BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 37/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 kwietnia 2010 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.20 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.35.
Komisja obradowała w pełnym pięcioosobowym składzie (na ogólną liczbę pięciu członków Komisji), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego:
1. Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Henryk Kłosiński – członek Komisji.
4. Wojciech Kubrak – członek Komisji.
5. Stefan Popiołek – członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Krajewski przypomniał, że przedmiotem obrad mają być następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowogrodzie Gminie Nowogród.
3. Sprawy różne.

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali materiały dotyczące pierwszego zagadnienia, po czym o zabranie głosu poprosił gł. specjalistę ds. kultury i oświaty.

Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. kultury poinformowała, że statut Muzeum Przyrody w Drozdowie nie był nowelizowany od 2000 roku. Przez blisko 10 lat zaszły zmiany, które winne znaleźć potwierdzenie w treści statutu. Zmiany te dotyczą w szczególności zakresu jak i obszaru działalności Muzeum, który uległ poszerzeniu. W zakresie gromadzenia i badania zbiorów historycznych działalność Muzeum Przyrody w Drozdowie obejmuje obecnie teren województwa podlaskiego, a także dodatkowo mazowieckiego, zaś w zakresie gromadzenia i badania zbiorów dotyczących środowisk słodkowodnych obszar badań został rozszerzony, także o teren Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy. Poszerzeniu uległa również działalność Muzeum m.in. dotycząca organizacji przejazdów po okolicy Drozdowa, Łomży oraz Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, a także wynajmu sprzętu turystycznego i kostiumów historycznych. Uwzględniając położenie placówki na obszarach wiejskich uelastyczniono liczbę członków Rady Muzealnej określając ją od 5 do 15 osób. Ułatwi to zarządzanie Muzeum oraz zwoływanie posiedzeń Rady. Natomiast treść Statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie została uzgodniona z Panem Bogdanem Zdrojewskim Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji, jednogłośnie – 5 głosami za, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Ad.2 Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. kultury poinformowała, że w art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty stwierdza, iż do zadań własnych powiatu należy zakładanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych, w tym szkolnych schronisk młodzieżowych umożliwiających korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży. Od lat powiat zlecał na mocy zawieranych rokrocznie umów zadanie w zakresie prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowogrodzie do wykonania Burmistrzowi Nowogrodu, jako Zleceniobiorcy przekazując na to środki z subwencji oświatowej. W ostatnim okresie nastąpiło znaczne ożywienie działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowogrodzie związane z rozwojem turystyki na tym terenie. Ma to swoje źródło w fakcie, iż na obszarze Nowogrodu leży Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, jeden z najciekawszych obiektów muzealnych w kraju, tu odbywają się też Dni Kultury Kurpiowskiej. W/w Schronisko funkcjonuje w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie. Stąd prośba Gminy o przekazanie tej placówki. Przekazanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowogrodzie do prowadzenia Gminie Nowogród umożliwiłoby lepszy nadzór, zarządzanie i kontrolę tej placówki funkcjonującej w obszarze Szkoły, której organem prowadzącym jest wspomniana Gmina. Jednocześnie zostałoby wyeliminowane coroczne zlecanie zadań. Natomiast w myśl art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego. Zawarcie takiego porozumienia jest w pełni zasadne. Analogicznie do Powiatu Gmina Nowogród podejmie uchwałę w sprawie przejęcia do prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowogrodzie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji, jednogłośnie – 5 głosami za, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania do prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowogrodzie Gminie Nowogród (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono żadnych tematów.

Z kolei, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, Przewodniczący – Henryk Krajewski zakończył 37-me posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Data powstania: czwartek, 30 wrz 2010 12:21
Data opublikowania: czwartek, 30 wrz 2010 12:23
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1744 razy