BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 108/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 września 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(W początkowej fazie obrad nie brał udziału Starosta Łomżyński – Krzysztof Kozicki. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Wicestarosta – Marek Dworakowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokółu ze 107-ego posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przesunięcia środków finansowych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie: Nowogrodu, Sławca i Grąd w Gminie Nowogród.
4. Przyjęcie porozumień z gminami w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu.
5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przyznanie środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.
6. Rozpatrzenie propozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dotyczącej zwiększenia środków z rezerwy budżetowej.
7. Rozpatrzenie wniosku Muzeum Przyrody w Drozdowie o przyznanie środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.
8. Rozpatrzenie wniosku Muzeum Przyrody w Drozdowie o zwiększenie dotacji budżetowej.
9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń w lokalu ZGLR Nr 3 w Łomży.
10. Rozpatrzenie wniosku Naczelnika Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych o uzupełnienie planu wydatków budżetowych.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
13. Sprawy różne:
 Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie zaopiniowania inwestycji drogowej na terenie gminy Przytuły (podjęcie stosownej uchwały).

Następnie Wicestarosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Wicestarosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 107-ego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół ze 107-ego posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Wicestarosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski – złożyłem wniosek o wyasygnowanie kwoty 30.000 zł na budowę parkingu w miejscowości Nowogród położonego przy drodze powiatowej. Wcześniejsze ustalenia były takie, że za zimowe utrzymanie będzie wykonana ta praca, podobnie jak innego tego typu zadania, które zostały już wykonane. Kwota niniejsza ma być przeznaczona z rezerwy budżetowej (kopia wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przesunięcia środków finansowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – budowa parkingu jest to wykonanie prac w ramach dodatkowego zadania inwestycyjnego, czyli w tej sprawie musi wypowiedzieć się Rada Powiatu. Środki można przeznaczyć z rezerwy za zgodą Zarządu Powiatu, jednak nie kosztem innych zaplanowanych zadań.
Poza tym chciałam zwrócić uwagę, ze jeżeli zostają jakieś środki zostają z zadań zaplanowanych to nie ma konieczności ich wydawania. Można zostawić nadwyżkę finansową na kolejny rok, aby mieć możliwości inwestycyjne. Starajmy się prowadzić gospodarkę planowaną a nie szybkiego rozdysponowania środków.

Wicestarosta – wg moich obliczeń mamy około 120.000 zł oszczędności w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych.

Barbara Gorzęba – przecież podkreślane było na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i na ostatniej sesji Rady, że nie ma środków na zimowe utrzymanie dróg a zima zapowiadana jest szybka i sroga.

Wicestarosta – środki na zimowe utrzymanie nie odbiegają znacznie od zaplanowanych na ostatnią zimę.

Henryk Kłosiński – w listopadzie może zacząć się konieczność zaangażowania dużych środków w zimowe utrzymanie, nie ma potrzeby rozdysponowania wszystkich środków w już w III kwartale. Nie zapominajmy także o pracownikach administracyjnych i o tym, że ich zarobki są na minimalnym poziomie.

Barbara Gorzęba – takie postępowanie kiedy rozdysponowujemy wszystkie wolne środki uniemożliwia nam jakiekolwiek planowanie podwyżek. Podwyżka na poziomie kilku procent dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych to kwota ponad 400.000 zł. Są likwidowane gospodarstwa pomocnicze, nasze wydatki rosną. Wydatki na rodziny zastępcze mają być przerzucone całkowicie na powiaty. Musimy zostawić chociaż minimalną rezerwę aby mieć pole manewru w następnym roku.
Poza tym jeżeli przekroczymy w budżecie 40 mln zł to będzie konieczne zatrudnienie audytora i to będzie kolejne 50.000 zł na ten cel. Czy nie warto tę kwotę przeznaczyć np. na budowę parkingu w przyszłym roku.
Nie znamy wskaźników do przyszłorocznego budżetu. Musimy zostawić chociaż minimalną rezerwę.

Henryk Kłosiński – przy inwestycji w Łochtynowie nie została załatwiona kwestia odwodnienia, z czego to wynika?

