BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr. 223 poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż w dniu 23.08.2010r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
I.Zamawiający:
1.Nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
2.Adres: ul. Poligonowa 30
3.Kod pocztowy:18-400
4.Miejscowość:Łomża
5.Województwo:podlaskie

II.Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 193301-2010-2010 w dniu 20.07.2010r.

III.Tryb i przedmiot zamówienia:
1.Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
2.Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony

IV.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B na odc. Kokoszki – Guty od km 0+000,00 do km 0+440,00”

V.Wpłynęło 2 oferty:

Oferta nr 1) Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o
w Białymstoku z/s w Hryniewiczach
Hryniewicze 75/1
15-213 Białystok 3
(kryterium - cena, 64,11 pkt.)
Oferta nr 2) Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 156,
18-400 Łomża
(kryterium - cena, 100 pkt.)

VI. Wybór oferty:
1.Wykonawca – oferta nr 2
Nazwa: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
1)Adres: ul. Sikorskiego 156
2)Kod pocztowy:18-400
3)Miejscowość: Łomża
4)Województwo:podlaskie
2.Cena brutto oferty wybranej: 285 149,69zł
(słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 69/100)
Oferta najkorzystniejsza uzyskała 100 pkt
Data powstania: poniedziałek, 23 sie 2010 13:44
Data opublikowania: poniedziałek, 23 sie 2010 13:50
Data przejścia do archiwum: niedziela, 5 wrz 2010 05:34
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1742 razy