BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 106/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 sierpnia 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.00.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
3. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
4. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokółu ze 105-ego posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2010 roku.
3. Podjęcie 2 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Europejska Szkoła Wolontariatu” realizowanego w ramach POKL (…).
6. Sprawy różne:
 Informacja nt. przebudowy ciągu drogowego na terenie gminy Piątnica: Olszyny – Żelechy w kontekście protestu mieszkańców Taraskowa.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 105-ego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół ze 105-ego posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Panią Skarbnik Powiatu.

Barbara Gorzęba – wszyscy zainteresowani otrzymali pełną informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku. Informacja ta została złożona zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Składa się ona z trzech części opisowej – ogólnej, dochodowej i wydatkowej gdzie szczegółowo zostały określone dochody i wydatki w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową: działy, rozdziały i paragrafy. Na tym etapie plan wszystkich dochodów budżetu wyszacowano na kwotę łączną – 19.550.090 zł w tym dochody bieżące – 19.220.090 zł, a dochody majątkowe – 330.000 zł. Natomiast plan wydatków na wszystkie zadania (cele) skalkulowano na kwotę – 20.945.566 zł tworząc zarazem deficyt budżetowy w wysokości – 1.395.476 zł. W wyniku zmian dokonanych przez Radę oraz Zarząd Powiatu do 30 czerwca 2010 roku, budżet po stronie dochodowej powiększono do wysokości – 33.635.388 zł, a po stronie wydatkowej do wysokości – 35.863.196 zł. Tym samym w sprawozdawanym okresie plan dochodów wzrósł o 14.085.298 zł (netto), a plan wydatków o 14.917.630 zł (także netto), zaś deficyt budżetowy powiększony został o – 832.332 zł do wysokości 2.227.808 zł. Wskazane wielkości zmian budżetu wprowadzone zostały w następstwie przesłanek wyszczególnionych w części tabelarycznej informacji. Po stronie dochodowej zwiększenia wyniosły 15.043.217 zł, a zmniejszenia 957.919 zł. Po stronie wydatkowej zwiększenia wyniosły 15.809.036 zł, a zmniejszenia 891.406 zł, czyli per saldo plan ten zwiększono o 14.917.630 zł.
Z kolei Barbara Gorzęba omówiła najistotniejsze elementy przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku, po czym dodała: reasumując wszystkie informacje i dane przedstawiające wyniki wykonania budżetu za I-sze półrocze 2010 roku można przyjąć, iż był on realizowany poprawnie z zachowaniem zasad legalności i gospodarności. Mimo to uwidaczniają one też, że w II-gim półroczu br. dla utrzymania zdolności do sfinansowania już zaciągniętych zobowiązań oraz tzw. „zobowiązań sztywnych” – wszystkie jednostki budżetowe muszą gospodarować planami wydatków tak, aby (po ewentualnych przesunięciach między paragrafami) wymagające zapłaty w 2010 roku, zobowiązania miały zabezpieczenie w planach wydatków. Ponadto należy analizować na bieżąco wykonanie planu dochodów z tytułu udziałów z podatku PIT, ponieważ istnieje realne zagrożenie nie wykonania planu tychże dochodów, co wymusić może ograniczenie planu niektórych wydatków. Jak wielokrotnie wspominałam, sytuacja w kraju jest dość niepokojąca. Stan finansów publicznych w zasadzie nie jest znany opinii publicznej, zapowiadane są redukcje wydatków w różnych dziedzinach życia społecznego. Wskaźniki z Ministerstwa Finansów są niepokojące. Poza tym skutki powodzi, która nawiedziła Polskę w tym roku z pewnością także będą odczuwalne w budżetach rządowych i samorządowych.

Starosta – jaki stopień dochodów z tytułu podatków nie został wykonany w I półroczu?

Barbara Gorzęba – około 150.000 zł, czyli do końca roku może to być kwota nawet przekraczająca 300.000 zł.
Dodam, że sytuacja instytucji kultury jest zrównoważona. Ministerstwo w pewnym stopniu wsparło zadania realizowane przez te jednostki. Sytuacja ta jest stabilna dzięki dotacjom Powiatu Łomżyńskiego.

