BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

O G Ł O S Z E N I E O N A B O R Z E

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Łomża ul. Poligonowa 30 ogłasza nabór na stanowisko specjalisty do spraw inwestycji Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe techniczne - staż pracy minimum 4 lata
2) bardzo dobra znajomość obsługi komputera : Word, Excel .
3) umiejętność pisania i rozliczania wniosków unijnych

2. Wymagania dodatkowe:
1) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- inżynieryjnej
2) prawo jazdy kat. B

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) pisanie, realizacja i rozliczanie projektów unijnych
2) przygotowanie umów i porozumień z gminami
3) udział w pracach komisji przetargowej,
4) przeprowadzanie procesów związanych z uzyskaniem pozwoleń i zezwoleń na realizację inwestycji drogowych
5) zlecanie i odbiór dokumentacji projektowych na roboty drogowe i mostowe

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) curriculum vitae,
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie i posiadane
uprawnienia,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności
(zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa
popełnione umyślnie, przestępstwa skarbowe oraz o nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania karnego lub dyscyplinarnego.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin: do 12 sierpnia 2010 r. włącznie.
Miejsce składania dokumentów: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 pokój nr 11­- Sekcja Administracyjno-Księgowa.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Specjalista do spraw inwestycji Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów „
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych .
Data powstania: poniedziałek, 2 sie 2010 12:06
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sie 2010 12:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 sie 2010 09:07
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 821 razy