BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 102/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 czerwca 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.30.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu ze 101-ego posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie porozumienia z Gminą Łomża i Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża i Gminę Śniadowo.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu.
4. Podjęcie 2 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
5. Sprawy różne:
1) Rozpatrzenie wniosku Komendy Miejskiej Policji w Łomży o zwiększenie dofinansowania na zakup materiałów do wykonania mebli biurowych.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 101-ego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół ze 101-ego posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

Jan Olszewski – projekt porozumienia z Gminą Łomża i Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża i Gminę Śniadowo jest konsekwencją tego, że staraliśmy się przeznaczyć minimalną kwotę na realizację tego zadania. Przypomnę, że kwota kosztorysowa wynosiła blisko 1,9 mln zł, natomiast my przeznaczyliśmy 1.050.000 zł. Najtańsza oferta przetargowa była wyższa o 130.000 zł. Wobec tego projekt porozumienia zakłada partycypację przez Gminę Śniadowo w wysokości 370.000 zł, Gminę Łomża w wysokości 390.000 zł i Powiat Łomżyński w wysokości 420.000 zł. Takie kwoty pozwalają na rozstrzygnięcie przetargowe.
Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pragnę podkreślić to, że w celu umożliwienia przyjęcia takiej formy sfinansowania zadania Powiat musi przeznaczyć ze swojego budżetu 350.000 zł i dodatkowo 70.000 zł z rezerwy drogowej inwestycyjnej.

Mieczysław Chojnowski – wg wcześniejszych ustaleń partycypacja miała być rozłożona po równo pomiędzy 3 samorządy.

Starosta – Gmina Śniadowo obecnie realizuje inwestycję na drogach powiatowych za kwotę ponad 700.000 zł. Gminy łącznie w tym roku dofinansowały inwestycje za kwotę przekraczającą 7 mln zł.

Henryk Kłosiński – istotne jest to, że przedmiotowa inwestycja będzie dobrej jakości, ponieważ droga będzie miała szerokość 5 m. Dobrze, że udało się w końcu wykonać tę inwestycję, bowiem negocjacje w tej sprawie trwają już od I kadencji.

Wicestarosta – warto zauważyć, że Gmina Śniadowo w tym roku przekaże na drogi powiatowe ponad 1 mln zł.

W związku z brakiem innych uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porozumienie z Gminą Łomża i Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża i Gminę Śniadowo zostało przyjęte 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (projekt porozumienia stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.3 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – tzw. projekt płazowy został zakończony. Ekofundusz przekazał nam środki, z których opłaciliśmy wykonawcę. W ramach tego projektu będą prowadzone badania efektu ekologicznego przez okres 3 lat. Zleciliśmy je Łomżyńskiemu Parkowi Krajobrazowemu Doliny Narwi. Wobec tego zakupiliśmy sprzęt do prowadzenia badań za kwotę 10.900 zł i z tego tytułu wynika przedłożony projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 102/329/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.4 1.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały dotyczy zadania przebudowy drogi Kubra Stara – Kubra Nowa na terenie gminy Przytuły. Po stronie wydatkowej i dochodowej przyjmuje się dotację z Gminy na kwotę 369.214 zł a z budżetu powiatu rozwiązuje się rezerwę celową drogową na kwotę 46.863 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 102/330/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

2.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały dotyczy przebudowy drogi Serwatki – Kupnina na terenie gminy Nowogród w ramach NPPDL. Decyzja zwiększająca środki Wojewody została już nam przekazana. Dotyczy to kwoty 1.153.000 zł.
Ponadto wczoraj otrzymaliśmy pismo Wojewody informujące o zwiększeniu środków pomocy społecznej – na ośrodki wsparcia – dotyczy to kwoty 17.000 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 102/331/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad.5 Starosta przechodząc do spraw różnych poinformował, że Komenda Policji w Łomży zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie zaproponowanego przez Zarząd Powiatu dofinansowania zakupu materiałów na wykonanie mebli na potrzeby Komendy z kwoty 1.000 zł do 1.300 zł. Sprawa ta była omawiana na poprzednim posiedzeniu. Nawiązując do powyższego poprosił o ewentualne uwagi (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Członkowie Zarządu nie wnoszą uwag 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali o zwiększenie zaproponowanego dofinansowania zakupu materiałów na wykonanie mebli na potrzeby Komendy z kwoty 1.000 zł do 1.300 zł.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 102-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 14 lip 2010 10:49
Data opublikowania: środa, 14 lip 2010 10:51
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2014 razy