BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

ZAPROSZENIE na XXXVII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Serdecznie zapraszam na XXXVII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 września 2010 roku (środa). Sesja odbędzie się w Muzeum Przyrody w Drozdowie. Początek sesji o godz. 10.00.

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości
5 627,50 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych
w zakresie realizacji inwestycji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1966B na odcinku Chyliny –Szostaki o długości 2 230,88 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych
w zakresie realizacji inwestycji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1964B na odcinku Janczewo-Bronowo o długości
2 165,72 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych
w zakresie realizacji inwestycji.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez
Starostę Łomżyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
12.Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
2010 roku.
13.Informacja finansowa za I półrocze 2010 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Łomży złożona na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
14.Informacja finansowa za I półrocze 2010 roku Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży
złożona na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
15.Informacja finansowa za I półrocze 2010 roku Muzeum Przyrody w Drozdowie złożona na
podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
Wręczenie dorocznych nagród Starosty za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
16.Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
17.Wolne wnioski.
18.Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Data powstania: czwartek, 16 wrz 2010 11:47
Data opublikowania: czwartek, 16 wrz 2010 14:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 wrz 2010 10:35
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 953 razy