Starosta – Ministerstwo Kultury od pewnego czasu likwiduje działania, w ramach których nasze jednostki mogły pozyskiwać pewne środki.

Henryk Kłosiński – jeżeli taka będzie polityka Rządu to instytucje kultury się nie utrzymają.

Starosta – sytuacja jest niepokojąca, ponieważ jest polityka taka, że cały ciężar pokrycia kosztów funkcjonowania placówek kluty stopniowo spada na samorządy, gdzie np. wiadomo, iż nawet jednostki kultury – renomowane muzea itp., które mają masę odwiedzających, nie są w stanie się utrzymać z dochodów własnych.

Barbara Gorzęba – z założeń do budżetu państwa można wywnioskować, że Rząd nie ma pojęcia jak spiąć przyszłoroczny budżet.
Ponadto nadwyżka naszego budżetu z lat ubiegłych została już wykorzystana czyli deficyt na przyszły rok będzie musiał być dużo mniejszy.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik do uchwały).

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2010 roku została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 106/343/10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 1.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w pierwszym projekcie uchwały po stronie dochodowej i wydatkowej proponowane jest zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 312.734,00 zł dotacji celowej w dziale 853, w rozdziale 85395 w tym: § 2007 o kwotę 265.824,00 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z EFS; oraz w § 2009 o kwotę 46.910,00 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Bliżej ludzi, bliżej pracy – wsparcie dla utworzenia zakładu aktywności zawodowej” na podstawie umowy zawartej z Województwem Podlaskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku. Stanowi to uzupełnienie planu wydatków na realizację zadań projektu pn. „Bliżej ludzi, bliżej pracy – wsparcie dla utworzenia zakładu aktywności zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża. Są to osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym, niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia tych osób poprzez przeszkolenia zawodowe, indywidualne wsparcie specjalistyczne i podjęcie działań w kierunku powołania Zakładu Aktywności Zawodowej. Okres realizacji projektu od 1 lutego 2010 roku do 29 lipca 2011 roku.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu .

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 106/344/10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

