BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 107

odbędzie się w dniu 15 września 2010 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).


Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

1. Przyjęcie protokółu ze 106-ego posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
1)w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 5 627,50 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji,
2) w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1966B na odcinku Chyliny–Szostaki o długości 2 230,88 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji,
3) w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Janczewo-Bronowo o długości 2 165,72 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
3. Zajęcie stanowiska w sprawie odszkodowania za działki nr 246/1 o pow. 0,6385 i nr 246/2 o pow. 0,0679 ha (droga powiatowa), które na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr ROŚB. 7351-D/4/2010 z dnia 15.06.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z mocy prawa stały się własnością Gminy Miastkowo.
4. Zaopiniowanie Projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miastkowo.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łomżyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „RAZEM w kierunku utworzenia wioski tematycznej w powiecie łomżyńskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytetu VII Promocja integracji Społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
10. Zapoznanie z porządkiem obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu.
Sprawy różne:
Data powstania: czwartek, 9 wrz 2010 14:10
Data opublikowania: czwartek, 9 wrz 2010 14:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 wrz 2010 14:00
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1205 razy