Jan Olszewski – przyczyną tego jest brak środków na bieżące utrzymanie. Z bieżącego utrzymania środki poszły na zimowe utrzymanie. Planowaliśmy zakup wirnika do odśnieżania, jednak zakup ten nie został zrealizowany. To także przyczyniło się do zwiększenia środków na wynajem sprzętu z zewnątrz. Podobnie jak Pani Skarbnik uważam, że to ludzie powinni być podmiotem a nie drogi powiatowe, jednak bezpieczeństwo należy na naszych drogach zapewnić.

Barbara Gorzęba – trzeba podkreślić, że nasi pracownicy często zarabiają około 1.500 zł miesięcznie, to są zarobki jedne z najniższych w regionie.

Wicestarosta – środki na bieżące utrzymanie są na poziomie ubiegłego roku, więc w mojej ocenie nie nastąpiło istotne obniżenie funduszy na tym paragrafie. W rezerwie, biorąc pod uwagę oszczędności, będziemy mieli nawet około 150.000 zł.

Barbara Gorzęba – w rezerwie mamy około 70.000 zł a nie 150.000 zł, proszę nie wprowadzać w błąd.

Z kolei została ogłoszona przerwa, po zakończeniu której Wicestarosta, wobec konieczności zaakceptowania dodatkowych zadań inwestycyjnych przez Radę Powiatu, zaproponował wycofanie spod obrad Zarządu Powiatu wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przesunięcia środków finansowych.
Powyższa propozycja została przyjęta przez członków Zarządu przez aklamację.

Ad.3 Wicestarosta ponownie o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski – wydanie opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie: Nowogrodu, Sławca i Grąd w Gminie Nowogród jest kwestią formalną. Podobnie jak w poprzednich przypadkach taka opinia jest wymagana od ościennych samorządów.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W głosowaniu uchwała w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie: Nowogrodu, Sławca i Grąd w Gminie Nowogród, została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 108/350/10 z dnia 30 września 2010 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedmiotem kolejnego zagadnienia są projekty porozumień w zakresie inwestycyjnym omawianym na poprzednim posiedzeniu.

 Pierwszy projekt porozumienia dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 5 627,50 m. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi niespełna 6 mln zł, wobec tego na samorząd Gminy Śniadowo i Powiat Łomżyński przypada po około 1,5 mln zł, bowiem udział własny jest dzielony na oba samorządy po 25 % wartości zadania.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia dotyczący przebudowy drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 5 627,50 m, został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Wicestarosta ponownie o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 Jan Olszewski – kolejny projekt porozumienia także odnosi się do złożenia w ramach NPPDL wniosku o dofinansowanie zaprojektowanej inwestycji drogowej. Tym razem w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1966B na odcinku Chyliny–Szostaki o długości 2 230,88 m. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 50 %, pozostałą część muszą pokryć samorządy. Przypomnę, że obecnie na tym odcinku jest nawierzchnia z bruku. Łączy on powiaty: łomżyński i grajewski – to tak zwany ciąg nadbiebrzański.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia dotyczący przebudowy drogi powiatowej Nr 1966B na odcinku Chyliny–Szostaki o długości 2 230,88 m, został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – trzeci projekt porozumienia dotyczy inwestycji na terenie gminy Przytuły. Chodzi konkretnie o przekazanie kwoty 23.000 zł brakującej na inwestycję drogową w tej gminie.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia w sprawie zmiany porozumienia z dnia 14 lipca 2010 roku o udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Przytuły, został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży zwrócił się do nas z wnioskiem o dofinansowanie z budżetu powiatu budowy ekologicznej, przydomowej oczyszczalni ścieków. Takie środki możemy przekazać z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wobec tego proponuję zaplanowanie tych wydatków w ramach Funduszu na przyszły rok. Aktualnie wykorzystywane szambo jest nieszczelne i ścieki przedostają się do wód gruntowych (powyższy wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – także uważam, że zaplanowanie tych wydatków w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powinno odnosić się do planu na 2011 rok.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o dofinansowanie z budżetu powiatu budowy ekologicznej, przydomowej oczyszczalni ścieków, został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie została ogłoszona przerwa, w czasie której zgromadzeni przeanalizowali dalsze potrzeby inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg powiatowych w odniesieniu do wniosku ZDP w sprawie zwiększenia środków z rezerwy budżetowej.

