BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr. 223 poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż w dniu 15.09.2010r dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

I. Zamawiający:
1. Nazwa:Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
2. Adres:ul. Poligonowa 30
3. Kod pocztowy:18-400
4. Miejscowość:Łomża
5. Województwo:podlaskie


II. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 257636-2010 w dniu 19.08.2010r.

III. Tryb i przedmiot zamówienia:
1. Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony powyżej 14 000 EURO

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont drogi powiatowej nr 1953B na odc. Miastkowo-Tarnowo o dł. 3,000km”

V. Wpłynęła 1 oferta:

Oferta nr 1) Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 156
18-400 Łomża
(kryterium - cena, liczba pkt 100)

VI. Wybór oferty:
1. Wykonawca – oferta nr 1
Nazwa:Przedsiębiorstwo Budownictwa
Komunikacyjnego Sp. z o.o.
1) Adres:ul. Sikorskiego 156
2) Kod pocztowy:18-400
3) Miejscowość:Łomża
4) Województwo:podlaskie
2. Cena brutto oferty wybranej: 1 057 260,69 zł
(słownie: jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt 69/100 złotych)
Oferta ważna, uzyskała 100 pkt.
Data powstania: czwartek, 16 wrz 2010 16:17
Data opublikowania: czwartek, 16 wrz 2010 16:20
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 wrz 2010 09:38
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1501 razy