BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – usługi w ramach realizacji projektu „Nowy zawód – nowe możliwości”

Dot. przetargu nieograniczonego pn. Przeprowadzenie szkoleń dla grupy 110 osób bez zatrudnienia – długotrwale bezrobotnych lub nie aktywnych zawodowo – w ramach realizacji projektu pn. „Nowy zawód – nowe możliwości”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nr WND-POKL.06.01.01.-20-014/10. Numer ogłoszenia: 241076-2010 data zamieszczenia: 19.08.2010
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Szosa Zambrowskiego 1/27, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2156904, faks 086 2156904.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń dla grupy 110 osób bez zatrudnienia - długotrwale bezrobotnych lub nie aktywnych zawodowo - w ramach realizacji projektu pn. Nowy zawód - nowe możliwości, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nr WND - POKL.06.01.01.-20-014/10...
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie 1 - Pracownik biurowy z obsługą komputera. Szkolenie dla grupy 15 osób. Czas szkolenia 150 godzin - zajęcia praktyczne i zajęcia teoretyczne. Treść szkolenia - organizacja czasu pracy, planowanie i dyscyplina pracy, sztuka prowadzenia rozmów z klientami, standardy obsługi klienta, obieg dokumentów, dokumentacja biurowa, archiwizacja dokumentów, zasady redagowania pism urzędowych, sporządzanie sprawozdań, obsługa komputera. Wykonawca zobowiązany jest wydać każdemu uczestnikowi imienny certyfikat o zakończeniu szkolenia. Zamówienie należy wykonać w terminie - październik - grudzień 2010r. Zadanie 2 - Specjalista ds. kadr i płac z wykorzystaniem programu komputerowego. Szkolenie dla grupy 15 osób. Czas szkolenia 150 godzin. Szkolenie powinno obejmować: kadry i płace aspekty prawne, zagadnienia związane z czasem i wymiarem pracy, zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, świadectwa pracy, naliczanie wynagrodzeń, składniki wynagrodzenia, systemy wynagrodzeń za pracę, zagadnienia z obsługi komputera - pakiet MS OFFICE, System SYMFONIA - kadry i płace, ubezpieczenia i program PŁATNIK. Wykonawca zobowiązany jest wydać każdemu uczestnikowi imienny certyfikat o zakończeniu szkolenia. Zamówienie należy wykonać w terminie - luty - kwiecień 2011r. Zadanie 3 - Obsługa kas fiskalnych z programem magazynowym. Szkolenie dla grupy 15 osób. Czas szkolenia 150 godzin. Szkolenie powinno obejmować: obsługa kas fiskalnych, obsługa komputera, pakiet MS OFFICE, system SYMFONIA - handel, PREMIUM - gospodarka magazynowa. Wykonawca zobowiązany jest wydać każdemu uczestnikowi imienny certyfikat o zakończeniu szkolenia. Zamówienie należy wykonać w terminie - kwiecień - czerwiec 2011r. Zadanie 4 - Księgowość komputerowa. Szkolenie dla grupy 15 osób. Czas szkolenia 150 godzin. Szkolenie powinno obejmować: rachunkowość komputerowa, pakiet MS OFFICE, program SYMFONIA. Wykonawca zobowiązany jest wydać każdemu uczestnikowi imienny certyfikat o zakończeniu szkolenia. Zamówienie należy wykonać w terminie - czerwiec - sierpień 2011r..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nr WND-POKL.06.01.01.-20-014/10.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2
Nazwa: Zadanie 1 - Pracownik biurowy z obsługą komputera. Zadanie 2 - Specjalista ds. kadr i płac z wykorzystaniem programu komputerowego. Zadanie 3 - Obsługa kas fiskalnych z programem magazynowym. Zadanie 4 - Księgowość komputerowa.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Łomżyńska Rada FSNT NOT, ul. Polowa 45, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 154580,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 154400,00
• Oferta z najniższą ceną: 90500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 154400,00
• Waluta: PLN.


Data powstania: czwartek, 19 sie 2010 10:51
Data opublikowania: czwartek, 19 sie 2010 10:57
Data przejścia do archiwum: niedziela, 22 sie 2010 22:10
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1060 razy