BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację szkoleń w ramach projektu "Nowy zawód - nowe możliwosci"

Przeprowadzenie szkoleń dla grupy 110 osób bez zatrudnienia - długotrwale bezrobotnych lub nie aktywnych zawodowo - w ramach realizacji projektu pn. Nowy zawód - nowe możliwości, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nr WND-POKL.06.01.01.-20-014/10 Numer ogłoszenia: 223212 - 2010; data zamieszczenia: 23.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe , ul. Szosa Zambrowskiego 1/27, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2156904, faks 086 2156904.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatlomzynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń dla grupy 110 osób bez zatrudnienia - długotrwale bezrobotnych lub nie aktywnych zawodowo - w ramach realizacji projektu pn. Nowy zawód - nowe możliwości, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nr WND-POKL.06.01.01.-20-014/10.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeszkolenie 110 osób bez zatrudnienia na 5 szkoleniach. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Wykonawca może złożyć ofertę tylko: na jedną z część lub na dwie części - bez możliwości składania oferty na poszczególne zadania..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym czasie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania - w tym czasie, dla części 1 - co najmniej 3 zamówienia/szkolenia oraz przeszkolili łącznie minimum 50 osób/ w zakresie merytorycznym objętym przedmiotem zamówienia, dla części 2 - co najmniej dziesięć zamówień/szkoleń (każde szkolenie trwające minimum 40 godzin. lekcyjnych) oraz przeszkolili łącznie minimum 150 osób/ w zakresie merytorycznym objętym przedmiotem zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia/szkolenia, dat wykonania i odbiorców z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Dysponują salami szkoleniowymi umożliwiającymi wykonanie zamówienia. Informacja o salach szkoleniowych, w których wykonawca zamierza wykonać zamówienie - opis ośrodka wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym ośrodkiem.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Dysponują osobami, które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia: wykształcenie wyższe kierunkowe odpowiadające prowadzonemu przedmiotowi lub udokumentowane uczestnictwo w kursie/szkoleniu odpowiadające prowadzonemu przedmiotowi lub posiadają 5 letni staż pracy na stanowisku odpowiadającym zakresowi tematycznemu prowadzonego przedmiotu.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000 złotych. Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 200.000 złotych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Do oferty należy załączyć program szkolenia dla tej części, na którą wykonawca składa ofertę oraz zezwolenie właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatlomzynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Łomży/Powiat Łomżyński 18-400 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1 pok. 323.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2010 godzina 10:00, miejsce: 18-400 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27 w kancelarii-p.304..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Szkolenie przygotowujące do objęcia stanowiska: Konsultant Contact Center..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkoleniem objęte będą 2 grupy kandydatów (2 grupy po 25 osób). Czas szkolenia jednej grupy to 30 dni. Łącznie czas szkolenia 1 grupy to 180 godzin dydaktycznych (za godzinę dydaktyczną przyjmuje się 45 minut). Szkolenie powinno mieć charakter warsztatowy (min. 30 % czasu zajęć wypełnione powinny stanowić ćwiczenia praktyczne). Szkolenia muszą odbywać się w salach dydaktycznych przystosowanych do realizacji połączeń telefonicznych przez min. 25 osób jednocześnie. Wykonawca musi dysponować systemem IT umożliwiającym nagrywanie rozmów telefonicznych oraz ich monitoring. - Pełne wyposażenie multimedialne (każde stanowisko musi posiadać komputer, monitor, słuchawki, dostęp do aplikacji użytkowej na podstawie, której będzie realizowane szkolenie) - Aplikacja użytkowa to rozwiązanie- ściśle zintegrowane z obsługą softwarowej centrali telefonicznej a pracujące pod kontrola systemu operacyjnego. Cała sieć, w której pracują wykładowcy i uczestnicy - zabezpieczona jest przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz działaniem wirusów i Trojanów. Wykonawca przed przystąpieniem do prowadzenia szkolenia przeprowadzi analizę potrzeb szkoleniowych uczestników pod kątem celu szkolenia i opracuje na jej podstawie materiały szkoleniowe oraz program szkolenia. