BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem są usługi w zakresie szkoleń w ramach realizacji projektu "Nowy zawód - nowe możliwosci"

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łomży odpowiada na zapytanie do przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są usługi w zakresie szkoleń w ramach realizacji projektu "Nowy zawód - nowe możliwości", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 223212 – 2010 z dnia 13.07.2010r. (sprawa: PRS.0718-5.1./5/6.1.1./22/10).
W dniu 27.07.2010 roku (pismo - fax z dnia 27.07.2010 roku, godz. wpływu do Starostwa Powiatowego w Łomży 14:03:22) do siedziby Starostwa Powiatowego w Łomży wpłynęło zapytanie z prośbą o wyjasnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Treść pytania:Jak zamawiający będzie traktował możliwość dokonania zmian po podpisaniu umowy, względnie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy, w zakresie informacji zawartych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w wyniku której zmianie ulegnie wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia na osoby o kwalifikacjach równoważnych bądź wyższych?


Treść na powyższe zapytanie, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego.

PRS.0718-5.1./5/6.1.1./22/10 Łomża, dn. 28.07.2010


Dot. Wyjaśnień do SIWZ w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi w zakresie szkoleń w ramach projektu „Nowy zawód – nowe możliwości” o nrWND-POKL.06.01.01.-20-014/10


W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 27.07.2010 roku związane z wyjaśnieniem treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wyjaśniam iż:

Jeżeli zajdzie potrzeba dokonania zmian osób wskazanych w wykazie załączonym do oferty a osoby te będą spełniały warunki podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia to zmiana taka nie będzie traktowana jako zmiana istotna niezgodna z art. 144 ustawy Pzp.

Z up.Starosty Łomżyńskiego
inż. Marek Dworakowski
WICESTAROSTA


Data powstania: środa, 28 lip 2010 08:58
Data opublikowania: środa, 28 lip 2010 09:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 sie 2010 09:02
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 986 razy