Ad.6 Po zakończeniu przerwy obradom przewodniczył Starosta – Krzysztof Kozicki, który zaproponował:
 zwiększenie dofinansowania inwestycji na terenie gminy Wizna w miejscowości Kokoszki o kwotę 38.000 zł,
 natomiast w przypadku nowej inwestycji w miejscowości Koty oszacowanej na kwotę 2.000 zł – zaproponował zajęcie stanowiska na kolejnym posiedzeniu.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu powyższe propozycje zostały przyjęte 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.7 Starosta udzielił głosu Dyrektorowi Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Anna Archacka – omówiła wniosek Muzeum Przyrody w Drozdowie o przyznanie środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska (ww. dokument stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – wniosek powinien być tak zmodyfikowany, aby zadanie ujęte w punkcie 1 odnosiło się do pokrycia wkładu własnego – czyli 15 % wartości zadania.

Członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali wkomponowanie w przyszłoroczny plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska zadań ujętych w przedmiotowym wniosku – w zakresie dotyczącym pokrycia wymaganego udziału własnego oraz sfinansowania kosztów dokumentacji technicznej – w kwocie 12.000 zł.

Ad.8 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie – wszystkie dochody własne jakie wypracowaliśmy przeznaczaliśmy na bieżące potrzeby. Jednak ze szczegółowej analizy wynika, że zabraknie nam 33.370 zł. Dodatkowo musimy wypracować 33.017 zł na realizację mecenatu. Prowadzimy gospodarkę bardzo oszczędną i nie mamy możliwości we własnym zakresie wygenerowania tych środków (wniosek Muzeum Przyrody w Drozdowie o zwiększenie dotacji budżetowej stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w związku z pewnymi oszczędnościami w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych w Muzeum proponuję dokonać przesunięć środków, co pozwoli na uniknięcie zwiększenia budżetu tej jednostki.

W zarządzonym głosowaniu ww. propozycja został zaakceptowana 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.9 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – wniosek o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń w lokalu ZGLR Nr 3 w Łomży jest próbą zagospodarowania wolnych pomieszczeń. Tym razem podmiot zainteresowany wynajęciem nie będzie korzystał z kontraktowania przez NFZ. Jego działania skierowane są w aspekcie czysto komercyjnym, ale i przy tym działania prozdrowotne. Podmiot zainteresowany ma wszystkie wymagane zezwolenia i działa na rynku już od 3 lat (ww. wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń w lokalu ZGLR Nr 3 w Łomży został zaakceptowany 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.10 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału PRS – wobec realizacji wielu zadań promocyjnych okazało się, że zaplanowane środki w budżecie na te cele na początku roku były zbyt małe. Aktualnie przygotowujemy się do wyjazdu do Francji z programu, który nie przewiduje sfinansowania kosztów dojazdu i transportu (wniosek Naczelnika Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych o uzupełnienie planu wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu powyższy wniosek został zaakceptowany 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.11 1.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały w załączniku nr 1 zmniejsza środki na zadania własne z rezerwy budżetowej celowej „drogowej” o kwotę 38.000 zł na zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o tę kwotę na uzupełnienie planu wydatków na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Kokoszki gm. Wizna. Z kolei w załączniku nr 2 zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.307.487 zł na:
1) zadania własne o kwotę 1.306.543 zł w dziale 600, rozdziale 60014 w tym:
a) o kwotę 837.960 zł w § 2710 tytułem pomocy finansowej pozyskanej z gminy Miastkowo na remont drogi powiatowej nr 1953B Miastkowo – Tarnowo oraz z gminy Piątnica na zakup materiałów na drogę powiatową nr 1918B w miejscowości Poniat.
b) o kwotę 468.583 zł w § 6300 tytułem pomocy finansowej pozyskanej z gmin na współfinansowanie inwestycji drogowych zgodnie z zawartymi porozumieniami,
2) zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę 944 zł tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 r. Starosta Łomżyński o przyznanej dotacji celowej został poinformowany pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 9 września 2010 roku. Wobec tego zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.307.487 zł na:
1) – zadania własne w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 1.306.543 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w tym:
a) – kwotę 15.000 zł w § 4210 na zakup materiałów do wykonania pojedynczego powierzchniowego utrwalenia na drodze powiatowej nr 1918B w miejscowości Poniat, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Piątnica w dniu 19 sierpnia 2010 roku;
b) – kwotę 822.960 zł w § 4270 na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1953B Miastkowo-Tranowo gm. Miastkowo na podstawie porozumienia o pomocy finansowej z Gminą Miastkowo zawartego w dniu 12 maja 2010 roku, zmienionego porozumieniem z dnia 15 września 2010 roku;
c) – kwotę 468.583,00 zł w § 6050 na dofinansowanie inwestycji drogowych i tak :
- 70.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1962B przez wieś Kokoszki gm. Wizna zgodnie z porozumieniem o pomocy finansowej z Gm. Wizna zawartym 15 kwietnia 2010r.;
- 351.083 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1900B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 648 Serwatki – Kupnina gm. Nowogród na podstawie porozumienia z 15 września 2010 roku realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2010;
- 47.500 zł na sfinansowanie dokończenia budowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1939B Modzele Stare – Wyrzyki Gmina Łomża, zgodnie z porozumieniem w sprawie pomocy finansowej zawartym z Gminą Łomża w dniu 14 czerwca 2010 roku, zmienionym 15 września 2010 roku;
2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w planie finansowym PINB w Łomży o kwotę 944 zł z tego 660 zł na pokrycie kosztów wyjazdu pracowników PINB w Łomży w związku z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 roku.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 108/351/10 z dnia 30 września 2010 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

