BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę matreiałów biurowych w związku z projektem "Europejska Szkoła Wolontariatu"

Starostwo Powiatowe w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 159.), art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm) oraz zgodnie z Zarządzeniem Starosty Łomżyńskiego Nr 78/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku dot. Regulaminu udzielania przez Starostwo Powiatowe w Łomży zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby przygotowania inicjatyw wolontariackich przez młodzież w związku z realizacją projektu „Europejska Szkoła Wolontariatu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferty należy składać listownie,
na adres Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża e-mailem: n.nadolna@gmail.com

Faksem: (86) 215-69-04

lub osobiście w biurze projektu:
Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża, pok. 322.

Do dnia 20 września 2010 do godziny 14:00 (data i godzina wpływu)

Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie z załącznikiem 1.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny oraz szybkością realizacji zamówienia z możliwością bezpłatnej dostawy do zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kilku oferentów oraz prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.

Zamawiający nie jest również zobowiązany do zamówienia wszystkich pozycji wymienionych w ofercie. Oferent może złożyć ofertę cząstkową.

Kontakt:
Natalia Nadolna
Starostwo Powiatowe w Łomży, ul, Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel: (86)2156914; fax:(86)2156904, e-mail: n.nadolna@gmail.com

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 14 wrz 2010 14:19
Data opublikowania: wtorek, 14 wrz 2010 14:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 mar 2011 08:56
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1698 razy