BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 104/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 lipca 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9°°, natomiast zakończenie o godzinie 11.00.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
2. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
3. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
4. Alfred Szymański - członek Zarządu,
(lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Wicestarosta - Marek Dworakowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu ze 103-ego posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Przyrody w
Drozdowie za I półrocze 2010 r. na podstawie art.265 ust. l pkt l ustawy o finansach publicznych.
3. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka
Kultury w Łomży za I półrocze 2010 r. na podstawie art.265 ust. l pkt l ustawy o finansach
publicznych.
4. Rozpatrzenie wniosków Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w sprawie:

a) rozwiązania rezerwy celowej w kwocie 39.443 zł,
b) dokonania zmian w planie finansowym PUP w Łomży na rok 2010.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania oraz określenia wysokości dorocznych nagród za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
6. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych o uruchomienie
środków z rezerwy oświatowej.
7. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przebiegu wykonania zawartych porozumień
z Gminą Przytuły i Gminą Wizna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o
danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od l stycznia do 30 czerwca 2010 r.
9. Podjęcie 3 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na
2010 rok.
11. Sprawy różne:
*»» Przyjęcie porozumienia w sprawie rozwiązania porozumienia zawartego z Gminą Wizna w dniu 15 lutego 2010 roku.
Następnie Wicestarosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami „za", głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.
Ad.l Wicestarosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 103-ego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.


W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół ze 103-ego posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.2 Wicestarosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił księgową Muzeum Przyrody.
Urszula Gajcy - zapoznała zgromadzonych z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Przyrody w Drozdowie za I półrocze 2010 r. na podstawie art.265 ust. l pkt l ustawy o finansach publicznych (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Reasumując zaznaczyła, że pewne trudności występują z pokryciem kosztów zużycia energii elektrycznej i wody oraz z zatrudnieniem pracowników w ramach aktywny form przeciwdziałania bezrobociu.
Barbara Gorzęba - Skarbnik Powiatu - poinformowała, że nie ma zastrzeżeń do wykonania planu finansowego Muzeum Przyrody w Drozdowie za I półrocze 2010 r.
Anna Archacka - Dyrektor Muzeum Przyrody dodała, że od kwietnia liczba zwiedzających zwiększyła się co poprawiło sytuację finansową jednostki. Ponadto Muzeum stosuje wszelkie możliwe oszczędności aby pokryć koszty funkcjonowania placówki. Na zakończenie podziękowała za przekazywanie dotacji, która umożliwia przetrwanie Muzeum Przyrody.
Barbara Gorzęba - stwierdziła, że w związku z danymi finansowymi przezywanymi przez instytucje rządowe należy być przygotowanym na jeszcze gorszą sytuację w przyszłym roku. Z pewnością wpływy z tytułu podatków będą znacznie niższe od tegorocznych.
Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Anna Archacka - przypomniała, że miesiącu wrześniu - po dokończeniu ścieżki edukacyjnej -planowana jest sesja wyjazdowa w siedzibie Muzeum.
W zarządzonym głosowaniu informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Przyrody w Drozdowie za I półrocze 2010 r. na podstawie art.265 ust. l pkt l ustawy o finansach publicznych została przyjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.3 Wicestarosta o zabranie głosu poprosił Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Jarosław Cholewicki - przedstawił najistotniejsze elementy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za I półrocze 2010 r. na podstawie art.265 ust. l pkt l ustawy o finansach publicznych (pełna treść powyższej informacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Reasumując zaznaczył
Barbara Gorzęba - Skarbnik Powiatu - z jakiego tytułu są wyszczególnione w przedłożonych dokumentach zobowiązania wymagalne?
Jarosław Cholewicki - z tytułu wyroku sądowego, jednak chyba nie ma szans na ich ściągnięcie. Już trzykrotnie komornik na nasz wniosek podejmował próby odzyskania pieniędzy. Środki te wynikają z niezapłaconego czynszu za wynajem nieruchomości położonej przy ul. Nowogrodzkiej w Łomży.
Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za I półrocze 2010 r. na podstawie art.265 ust. l pkt l ustawy o finansach publicznych została przyjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.4 a.) Mieczysław Bieniek -- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - rozwiązanie rezerwy celowej w kwocie 39.443 zł stanowi kolejny etap realizacji zadania dotyczącego utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej. Zarząd Powiatu wcześniej wyraził akceptację tego projektu i stąd wynika potrzeba rozwiązania tej rezerwy (kopia wniosku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag odnoszących się do powyższego zagadnienia.
W zarządzonym głosowaniu wniosek w sprawie rozwiązania rezerwy celowej w kwocie 39.443 zł został zaakceptowany 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
b.) Mieczysław Bieniek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - dokonanie zmian w planie finansowym PUP w Łomży na rok 2010 wynika z potrzeby zakupu samochodu służbowego. Wstępnie planowaliśmy zakupić samochód za kwotę około 40.000 zł, jednak postanowiliśmy dokonać przesunięć środków miedzy paragrafami i zwiększyć pulę środków na wspomniany cel. Prezydent Łomży deklarował współfinansowanie zakupu tego samochodu (kopia wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Barbara Gorzeba - Skarbnik Powiatu - w sytuacji przesunięcia tej kwoty 33.000 zł z wydatków na bieżące utrzymanie na wydatki inwestycyjne jest zapewnienie księgowej PUP, że nie wystąpią braki na wspomnianym paragrafie. Ostatecznie decyzja w przedmiotowej sprawie będzie należała do Rady Powiatu, która podejmie analizę projektu uchwały w tej kwestii.
Wicestarosta - czy Skarbnik miasta Łomża potwierdził udział w zakupie samochodu dla PUP?
Barbara Gorzęba - Skarbnik miasta Łomża nie potwierdził tej informacji, przy czym dodał, że rozmowy w tej sprawie były najprawdopodobniej przeprowadzone bezpośrednio z Panem Prezydentem Jerzym Brzezińskim.
Zebrani nie wnieśli dalszych uwag odnoszących się do powyższego zagadnienia.
W zarządzonym głosowaniu wniosek w sprawie dokonania zmian w planie finansowym PUP w Łomży na rok 2010 został zaakceptowany 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei została zarządzona dziesięciominutowa przerwa, po zakończeniu której głos zabrał główny specjalista ds. kultury.
Ad.5 Elżbieta Gosk - projekt uchwały w sprawie przyznania oraz określenia wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury został przygotowany analogicznie do lat poprzednich. Konkretnie na podstawie § 5 uchwały Nr XVIII/92/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2000r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/188/06 z dnia 22 lutego 2006r. Zarząd Powiatu przyznaje nagrody we wspomnianych dziedzinach. W roku bieżącym proponowane jest przyznanie trzech nagród za całokształt działalności artystycznej. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego po przeprowadzeniu analizy złożonych
wniosków w przedmiotowej kwestii jednogłośnie opowiedziała się za przyznaniem nagród wg następującego układu:
1) Bibliotece Publicznej Gminy Śniadowo - nagroda zespołowa w wysokości 2 tyś. zł.
2) Pani Annie Archackiej - Dyrektorowi Muzeum Przyrody w Drozdowie, nagroda za całokształt
działalności 1,4 tyś. zł.
3) Panu Zbigniewowi Zygmuntowi Pieńkowskiemu - choreografowi tańca, nagroda za całokształt
działalności 1,3 tyś. zł.
4) Panu Kazimierzowi Krupińskiemu - twórcy ludowemu, rzeźbiarzowi, nagroda za całokształt
działalności l ,3 tyś. zł.
Z kolei Elżbieta Gosk zacytowała uzasadnienia wniosków złożonych w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyznania oraz określenia wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury -konsumująca propozycję Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego - została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 104/337/10 z dnia 30 lipca 2010 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
Ad.6 Elżbieta Gosk - główny specjalista ds. kultury - wniosek Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych o uruchomienie środków z rezerwy oświatowej wynika z tego, że po 30 września została zarejestrowana szkoła policealna - rolnicza dla dorosłych. Wobec tego, że szkoła ta otrzymała uprawnienia szkoły publicznej, natomiast dane sio obejmują okres do 30 września, zaistniała konieczność dotowania tej szkoły w roku bieżącym.
