BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 103/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 lipca 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.30.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokółu ze 102-ego posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego.
3. Rozpatrzenie wniosku Komendy Miejskiej Policji w Łomży o sfinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia oraz materiałów biurowych.
4. Rozpatrzenie pisma Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych o środki z rezerwy na pokrycie kosztów w związku z pomocą dla powodzian.
5. Rozpatrzenie pisma w sprawie rozwiązania rezerwy budżetowej z zarządzania kryzysowego na pokrycie kosztów przeglądu agregatu prądotwórczego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
7. Powołanie Komendanta Społecznej Straży Rybackiej w Łomży.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu Łomżyńskiego.
10. Przyjęcie 2 porozumień w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica.
11. Przyjęcie 2 porozumień w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne.
12. Przyjęcie porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły.
13. Przyjęcie porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża.
14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o środki z budżetu powiatu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie: Mątwicy, Nowogrodu, Sławca, Jankowa Młodzianowa, Chmielowa, Grąd Sulim, Jankowa Skarbowa, Dzierzgi w gminie Nowogród w ilości 25 szt.
16. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 102-ego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół ze 102-ego posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił księgową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Katarzyna Chylińska – projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego jest konsekwencją potrzeby przekazania sprzętu elektronicznego, który został zakupiony w ramach zaakceptowanych projektów z EFS-u. Sprzęt zostanie przekazany GOPS w Wiźnie, który jest partnerem przy realizacji projektu „Razem ku samodzielności (…)”.

Starosta – wartość ww. projektu to kwota 1.022.000 zł, jest to drugi projekt o tym charakterze pod względem wartości w naszym województwie.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 103/332/10 z dnia 14 lipca 2010 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.3 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – Komenda Miejska Policji złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie. Tym razem ubiega się ona o wsparcie zakupu sprzętu biurowego. W planie budżetowym na te zadania było zapisane 3.000 zł. Dotychczas rozdysponowano 2.300 zł. Wobec tego pozostało 700 zł (kopia wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Starosta – proponuję zaakceptowanie kwoty 700 zł – będzie to rozdysponowanie planu, który przyjęliśmy w projekcie budżetu.

