BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 5 dróg powiatowych

Numer ogłoszenia: 230799 - 2010; data zamieszczenia: 25.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży , ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2184189.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 5 dróg powiatowych o nr 1922B Jedwabne - Bronaki - Janczewko - dr. 668, 1920B Stryjaki - Pawełki, 1917B Stary Cydzyn - Jeziorko - Wyrzyki - dr. 64, 1935B Stare Krzewo - Nowe Krzewo, 1955B Uśnik - Dębowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Część I Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1922B Jedwabne - Bronaki - Janczewko - dr. 668, o długości ok. 2,8 km (szczegóły - Dane wyjściowe do projektowania) Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi L i kategorie ruchu KR1. Część II Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1920B Stryjaki - Pawełki, o długości ok. 1,30 km (szczegóły - Dane wyjściowe do projektowania) Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi L i kategorie ruchu KR1. Część III Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1917B Stary Cydzyn - Jeziorko - Wyrzyki - dr. 64, o długości ok. 1,100 km (szczegóły - Dane wyjściowe do projektowania) Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi L i kategorie ruchu KR1. Część IV Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1935B Stare Krzewo - Nowe Krzewo, o długości ok. 2,600 km (szczegóły - Dane wyjściowe do projektowania) Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi L i kategorie ruchu KR1. Część V Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1955B Uśnik - Dębowo, o długości ok. 1,00 km (szczegóły - Dane wyjściowe do projektowania) Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi L i kategorie ruchu KR1. 2. Warunki wspólne dla w/w odcinków dróg powiatowych: 1)Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które umożliwiają Zamawiającemu uzyskanie prawomocnej decyzji - pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji. 2)Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykonania następujących prac: a)opracowanie podkładów mapowych do celów projektowych przy czym mapę do celów projektowych dotyczącą odc. drogi powiatowej Nr 1922B Jedwabne - Bronaki - Janczewko - dr. 668, o długości ok. 2,8 km udostępni Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży. b)dostarczenie wypisów z uproszczonego Rejestru gruntów - działek zajętych pod przebudowę i przyległych, c)przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia d)przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego , (o ile będą wymagać tego przepisy), e)przygotowanie operatu wodno-prawnego (o ile będą wymagać tego przepisy) f)opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie wszystkich uzgodnień w zakresie niezbędnym do wydania pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji, g)opracowanie projektu wykonawczego, h)wykaz działek do podziału o ile zaistnieje taka potrzeba (w miejsce pkt. d) oraz przygotować materiały niezbędne do uzyskania opinii - 3 egz. i)przeprowadzenia społecznych konsultacji i okazania zainteresowanym stronom, zastosowanych rozwiązań w projekcie (protokół z konsultacji i okazania dołączyć do projektu). j)szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, k)projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony) l)przedmiar robót, m)kosztorys inwestorski, n)kosztorys ślepy (ofertowy). Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z Prawem budowlanym, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. Oprócz wersji papierowej zamawiający wymaga w wersji elektronicznej umożliwiającej jej odczytanie w programie AutoCAD i PDF i przekazana na rzecz zamawiającego na płycie CD/DVD, natomiast dokumentacja kosztorysowa winna być przekazana w programie w jakim była opracowana i w PDF. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnień projektowe wymagane przepisami prawa budowlanego.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) co najmniej 1 dokumentacji projektowych z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców tj: - w przypadku składania ofert na wszystkie części łączna wartość oraz długość tychże części jest zbliżona do przedmiotu zamówienia; - w przypadku składania ofert na poszczególne części wartość oraz długość dla danej części jest zbliżona do przedmiotu zamówienia na daną część. oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie np. referencje

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz zawierający imiona i nazwiska osób, które będą brały udział w pracach projektowych, które posiadają uprawnienia projektowe (w specjalności drogowej) wymagane przepisami prawa budowlanego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia (staż pracy), wykształcenia, zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie dysponowania tymi

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wcześniej okoliczności tj; w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zleci dokonać zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych, wykonanie badań geologicznych i innych, przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień postanowień i decyzji administracyjnych, wystąpiła niezgodność pomiędzy częścią opisową a kartograficzną ewidencji gruntów w obszarze, którego dotyczy projektowana inwestycja, wystąpiły zamówienia dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia wcześniej, które mają wpływ na termin realizacji zamówienia oraz na zmianę wynagrodzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatlomzynski.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, p. nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, p. nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1922B Jedwabne - Bronaki - Janczewko - dr. 668, o długości ok. 2,8 km.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1922B Jedwabne - Bronaki - Janczewko - dr. 668, o długości ok. 2,8 km (szczegóły - Dane wyjściowe do projektowania) Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi L i kategorie ruchu KR1..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1920B Stryjaki - Pawełki, o długości ok. 1,30 km.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1920B Stryjaki - Pawełki, o długości ok. 1,30 km (szczegóły - Dane wyjściowe do projektowania) Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi L i kategorie ruchu KR1..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1917B Stary Cydzyn - Jeziorko - Wyrzyki - dr. 64, o długości ok. 1,100 km.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1917B Stary Cydzyn - Jeziorko - Wyrzyki - dr. 64, o długości ok. 1,100 km (szczegóły - Dane wyjściowe do projektowania) Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi L i kategorie ruchu KR1..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1935B Stare Krzewo - Nowe Krzewo, o długości ok. 2,600 km.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1935B Stare Krzewo - Nowe Krzewo, o długości ok. 2,600 km (szczegóły - Dane wyjściowe do projektowania) Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi L i kategorie ruchu KR1..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1955B Uśnik - Dębowo, o długości ok. 1,00 km.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1955B Uśnik - Dębowo, o długości ok. 1,00 km (szczegóły - Dane wyjściowe do projektowania) Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi L i kategorie ruchu KR1..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 25 sie 2010 14:31
Data opublikowania: środa, 25 sie 2010 14:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 wrz 2010 08:50
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1657 razy