Poza tym w naszych schroniskach miała przebywać młodzież we wrześniu, jednak tej młodzieży nie było. W związku z tym wykazaliśmy schroniska w Wiźnie i Drozdowie a ostatecznie nie było zapotrzebowania na nie. Wobec tego środki na schroniska były zaplanowane w kwocie 8.000 zł i stąd istnieje możliwość przesunięcia tych środków na wspomnianą szkołę policealną.
Barbara Gorzęba - Skarbnik Powiatu - na szkołę policealną potrzeba ponad 20.000 zł, stąd wynikają braki w kwocie około 12.000 zł. Jednak mamy rezerwę oświatową, z której możemy pokryć te braki.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.
W zarządzonym głosowaniu wniosek Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych o uruchomienie środków z rezerwy oświatowej został zaakceptowany 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
Ad.7 Jan Olszewski - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych - przedstawił informację nt. przebiegu wykonania zawartych porozumień z Gminą Przytuły i Gminą Wizna. Podsumowując zwrócił uwagę na to, że na terenie gminy Przytuły planowane są dwie inwestycje. Zakładamy obecnie opracowanie dokumentacji technicznej i podziału działek. Natomiast w miejscowości Kokoszki na terenie gminy Wizna ogłaszany będzie przetarg. Mamy pewne problemy z mieszkańcami wobec tego używamy wytycznych z tzw. specustawy.
Wicestarosta - na inwestycje te pozyskaliśmy środki co nastawia optymistycznie, więc możemy uważać, że zostaną zakończone w zaplanowanych terminach.
Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.
Ad.8 Barbara Gorzęba - Skarbnik Powiatu - przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od l stycznia do 30 czerwca 2010 r. Reasumując zaznaczyła, że przedmiotowa informacja jest wymogiem formalnym, który realizowany jest w myśl wytycznych ustawowych od kilku lat.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od l stycznia do 30 czerwca 2010 r. została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 104/338/10 z dnia 30 lipca 2010 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).
Ad.9 1.) Barbara Gorzęba - Skarbnik Powiatu - w kolejnym projekcie uchwały proponowane jest zmniejszenie środków z rezerw budżetowych celowych o kwotę 44.043,00 zł z działu 758, rozdziału 75818 na zadania własne powiatu w tym z § 6800 z rezerwy celowej „drogowej" kwotę 4.600,00 zł na zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 1967B Boguszki - Zanklewo zgodnie z porozumieniem zawartym z Wójtem Gminy Wizna. Ponadto z § 4810 z rezerwy celowej „na wkład własny ( 20%) przedsięwzięcia dot. utworzenia i wyposażenia Centrum Aktywizacji Zawodowej" kwotę 39.443,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w dziale 853, rozdziale 85333, o kwotę 39.443,00 zł z tego: § 4210 - 12.115,00 zł; § 4270 - 27.328,00 zł w związku z utworzeniem i wyposażeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży. Całkowity koszt określony został na kwotę 197.215,00 zł z czego 80% pokryje Minister Pracy i Polityki Społecznej. C AŻ będzie to wyspecjalizowana komórka organizacyjna, wyodrębniona w ramach powiatowych urzędów pracy, zgodnie z art. 9b ust. l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Strona dochodowa i wydatkowa został opisana w załączonych materiałach.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 104/339/10 z dnia 30 lipca 2010 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).
2.) Barbara Gorzęba - Skarbnik Powiatu - z kolei proponowane jest zwiększenie po stronie dochodowej i wydatkowej planu dochodów budżetu o kwotę 217.135,00 zł dotacji celowej w dziale 853, w rozdziale 85395 w tym: w § 2007 o kwotę 184.565,00 zł tj. płatności w części dotyczącej współfmansowania z EFS oraz w § 2009 o kwotę 32.570,00 zł w części współfmansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Nowy zawód - nowe możliwości" na podstawie umowy zawartej z Województwem Podlaskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku Nr UDA-POKL.06.01.01-20-014/10-00 z dnia 6 lipca 2010 roku. Sprawa ta podobnie jak i poprzednia była wcześniej analizowana i wstępnie zaakceptowana przez Zarząd Powiatu.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 104/340/10 z dnia 30 lipca 2010 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).