Członkowie Zarządu przychylili się do propozycji Starosty.
W zarządzonym głosowaniu wniosek Komendy Miejskiej Policji w Łomży o sfinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia oraz materiałów biurowych – w kwocie 700 zł – został zaakceptowany 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Starosta – dotychczas włączyliśmy się dość skromnie w pomoc dla powodzian. W związku z tym postanowiłem wesprzeć gminę Wilków. Jest to odpowiedź na inicjatywę zespołu pomocowego Związku Harcerstwa Polskiego, który wyrusza z pomocą dla powodzian. Proponuję pokrycie kosztów transportu oraz zakupu środków i materiałów pomocowych (pismo Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych o środki z rezerwy na pokrycie kosztów w związku z pomocą dla powodzian stanowi załącznik nr 5 do niniejszego pisma).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w przedmiotowej sprawie zespół pomocowy pokryje koszty z własnego źródła natomiast my na mocy zawartego porozumienia zwrócimy im wydatkowane środki. Wynika to z tego, że pomoc już wyruszyła i nie było czasu na realizację tego zadania w innej formie.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o środki z rezerwy na pokrycie kosztów w związku z pomocą dla powodzian – został zaakceptowany 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.5 Starosta – wpłynęło także pismo w sprawie rozwiązania rezerwy budżetowej z zarządzania kryzysowego na pokrycie kosztów przeglądu agregatu prądotwórczego. Ponieważ zgodnie z zapisami gwarancyjnymi taki przegląd powinien być wykonywany cyklicznie to musimy dokonać tej czynności (ww. pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – koszt przeglądu to kwota 2.500 zł. Wydatki te mogą być pokryte z rezerwy zapisanej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu pismo w sprawie rozwiązania rezerwy budżetowej z zarządzania kryzysowego na pokrycie kosztów przeglądu agregatu prądotwórczego – zostało zaakceptowane 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w projekcie uchwały zmniejsza się środki z rezerw budżetowych o kwotę 27.906 zł, na zadania własne powiatu w tym z: § 6800 kwotę 25.000 zł z rezerwy „drogowej” z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o kwotę 25.000 zł na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1922B Bronaki- Janczewko (15.000 zł) i drogi powiatowej nr 1920B Stryjaki – Pawełki (10.000 zł) gm. Jedwabne oraz z § 4810 kwotę 2.906 zł i powiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży o kwotę 2.906 zł z tego z rezerwy „ogólnej” kwotę 4060 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem pomocy dla powodzian przez Komendę Hufca ZHP w Łomży na podstawie porozumienia. Wniosek Nr PRS.0716/18/10 w sprawie wsparcia finansowego dla Komendy Hufca został przedłożony 5 lipca 2010 r. Natomiast z rezerwy celowej „na zarządzanie kryzysowe” kwotę 2.500 zł na pokrycie kosztów przeglądu agregatu prądotwórczego, przeznaczonego do awaryjnego zasilania Stanowiska Kierowania Starosty Łomżyńskiego. Pismo Nr ROŚB.5122-15/10 w przedmiotowej sprawie zostało przedłożone w dniu 6 lipca 2010 roku. Zarząd Powiatu rozpatrywał ww. kwestie na posiedzeniu w dniu dzisiejszym. Ponadto po stronie dochodowej zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 29.488 zł na zadania administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami tytułem dotacji celowej, która została przyznana Powiatowi Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku na zadania z zakresu polityki społecznej. Po stronie wydatkowej zwiększa się plan wydatków budżetu i plan finansowy wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży o kwotę 29.488 zł na zadania administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium RP nauki przez małoletnie dziecko – repatriantki Natalii Sławieckiej. Pismo w sprawie wypłaty pomocy na rzecz wskazanej wyżej osoby zostało przedłożone przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w dniu 6 lipca 2010 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 103/333/10 z dnia 14 lipca 2010 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ad.7 Starosta odczytał projekt Zarządzenia w sprawie powołania Komendanta Społecznej Straży Rybackiej w Łomży, po czym dodał, że pełnienie przedmiotowej funkcji nie jest łatwe ani przyjemne. Mając na uwadze powyższe podziękował panu Adamowi Mazurowi za podjęcie się tego zadania (kopia ww. Zarządzenia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – objaśniała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok. Reasumując dodała, że powyższy dokument zatwierdza decyzje podejmowane przez kierowników jednolatek w ramach przydzielonych im kompetencji.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 103/334/10 z dnia 14 lipca 2010 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu Łomżyńskiego wynika z tego, że w myśl nowych uregulowań prawnych w tym zakresie gospodarstwa pomocnicze mają być zlikwidowane do 31 grudnia br. Przystępując do likwidacji Zarząd Powiatu musi wyrazić opinię w formie uchwały. Przypomnę, że mamy dwie takie jednostki: Zakład Techniczny PODGiK i Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego.

Henryk Kłosiński – czy możliwe jest przekształcenie a nie likwidacja tych gospodarstw?

Barbara Gorzęba – jest to możliwe jednak w pierwszej kolejności należy zlikwidować te gospodarstwa.

Starosta – struktura tych gospodarstw w zasadzie nie ulegnie zmianie, np. Zakład Techniczny PODGiK będzie wchłonięty przez Wydział Geodezji.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 103/335/10 z dnia 14 lipca 2010 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Ad.10 a.) Starosta o zabranie głosu poprosił Wicestarostę Łomżyńskiego.

