BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie do składania ofert na kadrę dydaktyczną do projektu "Spółdzielnia socjalna - moja własna szansa na pracę"

Starostwo Powiatowe w Łomży ogłasza nabór na kadrę dydaktyczną do projektu ,,Spółdzielnia socjalna – moja własna szansa na pracę” w ramach Priorytetu VI Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmioty:
a. ABC prowadzenia spółdzielni socjalnej 2 x 70h.
b. Marketing 2 x 16h.
c. Mała księgowość 2 x 30h.
d. Biznesplan-praktyka działalności 2 x 24h.

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło (realizacja zajęć dydaktycznych w okresie 01.10.2010 – 31.12.2010 w terminach i zakresie ustalonych z zamawiającym)

Wymagania niezbędne:
W konkursie ubiegać się mogą osoby spełniające następujące kryteria:
♦ Posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe odpowiadające prowadzonemu przedmiotowi (potwierdzone dyplomem)
lub/i
♦ Posiadają udokumentowane uczestnictwo w kursach/szkoleniach odpowiadające prowadzonemu przedmiotowi
lub/i
♦ Posiadają co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku odpowiadającym zakresowi tematycznemu prowadzonego przedmiotu (mile widziane udokumentowane umowami o pracę/świadectwami pracy/oświadczeniami pracodawców)

Szkolenia mogą prowadzić osoby fizyczne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą z zastrzeżeniem, że działalność szkoleniowa jest wpisana w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
• komunikatywność, odpowiedzialność.

Zakres zadań:
• Realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z wynikami konkursu w ilości godzin ustalonych z Zamawiającym.

Wymagane dokumenty:
• CV/życiorys zawodowy;
Dokumenty pożądane:
• kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów i szkoleń;

Przy wyborze osoby na w/w stanowisko Zleceniodawca będzie kierował się posiadanym przez nią wykształceniem, doświadczeniem i innymi dodatkowymi kwalifikacjami, gwarantującymi prawidłową realizację projektu. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres:

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
Kancelaria
z dopiskiem: Kadra dydaktyczna
w terminie do 17.09.2010 roku, do godz. 12:00 (data i godzina wpływu)

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Łomży po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów i instytucji spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Data powstania: piątek, 10 wrz 2010 13:10
Data opublikowania: piątek, 10 wrz 2010 13:13
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 mar 2011 08:55
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1792 razy