BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie do składania ofert na materiały biurowe w związku z realizacją projektu "Kwalifikacje na czasie -pewna praca, pewny awans"

Starostwo Powiatowe w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 159.), art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm) oraz zgodnie z Zarządzeniem Starosty Łomżyńskiego Nr 78/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku dot. Regulaminu udzielania przez Starostwo Powiatowe w Łomży zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę materiałów informacyjno - promocyjnych w związku z realizacją projektu „Kwalifikacje na czasie - pewna praca, pewny awans”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferent powinien także przedstawić informację o:
1. Szybkości realizacji zamówienia,
2. Możliwości bezpośredniej dostawy do zleceniodawcy.

Oferty należy składać listownie, e-mailem, faksem lub osobiście w biurze projektu:
Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
pok. 323
do dnia 09 września 2010 do godziny 14:00

Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie z załącznikiem 1.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny oraz szybkością realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kilku oferentów oraz prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie (proszę o podawanie cen brutto).

Zamawiający nie jest również zobowiązany do zamówienia wszystkich pozycji wymienionych w ofercie.

Kontakt:
Katarzyna Modzelewska
Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
Tel.: (86)2156914; fax:(86)2156904,
e-mail: katarzyna.modzelewska@powiatlomzynski.pl

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 2 wrz 2010 13:25
Data opublikowania: czwartek, 2 wrz 2010 14:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 wrz 2010 12:21
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1153 razy