Marek Dworakowski – zapoznał zgromadzonych z zadaniami, do których w ramach porozumienia zobowiązały się Gmina Piątnica oraz Powiat Łomżyński. Podsumowując zaznaczył, że inwestycja będzie zlokalizowana na drodze powiatowej przebiegającej przez wieś Wyrzyki.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica zostało przyjęte 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (porozumienie stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

b.) Starosta o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

Jan Olszewski – kolejny projekt porozumienia z Gminą Piątnica dotyczy drogi łączącej Krzewo Stare z Krzewem Nowym. Odcinek ten obejmuje około 2,5 km. Koszty pokryje Gmina Piątnica.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica zostało przyjęte 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (porozumienie stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

Ad.11 a.) Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – pierwszy projekt porozumienia dotyczy odcinka drogi o długości 2,8 km – od wsi Janczewko do drogi krajowej. Gmina Jedwabne proponuje sfinansowanie zadania przez oba samorządy po 50 % wartości.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – na dzień dzisiejszy pozostaje 169.000 zł z rezerwy drogowej.

Wicestarosta – aktualnie dokonujemy wykupów gruntów pod modernizację tej drogi, wobec tego należy opracować dokumentację a następnie będzie możliwe wykonanie w przyszłym roku tej inwestycji.

Starosta – na terenie gminy Jedwabne drogi powiatowe są w najgorszym stanie, jest tam najwięcej dróg żwirowych.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne zostało przyjęte 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (porozumienie stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

b.) Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – drugi projekt porozumienia z Gminą Jedwabne dotyczy opracowania dokumentacji na odcinku Stryjaki – Pawełki. Jest to droga brukowa. Burmistrz w tym przypadku również proponuje podział kosztów po 50 % czyli w tym przypadku będzie to 10.000 zł. Odcinek ma długość 1,5 km.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – środki te muszą być zabezpieczone w rezerwie budżetowej.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne zostało przyjęte 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (porozumienie stanowi załącznik nr 14 do protokołu).

Ad.12 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – projekt porozumienia dotyczy odcinka drogi od m. Trzaski do granicy powiatu o długości 560 mb, w technologii potrójnego powierzchniowego utrwalenia. Gmina Przytuły oferuje pomoc w kwocie 100.000 zł. My oferujemy robociznę.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły zostało przyjęte 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (porozumienie stanowi załącznik nr 15 do protokołu).

Ad.13 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – projekt porozumienia dotyczy kwestii analizowanej wcześniej przez Zarząd Powiatu, jednak po rozstrzygnięciu przetargowym okazało się, że zabrakło na inwestycję 45.000 zł. Gmina Łomża zgodziła się dołożyć tę kwotę.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża zostało przyjęte 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (porozumienie stanowi załącznik nr 16 do protokołu).

Ad.14 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – wniosek o środki z budżetu powiatu dotyczy 3 następujących kwestii:
1. Kwoty 5 000 zł na sporządzenie mapy i opracowanie projektu na remont drogi nr 1967B Boguszki – Zanklewo w celu realizacji porozumienia zawartego z Wójtem Gminy Wizna
2. Kwoty 20 000 zł na opracowanie projektu przebudowy przepustu 3x150 zniszczonego podczas ulewy w 2009r. na drodze 1982B w miejscowości Koty
3. Kwoty 25 000 zł na opracowanie projektu kapitalnego remontu mostu na rzece Jabłonka w ciągu drogi powiatowej nr 1938B Wygoda – Milewo – Zanie.
Opracowanie projektów i uzyskanie stosownych pozwoleń na w/w zadania w bieżącym roku pozwoli na zaplanowanie środków finansowych w budżecie na 2011r. lub złożenie wniosków o dofinansowanie tych zadań (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 17 do protokołu).

Wicestarosta – pierwszy punkt wymieniony we wniosku absolutnie należy wykonać, bowiem w zasadzie jest już przygotowany komplet wymaganych dokumentów do realizacji inwestycji, między innymi jest już przygotowana decyzja środowiskowa.
Natomiast koszt zadania w pozycji 2 – przebudowy przepustu drogowego – może kosztować około 300.000 zł, ale stan przepustu jest fatalny i wymaga jak najszybszych działań.
Z kolei zadanie w pozycji nr 3 – opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu – w mojej ocenie ma bardzo małe szanse na powodzenie. Wójt raczej nie dołoży 50 % wartości tego zadania, a koszt remontu może przekroczyć nawet 2 mln zł, co dla naszego budżetu nie jest do udźwignięcia.