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi z każdym uczestnikiem szkolenia ankietę/test badający jego kompetencję w zakresie tematów ujętych w programie szkolenia - każdy uczestnik powinien zostać przetestowany jeden raz na początku i jeden raz na końcu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest wydać każdemu uczestnikowi imienny certyfikat o zakończeniu szkolenia. Wykonawca będzie zobowiązany zatrudnić lub znaleźć zatrudnienie dla min. 10 uczestników szkolenia łącznie w 2 edycjach, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia drugiego modułu szkolenia. W ramach szkolenia do wykonania przedmiotu zlecenia wykonawca musi zatrudnić specjalistów (logopeda i/lub aktor) - średnio 1 godzina na uczestnika w zależności od potrzeb. W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia konspektów tematycznych dla każdego szkolenia oraz do wydania zaświadczenia dla wszystkich uczestników, którzy ukończyli szkolenie. Sale wykładowe, warsztatowe, pracownie komputerowe, Koszty wynajęcia stanowisk konsultant call center, Koszty połączeń telefonicznych w ramach prowadzonych szkoleń - część praktyczna, Wynagrodzenie specjalistów (logopeda i/lub aktor) - śr. 1 godz. na uczestnika w zależności od potrzeb, Koszty materiałów szkoleniowych (notatniki, skoroszyty na materiały, w tym powielenie materiałów) sprzęt - max. 1 osoba na stanowisku, catering (kawa, herbata, woda, ciastka) podczas szkoleń, zaświadczenia o ukończeniu kursu zapewnia osobiście i na własny koszt wykonawca..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Szkolenie zawodowe.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1 - Pracownik biurowy z obsługą komputera. Szkolenie dla grupy 15 osób. Czas szkolenia 150 godzin - zajęcia praktyczne i zajęcia teoretyczne. Treść szkolenia - organizacja czasu pracy, planowanie i dyscyplina pracy, sztuka prowadzenia rozmów z klientami, standardy obsługi klienta, obieg dokumentów, dokumentacja biurowa, archiwizacja dokumentów, zasady redagowania pism urzędowych, sporządzanie sprawozdań, obsługa komputera. Wykonawca zobowiązany jest wydać każdemu uczestnikowi imienny certyfikat o zakończeniu szkolenia. Zamówienie należy wykonać w terminie - październik - grudzień 2010r. Zadanie 2 - Specjalista ds. kadr i płac z wykorzystaniem programu komputerowego. Szkolenie dla grupy 15 osób. Czas szkolenia 150 godzin. Szkolenie powinno obejmować: kadry i płace aspekty prawne, zagadnienia związane z czasem i wymiarem pracy, zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, świadectwa pracy, naliczanie wynagrodzeń, składniki wynagrodzenia, systemy wynagrodzeń za pracę, zagadnienia z obsługi komputera - pakiet MS OFFICE, System SYMFONIA - kadry i płace, ubezpieczenia i program PŁATNIK. Wykonawca zobowiązany jest wydać każdemu uczestnikowi imienny certyfikat o zakończeniu szkolenia. Zamówienie należy wykonać w terminie - luty - kwiecień 2011r. Zadanie 3 - Obsługa kas fiskalnych z programem magazynowym. Szkolenie dla grupy 15 osób. Czas szkolenia 150 godzin. Szkolenie powinno obejmować: obsługa kas fiskalnych, obsługa komputera, pakiet MS OFFICE, system SYMFONIA - handel, PREMIUM - gospodarka magazynowa. Wykonawca zobowiązany jest wydać każdemu uczestnikowi imienny certyfikat o zakończeniu szkolenia. Zamówienie należy wykonać w terminie - kwiecień - czerwiec 2011r. Zadanie 4 - Księgowość komputerowa. Szkolenie dla grupy 15 osób. Czas szkolenia 150 godzin. Szkolenie powinno obejmować: rachunkowość komputerowa, pakiet MS OFFICE, program SYMFONIA. Wykonawca zobowiązany jest wydać każdemu uczestnikowi imienny certyfikat o zakończeniu szkolenia. Zamówienie należy wykonać w terminie - czerwiec - sierpień 2011r. Zajęcia należy zrealizować na terenie miasta Łomży w salach dydaktycznych przystosowanych do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem programów komputerowych. - Sale wykładowe, warsztatowe, pracownie komputerowe- max. 1 osoba na stanowisku komputerowym, sprzęt (rzutnik, ekran), materiały szkoleniowe (notatnik, długopis, pendrive), dydaktyczne (zbindowany konspekt szkolenia), catering (kawa, herbata, woda, ciastka) podczas szkoleń, zaświadczenia o ukończeniu kursu, ubezpieczenie uczestników zapewnia osobiście i na własny koszt wykonawca. W ramach zamówienia wykonawca będzie do sporządzenia konspektów tematycznych dla każdego szkolenia oraz do wydania zaświadczenia dla wszystkich uczestników, którzy ukończyli szkolenie..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2011.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 60
o 2. Doświadczenie wykonawcy - 40

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 26 lip 2010 10:39
Data opublikowania: poniedziałek, 26 lip 2010 10:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 sie 2010 09:08
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1277 razy