, z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 101/325/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

Ad.11 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – projekt uchwały przewiduje przekazać nieodpłatnie nowe wyposażenie zgodnie z załącznikiem do uchwały, stanowiące własność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – Gminie Wizna z przeznaczeniem na wyposażenie Punktu Doradczo-Konsultacyjnego w Wiźnie utworzonego w ramach projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiźnie. Przekazanie tego mienia wg obowiązujących przepisów prawnych musi odbyć się na podstawie uchwały Zarządu Powiatu.

Starosta – Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie zaangażowała się w pomoc potrzebującym poprzez współpracę z nami w ramach projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Jest to nieliczny Ośrodek, który podjął takie działania. Inne ośrodki nie podejmują współpracy w tym przedmiocie, ponieważ uważają, że zbyt dużo czasu należy poświęcić na współdziałanie w tym zakresie. Niestety tracą na tym osoby potrzebujące wsparcia.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 101/326/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

Ad.12 Starosta – projekt kolejnej uchwały dotyczy nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego w postaci mebli biurowych. Konkretnie zamierzamy przekazać nieodpłatnie Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Łomży sprzęty będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu pracy w Łomży: czarne biurko – 6 szt., fotel welurowy – 2 szt., krzesło tapicerowane – 3 szt., fotel biurowy zielony – 3 szt., szafa na akta – 13 szt., szafa ubraniowa – 1 szt., czarna szafa – 1 szt., żaluzje – 3 szt. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Poza tym tak jak dotychczas przekazanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 101/327/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

Ad.13 Starosta – zapoznał zgromadzonych z porządkiem obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu (proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.14 1) Starosta przechodząc do spraw różnych o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

Jan Olszewski – zwróciłem się z wnioskiem o zmianę regulaminu organizacyjnego ZDP w Łomży ponieważ zaszła potrzeba wydzielenia sekcji drogowej spod kierownictwa pana Marka Przysiudy i podporządkowania tego działu Dyrektorowi ZDP. Jest to związane z tym, że małżonka pana Marka Przysiudy pracuje w PBK – jednostki, która jest uczestnikiem przetargów ogłaszanych przez ZDP w Łomży. Ma to na celu uniknięcie podejrzeń o stronniczość. Stąd zachodzi potrzeba podjęcia przez Zarząd Powiatu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Starosta – ma charakter porządkowy i poprawia przejrzystość naszych działań.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 101/328/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

2.) Starosta ponownie o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

a.) Jan Olszewski – pierwszy wniosek dotyczy inwestycji w zakresie przebudowy drogi Szczepankowo – Czaplice – długość 2,37 km. Porozumienie opiewało na kwotę 1.050.000 zł. Najtańsza oferta przekroczyła tę kwotę o blisko 129.000 zł. We wniosku zawarłem prośbę o dodatkowe 20.000 zł na pokrycie kosztów prac dodatkowych, które zawsze występują przy takich inwestycjach. Sprawa jest bardzo pilna, ponieważ po upływie 14 dni będziemy musieli unieważnić przetarg i prace odłożone zostaną o kolejne cenne tygodnie (kopia wniosku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Wicestarosta – po ogłoszeniu kolejnego przetargu kwota realizacji zadania na pewno nie spadnie. Naszą propozycją jest rozłożenie brakującej kwoty na 3 samorządy – po 50.000 zł. Negocjacje w tej sprawie nadal trwają.

Starosta – należy te sprawy dograć do 29 czerwca, ponieważ na posiedzeniu Zarządu przyjmiemy projekty porozumień w tym zakresie.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek w zakresie dodatkowego dofinansowania przebudowy drogi Szczepankowo – Czaplice – o długość 2,37 km został zaakceptowany 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

b.) Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – kolejny wniosek dotyczy inwestycji drogowej na terenie gminy Przytuły. Dodatkowa kwota wynosi niespełna 7.000 zł – które nasz powiat ma zabezpieczyć, pozostała kwotę – znacznie większą zabezpieczy gmina Przytuły (kopia wniosku stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek w zakresie dodatkowego dofinansowania przebudowy drogi Kubra Stara – Kubra Nowa został zaakceptowany 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

c.) Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – także zwróciłem się o zwiększenie budżetu o kwotę 1.147.215 zł – w ramach dotacji udzielonej z Ekofunduszu na przebudowę drogi Piątnica – Drozdowo, która miała na celu ochronę płazów i budowę w tym przedmiocie specjalnych przejść pod drogą. Inwestycja została zakończona i opłacona(kopia wniosku stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

Wicestarosta – inwestycję tę będziemy musieli jeszcze sprzedać na rzecz Ekofunduszu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o zwiększenie budżetu o kwotę 1.147.215 zł – w ramach dotacji udzielonej z Ekofunduszu na przebudowę drogi Piątnica – Drozdowo został zaakceptowany 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 101-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 25 cze 2010 10:41
Data opublikowania: piątek, 25 cze 2010 10:43
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2048 razy