BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Nabór na stanowisko Ewaluator/ka do projektu pt. "Europejska Szkoła Wolontariatu"

Starostwo Powiatowe w Łomży ogłasza nabór na stanowisko Ewaluator/ka do projektu "Europejska Szkoła Wolontariatu" w ramach Priorytetu VII Działania 7.3 inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Forma zatrudnienia: umowa o dzieło (obejmujący okres między 20.08.2010 a 30.11.2010)

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe ekonomiczne lub socjologiczne (preferowane: ukończone studia z zakresu ewaluacji),
• ukończone szkolenia i kursy z zakresu ewaluacji i rozwoju kapitału ludzkiego,
• znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
• znajomość metodologii i organizacji badań ewaluacyjnych,
• znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji projektów unijnych,
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Zakres wykonywanych zadań:
1. Opracowanie spójnej koncepcji badawczej wraz z harmonogramem badania,
2. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego wraz z analizą danych i opracowaniem raportu ewaluacyjnego z badań.

Struktura raportu ewaluacyjnego:
Raport końcowy powinien być opracowany w języku polskim, nie powinien zawierać więcej niż 50 stron A4 (bez załączników) i powinien składać się z następujących elementów:
a) maksymalnie 2 strony w formacie A4 w formie podsumowania, w którym zebrane zostaną najistotniejsze wyniki i rekomendacje;
b) streszczenie w języku polskim (istotne wyniki wraz z rekomendacjami; objętość do 5 stron w formacie A4);
c) spis treści;
d) wprowadzenie (opisu przedmiotu badania, celów badania);
e) opis wyników badania wraz z ich analizą i interpretacją, przedstawionych również za pomocą wykresów;
f) opis zastosowanej metodologii;
g) wnioski (podsumowanie badania z uwzględnieniem specyfiki badanego obszaru)
h) aneksy, przedstawiające zestawienia danych oraz zastosowane narzędzia badawcze;

Ostateczny kształt raportu będzie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po zakończeniu przez Wykonawcę badań.

Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy;
• kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów i szkoleń,
• ewentualne referencje,
wraz z ofertą należy złożyć proponowany koszt wykonania w/w zadania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z wybranym Wykonawcą.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres:
Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
pokój 322
z dopiskiem: Ewaluator/ka – „Europejska Szkoła Wolontariatu”
w terminie do dnia 17 sierpnia 2010 roku do godz. 12.00 (data wpływu)


Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Łomży po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży www.powiatlomzynski.pl.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Data powstania: czwartek, 12 sie 2010 12:43
Data opublikowania: czwartek, 12 sie 2010 12:50
Data edycji: czwartek, 12 sie 2010 12:52
Data przejścia do archiwum: środa, 18 sie 2010 12:08
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1266 razy
Ilość edycji: 1