3.) Barbara Gorzęba - Skarbnik Powiatu -- z kolei proponowane jest zwiększenie po stronie dochodowej i wydatkowej planu dochodów budżetu o kwotę 558.040,00 zł dotacji celowej w dziale 853, w rozdziale 85395 w tym: w 2007 o kwotę 474.334,00 zł tj. płatności w części dotyczącej współfmansowania z EFS oraz w § 2009 o kwotę 83.706,00 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Spółdzielnia socjalna - Moja własna szansa na pracę " na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku Nr UDA-POKL.06.02.00-20-072/09-00 z dnia 17 listopada 2009 roku oraz aneksu Nr UDA-POKL.06.02.00-20-072/09-01 z dnia 29 marca 2010 r. Sprawa ta także była wcześniej analizowana i wstępnie zaakceptowana przez Zarząd Powiatu.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 104/341/10 z dnia 30 lipca 2010 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).
Ad.10 Barbara Gorzęba - Skarbnik Powiatu - w projekcie uchwały rady Powiatu zakładane jest przeniesienie środków w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na kwotę 33.200,00 zł i tak zmniejsza się w rozdziale 85333 w § 4210 o kwotę 33.200,00 zł i jednocześnie zwiększa o tę samą kwotę § 6060 na zabezpieczenie pełnego pokrycia środków na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu. Kwota zabezpieczona w budżecie w wysokości 40.000 zł po rozeznaniu na rynku jest niewystarczająca. Najniższa oferta wynosi 73.200 zł. Samochód osobowy, którym dysponuje Urząd wymaga ciągłej naprawy i z punktu ekonomicznego dalszego jego utrzymywanie jest nieopłacalne. Zdecydowanie o zmianach w budżecie powiatu łomżyńskiego po stronie wydatkowej, które skutkują zwiększeniem wydatków majątkowych przynależy wyłącznie do kompetencji Rady Powiatu.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.
W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).
Ad. 11 Wicestarosta - odnosząc się do porozumienia z dnia 15 kwietnia 2010 roku dotyczącego udzielenia Powiatowi Łomżyńskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Bronowo - Janczewo pragnę podkreślić, że dokumentacja miała być gotowa do 20-tego lipca br. W związku z tym nasuwa się pytanie czy uda się zrealizować zaplanowaną inwestycję?
Henryk Kłosiński - kiedy były podpisane pierwotne porozumienia?
Jan Olszewski -- w chwili obecnej nie podam dokładnych terminów. Przetargi były ogłaszane niezwłocznie i tak samo było w przypadku wyłonienia wykonawców itp. Z naszej strony nie było żadnego zwlekania.
Wicestarosta - na odcinek Brono wo - Janczewo jaki był projekt, co przewidywał?
Jan Olszewski - projekt jest opracowany w technologii asfaltowej - droga o szerokości 5 m. Henryk Kłosiński - kto opracowuje aktualne dokumentacje? Jan Olszewski - pan Wszeborowski.
Wicestarosta - w chwili obecnej powinno być już wydawanie decyzji środowiskowej, prace są zbyt opóźnione. Wobec takiej sytuacji nie widzę możliwości dokończenia tej inwestycji i stąd wynika propozycja rozwiązania niniejszego porozumienia.
Henryk Kłosiński -jakie koszty z tego tytułu poniesiemy? Wicestarosta - koszty wykonania dokumentacji, jednak będzie ona ważna 3 lata. Mieczysław Chojnowski - rozwiązanie porozumienia w mojej ocenie jest uzasadnione. Alfred Szymański -jestem podobnego zdania.
Henryk Kłosiński - na docinku drogi przebiegającym przez miejscowość Modzele nie zaprojektowano przepustu, co będzie skutkować tym, że pierwsza ulewa rozmyje drogę. Nie można dopuszczać do takich sytuacji. Trzeba prowadzić odpowiedni nadzór na projektantami dokumentacji technicznej.
Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.
W zarządzonym głosowaniu rozwiązanie porozumienia z dnia 15 kwietnia 2010 roku dotyczącego udzielenia Powiatowi Łomżyńskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Bronowo - Janczewo zostało zaakceptowane 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).
W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.
Następnie Wicestarosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 104-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: poniedziałek, 30 sie 2010 09:08
Data opublikowania: poniedziałek, 30 sie 2010 09:10
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2012 razy