BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi w ramach realizacji projektu "Nowy zawód -nowe możliwosci"

dot. przetargu nieograniczonego pn. Przeprowadzenie szkoleń dla grupy 110 osób bez zatrudnienia - długotrwale bezrobotnych lub nie aktywnych zawodowo - w ramach realizacji projektu pn. Nowy zawód - nowe możliwości, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nr WND - POKL.06.01.01.-20-014/10. Numer ogłoszenia: 241076 - 2010; data zamieszczenia: 06.08.2010
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Szosa Zambrowskiego 1/27, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2156904, faks 086 2156904.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń dla grupy 110 osób bez zatrudnienia - długotrwale bezrobotnych lub nie aktywnych zawodowo - w ramach realizacji projektu pn. Nowy zawód - nowe możliwości, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nr WND - POKL.06.01.01.-20-014/10..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przeprowadzeniu dwóch edycji szkoleń pn. Konsultant Contact Center zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 30.07.2010 roku..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nr WND-POKL.06.01.01.-20-014/10..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Szkolenie pn. Konsultant Contact Center.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• ICON sp. z o.o., ul. Poznańska 121, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 123000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 123000,00
• Oferta z najniższą ceną: 123000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 123000,00
• Waluta: PLN.
Data powstania: wtorek, 10 sie 2010 12:33
Data opublikowania: wtorek, 10 sie 2010 12:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 sie 2010 09:48
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 999 razy