Henryk Kłosiński – przez jaki okres jest ważna dokumentacja?

Wicestarosta – 2 lata.

Starosta – ale po rozpoczęciu inwestycji nie traci ważności w ciągu 2 lat. Rozumiem wątpliwości Wicestarosty co do pozycji nr 3, jednak uważam, że warto wykonać tą dokumentację ponieważ może dojść do katastrofy i zostaniemy w taki przypadku posądzeni o brak podjęcia jakichkolwiek działań. Poza tym prócz tej inwestycji nie mamy żadnego projektu, który moglibyśmy złożyć do 2 %-towej rezerwy Ministra Infrastruktury.

Wicestarosta – jeżeli wpiszemy te zadanie to będziemy musieli ująć je w budżecie na przyszły rok co skutkowałoby obciążeniem projektu budżetu o dodatkowe 1,5 mln zł. Wobec tego należy przeprowadzić dokładną analizę. Aktualnie jest około 40 mostów w bardzo złym stanie. Trzeba sprawdzić jakie mamy opracowane dokumentacje na dzień dzisiejszy. Powinniśmy zbilansować co jesteśmy w stanie wykonać w przyszłym roku. Nie ma sensu zamrażać pieniędzy. Także należy liczyć się z tym, że rozpoczęte inwestycje drogowe będą wymagały pokrycia kosztów dodatkowych robót.

Henryk Kłosiński – obyśmy nie stanęli przed poważnym kryzysem w momencie kiedy most nie będzie nadawał się do użytku i zostanie zamknięty.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Starosta zarządził głosowanie, w wyniku którego:
1. Przekazanie kwoty 5 000 zł na sporządzenie mapy i opracowanie projektu na remont drogi nr 1967B Boguszki – Zanklewo w celu realizacji porozumienia zawartego z Wójtem Gminy Wizna – zostało zaakceptowane 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
2. Przekazanie kwoty 20 000 zł na opracowanie projektu przebudowy przepustu 3x150 zniszczonego podczas ulewy w 2009r. na drodze 1982B w miejscowości Koty – zostało zaakceptowane 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
3. Przekazanie kwoty 25 000 zł na opracowanie projektu kapitalnego remontu mostu na rzece Jabłonka w ciągu drogi powiatowej nr 1938B Wygoda – Milewo – Zanie – zostało odrzucone 2 głosami za i 3 przeciwnymi, głosów wstrzymujących się nie było.

Starosta – jeżeli poznamy już dokładne zagrożenia finansowe wynikające z kosztów robót dodatkowych to wrócimy do zadania wymienionego w punkcie nr 3 powyższego wniosku.

Ad.15 Starosta – projekt uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie: Mątwicy, Nowogrodu, Sławca, Jankowa Młodzianowa, Chmielewa, Grąd Sulim, Jankowa Skarbowa, Dzierzgi w gminie Nowogród w ilości 25 szt. stanowi standardową procedurę przy przekwalifikowaniu kategorii dróg. Tego tupu sprawy rozpatrywaliśmy już wielokrotnie.

Wicestarosta – w uzupełnieniu dodam, że drogi wewnętrzne nie posiadają kategorii dróg publicznych i zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych zmieni ten stan. Wobec tego będzie możliwe wykonywanie inwestycji na tych drogach łącznie z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na te cele.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie: Mątwicy, Nowogrodu, Sławca, Jankowa Młodzianowa, Chmielewa, Grąd Sulim, Jankowa Skarbowa, Dzierzgi w gminie Nowogród w ilości 25 szt. została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 103/336/10 z dnia 14 lipca 2010 roku stanowi załącznik nr 18 do protokołu).

Ad.16 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 103-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: poniedziałek, 19 lip 2010 07:51
Data opublikowania: poniedziałek, 19 lip 2010 07:53
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2151 razy