BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Nabór na stanowisko: Obsługa prawna projektu "Spółdzielnia Socjalna - moja własna szansa na pracę"

Starostwo Powiatowe w Łomży ogłasza ponowny nabór na stanowisko Obsługa prawna do projektu "Spółdzielnia Socjalna – moja własna szansa na pracę" w ramach Działania 6.2. Program Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wymagania niezbędne:

Osoby fizyczne:
• wykształcenie wyższe prawnicze
• min. 5-letnie doświadczenie na stanowisku związanym obsługą prawną
• min. roczne doświadczenie w obsłudze prawnej projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
• znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i związanych z nim zagadnień prawnych,
• znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów unijnych (szczególnie prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych),
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Instytucje prawnicze/kancelarie:
Prowadzenie działalności przez osoby lub zatrudnianie osób posiadających kwalifikacje przewidziane dla osób fizycznych w niniejszym konkursie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Obsługa prawna do projektu "Spółdzielnia Socjalna – moja własna szansa na pracę":
-Sprawdzanie zgodności działań związanych z zastosowaniem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Ustawy o finansach publicznych – Postępowania dotyczące wyłaniania kadry administracyjnej i dydaktycznej oraz wszelkie postępowania dotyczące wyłaniania dostawców i wykonawców do projektu.
- przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenia zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
-Sprawdzanie zgodności działań z POKL, wytycznymi UE w zakresie realizacji projektów EFS.
-Sprawdzanie dokumentacji projektu w zakresie zgodności z prawem.
-Opracowywanie wzorów dokumentacji projektu (umowy, uchwały, pisma wymagające interpretacji prawnej)
-Współpraca z Kierownictwem projektu w zakresie wszelkich zagadnień prawnych wynikłych na etapie realizacji projektu.

Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy – osoby fizyczne;
• zgłoszenie ofertowe z oświadczeniem o prowadzeniu działalności przez osoby lub zatrudnianie osób posiadających kwalifikacje przewidziane dla osób fizycznych w niniejszym konkursie.
Dokumenty pożądane:
• kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów i szkoleń, ukończenie aplikacji prawniczej.

Przy wyborze zamawiający będzie się kierował kryteriami art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 159 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwości zapisane w budżecie projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego lub kilku osób/instytucji.

Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres:

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
Kancelaria
z dopiskiem: Obsługa Prawna Projektu

w terminie do 23 lipca 2010 roku, do godz. 15.30 (data i godzina wpływu),

lub osobiście do Biura projektu:
Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
pok. 323.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Łomży po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.


Lista kandydatów i instytucji spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
Data powstania: wtorek, 20 lip 2010 11:44
Data opublikowania: wtorek, 20 lip 2010 11:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 lip 2010 11:54
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1057 razy