BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Przetarg nieograniczony na prace geodezyjne

Przetworzenie analogowych dokumentów kartograficznych do postaci cyfrowej i ich integracja z bazą danych prowadzonych w PODGiK w systemie TurboEwid.
Opracowaniem zostanie objęte niżej wymieniony rodzaj oraz ilość map:

- archiwalnych map ewidencji gruntów w ilości około 1027 arkuszy
- planów scaleniowych i planów powstałych z nowych pomiarów do założenia ewidencji gruntów oraz zarysów pomiarowych w ilości około 758 arkuszy
- map glebowo rolniczych w ilości około 361 arkuszy.

Ogółem do opracowania informatycznego przewidziano około 2146 arkuszy map analogowych dotyczących terenu całego powiatu łomżyńskiego woj. podlaskiego.

IV. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna do pobrania na stronie internetowej
http://www.powiatlomzynski.pl/bip/

V. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami.
a) najniższa zaoferowana cena brutto - łączna kwota z pkt XVI 100%,
Szczegółowe kryteria oceny:
Kryterium ceny:
Ilość przyznawanych punktów przyznawana będzie według wzoru: x/y x 100, gdzie:
x - najniższa cena brutto z zaoferowanych, y - cena brutto badanej oferty .
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów.

VI. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 pokój 220 do dnia 06 sierpnia 2010 r. do godz.10.00

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 22 lip 2010 11:54
Data opublikowania: czwartek, 22 lip 2010 12:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sie 2010 12:58
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 1830 razy