BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Numer ogłoszenia: 206699 - 2010; data zamieszczenia: 02.08.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 193301 - 2010 data 20.07.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2184189.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

* Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
* W ogłoszeniu jest: 1.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zakresu rzeczowego robót budowlano - drogowych, polegających na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1962B Wizna - Srebrowo- Mrówki - Nieławice - Kokoszki - Guty - Kownaty - na odc. Kokoszki - Guty od km 0+000,00 do km 0+440,00 Zakres przebudowy drogi obejmuje roboty drogowe na odc. o dł 0,440 mb: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - czyszczenie urządzeń odwadniających, - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, - koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa grubości 20 cm na powierzchni 752,40 m2, - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa wiążąca po zagęszczeniu 4 cm. na powierzchni 2397,50 m2; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna po zagęszczeniu 3 cm. na powierzchni 2226,00 m2; - przepusty pod zjazdami, - roboty wykończeniowe, - oznakowanie pionowe, - zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić również koszt wykonania inwentaryzacji powykonawczej. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych...
* W ogłoszeniu powinno być: 1.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zakresu rzeczowego robót budowlano - drogowych, polegających na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1962B Wizna - Srebrowo- Mrówki - Nieławice - Kokoszki - Guty - Kownaty - na odc. Kokoszki - Guty od km 0+000,00 do km 0+440,00 Zakres przebudowy drogi obejmuje roboty drogowe na odc. o dł 0,440 mb: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - czyszczenie urządzeń odwadniających, - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, - koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa grubości 20 cm na powierzchni 752,40 m2, - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa wiążąca po zagęszczeniu 5 cm. na powierzchni 2397,50 m2; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna po zagęszczeniu 4 cm. na powierzchni 2226,00 m2; - przepusty pod zjazdami, - roboty wykończeniowe, - oznakowanie pionowe, - zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić również koszt wykonania inwentaryzacji powykonawczej. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych...

* Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
* W ogłoszeniu jest: 04.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, p. nr 1..
* W ogłoszeniu powinno być: 06.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, p. nr 1..


Data powstania: poniedziałek, 2 sie 2010 14:36
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sie 2010 14:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sie 2010 12:58
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1474 razy