BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr. 223 poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż w dniu 15.09.2010r dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
I. Zamawiający:
1. Nazwa:Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
2. Adres:ul. Poligonowa 30
3. Kod pocztowy:18 - 400
4. Miejscowość:Łomża
5. Województwo:podlaskie


II.Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 230799-2010 w dniu 25.08.2010r.

III.Tryb i przedmiot zamówienia:
1.Rodzaj zamówienia: Usługi
2.Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony powyżej 14 000 EURO

IV.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Opracowanie dokumentacji projektowej na 5 dróg powiatowych."

V.Wpłynęły 4 oferty:

Oferta nr 1) ProROAD
ul. Jeleniogórska 57/3
80-180 Gdańsk
(kryterium - cena, liczba pkt dla cz. I-28,70, pkt dla cz. II- 26,35, pkt dla cz. III-21,77, pkt dla cz. IV- 43,62, pkt dla cz. V-19,76. )

Oferta nr 2) PE-POLSKA Sp. z o.o. sp.k
Al. Grunwaldzka 19/23
80-236 Gdańsk
(kryterium - cena, liczba pkt dla cz. I-100, pkt dla cz.II-100, pkt dla cz. III-100, pkt dla cz.IV-100, pkt dla cz. V-100.)

Oferta nr 3) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „KRIS-BUD” Edward Święcki
Wola Zambrowska 113
18-300 Zambrów
(kryterium - cena, liczba pkt dla cz. I-60,11, pkt dla cz. II-72,91, pkt dla cz.III-60,61, pkt dla cz. IV-71,93, pkt dla cz.V- 58,40.
Oferta nr 4) ZAKŁAD REALIZACJI INWESTYCJI
DROMOBUD
Wojciech Borzuchowski
ul. Namysłowska 2A/74
03-454 Warszawa
(kryterium - cena, liczba pkt dla cz. I-74,79, pkt dla cz. II-98,59, pkt dla cz. III-88,69, pkt dla cz. IV-73,86, pkt dla cz. V-91,16.)

VI. Wybór oferty:
1. Wykonawca –oferta nr 2
1) Nazwa:PE-POLSKA Sp. z o.o. sp. k
2) Adres:al. Grunwaldzka 19/23
3) Kod pocztowy:80-236
4) Miejscowość:Gdańsk
5) Województwo:Pomorskie
6) Cena brutto oferty wybranej:
Dla części I - 19.800,00 zł
(słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100)
Dla części II - 15.300,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy trzysta złotych 00/100)
Dla części III - 12.200,00 zł
(słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych 00/100)
Dla części IV - 30.100,00 zł
(słownie: trzydzieści tysięcy sto złotych 00/100)
Dla części V - 11.400,00 zł
(słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych 00/100)
Oferta ważna, uzyskała 100 pkt.


Data powstania: czwartek, 16 wrz 2010 16:20
Data opublikowania: czwartek, 16 wrz 2010 16:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 wrz 2010 10:05
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1741 razy