2.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym projekcie uchwały proponowane jest zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 49.570 – dotacji celowej w dziale 853, rozdziale 85395, w tym:
1) § 2007 o kwotę 42.135,00 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z EFS;
2) § 2009 o kwotę 7.435,00 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań projektu „Europejska Szkoła Wolontariatu” na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w dniu 30 sierpnia 2010 roku.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 108/352/10 z dnia 30 września 2010 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

3.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu na zadania własne w dziale 853, rozdziale 85395 w § 2007 o kwotę 30.000 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z EFS, na dalszą realizację projektu EFS POKL 6.1.2. „Podniesienie jakości usług rynku pracy”. Środki zostały przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku na realizację w/w zadania.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 108/353/10 z dnia 30 września 2010 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

4.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu na zadania własne w dziale 853, rozdziale 85395 w § 2703 o kwotę 23.943 zł tj. grantów przyznanych przez Komisję Europejską za pośrednictwem Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu”, na realizację projektu „Tanecznym krokiem do Europy”. Umowę finansową Powiat Łomżyński zawarł z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Młodzież w działaniu” w dniu 13 września 2010 r. Pierwsza transza w wysokości 80 % ogólnych kosztów projektu w wysokości 19.154 zł została przekazana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację w/w zadania w dniu 16 września 2010 roku.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 108/354/10 z dnia 30 września 2010 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego jest wynikiem zapotrzebowania i prośby z jaką zwróciło się do nas Powiatowe Zrzeszenie LZS – w przedmiocie przekazania zbędnego wyposażenia komputerowego (wniosek PZLZS stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu). Takie wyposażenie wygospodarowaliśmy, sprzęt ten nie jest już wykorzystywany i możemy go przekazać.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 108/355/10 z dnia 30 września 2010 roku stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

Ad.13 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – wniosek, który złożyłem w sprawie zaopiniowania inwestycji drogowej na terenie gminy Przytuły jest wynikiem potrzeby przyspieszenia inwestycji ze względu na pogarszające się warunki pogodowe. Pozwoli nam to na zaoszczędzenie w czasie 2 tygodni, ponieważ po takim czasie decyzja sama by się uprawomocniła – bez wydania opinii – jednak zależy nam na czasie i stąd propozycja wydania opinii. Taką opinie wydadzą w najbliższym czasie także samorządy gminy Przytuły i województwa podlaskiego.

Wicestarosta – czy wykonanie tej inwestycji jest zagrożone?

Jan Olszewski – uważam, że nie.

Wicestarosta – z czego wynikają opóźnienia?

Jan Olszewski – projektant nie wywiązał się z terminów, naliczyliśmy kary w kwocie około 10.000 zł, jednak inwestycja została przez to opóźniona.
Jednak kwota ta trafi do budżetu powiatu, a nie ZDP.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W głosowaniu uchwała w sprawie wydania opinii wymaganej przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 108/356/10 z dnia 30 września 2010 roku stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).
W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 108-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: poniedziałek, 11 paź 2010 11:06
Data opublikowania: poniedziałek, 11 paź 2010 11:08
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2005 razy