BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała Nr Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 października 2010 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1592, z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łomży określający organizację i zasady jego funkcjonowania stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXIII/112/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży.


Przewodniczący Rady

Stefan PopiołekData powstania: wtorek, 12 paź 2010 10:14
Data opublikowania: wtorek, 12 paź 2010 10:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lut 2018 10:13
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1894 razy