BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 109/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 października 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.30, natomiast zakończenie o godzinie 8.50.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokółu ze 108-ego posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przesunięcia środków finansowych.
3. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 108-ego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół ze 108-ego posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

1.) Jan Olszewski – złożyłem wniosek o wyasygnowanie kwoty 30.000 zł na budowę parkingu w miejscowości Nowogród położonego przy ulicy Zielonej. Wcześniejsze ustalenia były takie, że za zimowe utrzymanie będzie wykonana ta praca przez naszą jednostkę (wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przekazanie środków finansowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – środki na ten cel mogą być przeznaczone w ramach kwoty wygenerowanej w miesiącu sierpniu – w wysokości 23.800 zł, natomiast pozostałą część trzeba będzie pokryć z rezerwy.

Starosta – kiedy ZDP będzie mógł przystąpić do prac?
Jan Olszewski – jeszcze w tym tygodniu.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu ww. wniosek został zaakceptowany 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

2.) Starosta ponownie o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski – kolejny wniosek o wyasygnowanie kwoty 80.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie podbudowy drogi powiatowej Pieńki Borowe-Kaimy dotyczy inwestycji na terenie gminy Jedwabne. Podbudowa ma być wykonana z kruszywa łamanego. Mamy już gotową dokumentację i wydane pozwolenie na budowę (wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przekazanie środków finansowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni uznali powyższą inwestycję za racjonalną i wymagającą szybkiej realizacji.

W zarządzonym głosowaniu ww. wniosek został zaakceptowany 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 109-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: poniedziałek, 11 paź 2010 12:22
Data opublikowania: poniedziałek, 11 paź 2010 12:24
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1736 razy