2.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym projekcie uchwały proponowane jest zmniejszenie środków z rezerw budżetowych celowych o kwotę 81.012 zł. Z § 4810 z rezerwy celowej „oświatowej” kwotę 12.012,00 zł na uzupełnienie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 801, rozdziale 80120 § 2540 o kwotę 12.012,00 zł na pokrycie kosztów prowadzenia Zaocznej Policealnej Szkoły Rolniczej dla Dorosłych w Jedwabnem, która 1 grudnia 2009 roku uzyskała uprawnienia szkoły publicznej decyzją Nr 16/2009 roku z 27 listopada 2009 roku. Została ona wpisana do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych prowadzonej przez Powiat pod nr 17. Pismo w przedmiotowej sprawie zostało przedłożone przez Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych w dniu 26 lipca 2010 roku a zaaprobowane na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 30 lipca 2010 roku. Natomiast z § 6800 z rezerwy celowej „drogowej” kwoty 69.000,00 zł i zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 na uzupełnienie planu wydatków na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1949B Czaplice – Szczepankowo, która realizowana jest w ramach porozumienia zawartego z Gminami Śniadowo i Łomża.
Po stronie dochodowej (załącznik nr 2) zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 1.082.040,00 zł na zadania własne, w tym w:
1) § 2710 o kwotę 123.790,00 zł z tego: 100.000 zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Przytuły na podstawie porozumienia z 14 lipca 2010 roku; oraz 23.790 zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Miastkowo na podstawie porozumienia z 12 maja 2010 roku.
2) § 6300 o kwotę 958.250,00 zł pomocy finansowej z gmin tj.: kwota 760.000,00 zł z tego: z Gminy Śniadowo (370.000) i Gminy Łomża (390.000) na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu w dniu 29 czerwca 2010 roku; 145.000 zł z Gminą Łomża na podstawie porozumienia z 14 lipca 2010 roku; oraz 53.250 zł z Gminy Miastkowo na podstawie porozumienia z 12 maja 2010 roku.
Po stronie wydatkowej zwiększa się plan wydatków budżetu i plan finansowy wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na zadania własne w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 1.082.040 zł, w tym w:
1) § 4210 kwotę 100.000 zł na zakup materiałów niezbędnych do zakończenia remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1934B Jedwabne–Supy–Trzaski–Dusze w technologii potrójnego powierzchniowego utrwalenia. Porozumienia z Gmina Przytuły zostało zawarte 4 lipca 2010 r.;
2) § 4270 kwotę 23.7900 zł na pokrycie kosztów opracowania uproszczonej dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1953B na odc. Miastkowo – Tarnowo gm. Miastkowo o długości 5 km;
3) § 6050 kwotę 958.250 zł z przeznaczeniem:
a) 760.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1949B Czaplice – Szczepankowo na podstawie trójstronnego porozumienia Zarządu Powiatu z Gminami Łomża i Śniadowo;
b) 145.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża – Siemień – Pniewo w oparciu o porozumienie z Gminą Łomża z dnia 14 lipca 2010 roku;
c) 15.250 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1925B Miastkowo-Zaruzie Borowe- Sosnowiec Kuleszka-Rydzewo ul. Warszawska na odc. około 1.000 m - gm. Miastkowo;
d) 38.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1957B Miastkowo-Zaruzie Borowe-Sosnowiec Kuleszka-Rydzewo na odcinku dług. 3300 m w m. Sosnowiec gm. Miastkowo.
W związku z powyższymi dotacjami, które w większości pochodzą z budżetów gminnych budżet nasz prawdopodobnie osiągnie 40 mln zł, co będzie obligować Powiat Łomżyński do wprowadzenia audytu budżetowego.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 106/345/10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Starosta – w związku z potrzebą doprecyzowania zakresu działania ZDP, co wynika z wytycznych NPPDL, zostało zaproponowane uszczegółowienie regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poprzez dopisanie w paragrafie 7 punktu 18 o brzmieniu: „przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 106/346/10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Starosta – projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Europejska Szkoła Wolontariatu” realizowanego w ramach POKL (…) dotyczy niewielkiego projektu. Będzie on realizowany na terenie szkoły w Jedwabnem. Przyniesie on pewne korzyści, między innymi w zakresie możliwości dokonania zakupu środków trwałych – do 10 % wartości całego projektu. Będzie to np. sprzęt i wyposażenie, które wykorzystamy w naszych biurach.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Europejska Szkoła Wolontariatu” realizowanego w ramach POKL (…) została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 106/347/10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.6 W sprawach różnych Starosta poinformował, że w ramach realizacji przebudowy ciągu drogowego na terenie gminy Piątnica: Olszyny – Żelechy o długości kilkunastu kilometrów, z jego inicjatywy został dołączony odcinek ponad 1 km przebudowy drogi przez wieś Taraskowo. Dołączony odcinek miał już gotową starą dokumentację techniczną i w związku z tym było możliwe jego dołączenie – między innymi po intensywnych zabiegach lobbingowych u Marszałka Jacka Piorunka. Jednak był to projekt na przebudowę drogi o szerokości 3,5 m, natomiast nowa dokumentacja na główną część tego ciągu drogowego opracowana została na szerokość 5 m. Wobec tego wywiązał się protest części mieszkańców Taraskowa inspirowany przez potencjalnych kandydatów na wójta gminy Piątnica. Nie zgadzają się oni z szerokością drogi przez ich miejscowość na poziomie 3,5 m uważając, że to z naszej złej woli nie jest zaprojektowany szerszy asfalt. Jeżeli bym wiedział, że spotka to się z takim odbiorem to absolutnie wycofałbym się z tego dodatkowego odcinka. Byłem przekonany, że wszyscy mieszkańcy docenią nasze starania. Przed kilkoma dniami były dwa spotkania z przedstawicielami protestujących, na których uświadomiłem ich jakie konsekwencje będą zablokowania tej inwestycji.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 106-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 2 wrz 2010 14:52
Data opublikowania: czwartek, 2 wrz 2010 14:53
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2128 razy